2/66770/ΔΠΓΚ/11-08-2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού και ανάπτυξη του βασικού σχεδίου λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης (Β’ 5881)»
Αριθμ. 2/66770/ΔΠΓΚ/2023

(ΦΕΚ Β’ 5126/18-08-2023)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 55 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 156 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

2. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

3. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).

4. Την υπό στοιχεία 102928 ΕΞ 2023/10.07.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441).

5. Το υπ’ αρ. 35596/03.08.2023 αίτημα της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

6. Την ανάγκη ορθής αποτύπωσης της οικονομικής ταξινόμησης του κρατικού προϋπολογισμού και του βασικού σχεδίου λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Στο Παράρτημα «Βασικό σχέδιο λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης και της οικονομικής ταξινόμησης του κρατικού προϋπολογισμού» της υπό στοιχεία 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού και ανάπτυξη του βασικού σχεδίου λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Β’ 5881):

α) Εγγράφονται νέοι αναλυτικοί λογαριασμοί εξόδων, ως ακολούθως:

1ος βαθμός2ος βαθμός3ος βαθμός4ος βαθμός5ος βαθμός6ος βαθμόςΠεριγραφή
2232312310823108022310802069Επιχορήγηση στην Κοινωνία της Πληροφορίας (Κ.τ.Π.) Μ.Α.Ε. για λειτουργικές δαπάνες γενικά
2232312310823108022310802070Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε. (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά
2232312310823108022310802071Επιχορήγηση στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά
2232312310823108022310802072Επιχορήγηση στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά
2232312310823108022310802073Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (Ε.Κ.Τ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά

β) τροποποιείται η ονομασία του κάτωθι αναλυτικού λογαριασμού εξόδων, ως ακολούθως:

1ος βαθμός

2ος βαθμός

3ος βαθμός

4ος βαθμός

5ος βαθμός

6ος βαθμός

Περιγραφή

2

23

231

23108

2310802

2310802068

Επιχορήγηση στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά

Οι αλλαγές στην οικονομική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού που εισάγονται με την παρούσα, ισχύουν για τον κρατικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 και εφεξής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Αυγούστου 2023

Ο Υφυπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ