2/66482/ΔΛΤΠ/Γ’/2019

Τροποποίηση της 2/54366/ΔΛΓΚ/1-7-2019 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2680 Β’)

Αριθμ. οικ. 2/66482/ ΔΛΤΠ/Γ’/2019

(ΦΕΚ Β’ 3389/04-09-2019)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 18, 19 και 20 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 (143/Α’) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 80 του ν. 4549/2018 (105/Α’).
β) Των άρθρων 21, 24, 25 και 30 του ν. 4270/2014 (Α’/143) όπως τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν κατά περίπτωση με τα άρθρα 82, 83, 84 και 85 του ν. 4549/2018 (Α’/105).

2. Την αρ. οικ. 2/54366/ΔΛΓΚ/01-07-2019 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (2680/Β’).

3. Την αρ. 340/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’/3051).

4. Το γεγονός ότι απαιτείται εύλογο χρονικό διάστημα για τη λειτουργική και τεχνική προσαρμογή των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στο θεσμοθετημένο Σύστημα Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την 2/54366/ΔΛΓΚ/01-07-2019 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (2680/Β’) ως εξής:

1. Η παρ. 3 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής: Η απόφαση ισχύει από 01/10/2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 29 Αυγούστου 2019

Ο Υφυπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ