2/33960/ΔΕΠ/30.3.2023
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 129 του ν.4472/2017 (Α’ 74), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 288 του ν.4957/2022 (Α’ 141)

Αθήνα, 30/03/2023
Αρ. Πρωτ.οικ. 2/33960/ΔΕΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Δ’ Εφαρμογής Ειδικών Μισθολογίων

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
101 65 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 – 33 38 300
210 – 33 38 331 210 – 33 38 223
email: d22@glk.gr

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 129 του ν.4472/2017 (Α’ 74), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 288 του ν.4957/2022 (Α’ 141)

Σε συνέχεια υποβληθέντων στην Υπηρεσία μας ερωτημάτων αναφορικά με τη μισθολογική εξέλιξη των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 129 του Μέρους ΣΤ’ του ν.4472/2017, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 288 του ν.4957/2022 και προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 288 του ν. 4957/2022 (Α’141/21-7-2022) τροποποιήθηκε η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 129 του ν.4472/2017 και ορίζεται ότι «ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α 176). Ειδικώς για τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν αναγνωρίζονται, από το αρμόδιο για τον σκοπό αυτόν όργανο, ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και το ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13α του ν.4310/2014 (Α’258), ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά».

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 478 του ν.4957/2022 (μεταβατικές διατάξεις του κεφαλαίου ΛΒ’ του εν λόγω νόμου στο οποίο υπάγεται το προαναφερθέν άρθρο 288) ορίζεται ότι τα αποτελέσματα της μισθολογικής αναγνώρισης προϋπηρεσίας που έχει διανυθεί δυνάμει συμβάσεων έργου για την άσκηση διδακτικού ή ερευνητικού έργου για όσα φυσικά πρόσωπα έχουν διανύσει σε θέση μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, επέρχονται αποκλειστικά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης της προϋπηρεσίας και της προσκόμισης των απαιτούμενων ανά περίπτωση δικαιολογητικών. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η χορήγηση αναδρομικών αποδοχών.

Κατόπιν συνδυαστικής ερμηνείας των ανωτέρω διατάξεων, συνάγεται ότι αποκλειστικά για τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι.και των Α.Σ.Ε.Ι., πέραν της αναφερόμενης στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 και του διδακτικού ή ερευνητικού έργου που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, αναγνωρίζεται επίσης ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13α του ν.4310/2014 (Α’258), ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά (συμβάσεις αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις έργου).

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος αυτός δεν θα πρέπει να συμπίπτει με ήδη αναγνωρισθέντα χρόνο. Ειδικότερα, ο εν λόγω χρόνος διδακτικού ή ερευνητικού έργου πρέπει να αποδεικνύεται από βεβαιώσεις των αρμόδιων φορέων, που έχουν εκδοθεί με βάση τα επίσημα στοιχεία και στα οποία θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα:

– η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν οι αιτούντες την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους,
– η σχέση απασχόλησης βάσει της οποίας απασχολήθηκαν,
– το έργο που παρείχαν (διδακτικό ή ερευνητικό),
– το ωράριο απασχόλησής τους [εάν το έργο παρασχέθηκε με πλήρη (fulltime) ή μερική (parttime) απασχόληση] καθώς και
– η ακριβής διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.

Σε περίπτωση, κατά την οποία ορισμένα από τα προαναφερόμενα στοιχεία δεν μνημονεύονται στις ως άνω βεβαιώσεις, είναι δυνατή η προσκόμιση συμπληρωματικών δικαιολογητικών (π.χ. φωτοαντίγραφα ατομικών συμβάσεων) για την εξακρίβωση αυτών.

Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που το ως άνω έργο παρασχέθηκε με μερική απασχόληση αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από την αναγωγή του εν λόγω χρόνου σε χρόνο πλήρους απασχόλησης με βάση το εκάστοτε ισχύονπλήρες (εβδομαδιαίο) υποχρεωτικό ωράριο απασχόλησης για τους παρέχοντες την ίδια ήσυναφή εργασία στα ανωτέρω Α.Ε.Ι. ή στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13α του ν.4310/2014με πλήρη απασχόληση.

Ως ημερομηνία έναρξης των οικονομικών αποτελεσμάτων της αναγνώρισης των ως άνω προϋπηρεσιών για τη μισθολογική εξέλιξη των ήδη υπηρετούντων μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι. και των Α.Σ.Ε.Ι. λογίζεται η ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησής τους και της κατάθεσης του συνόλου των σχετικών με αυτήν δικαιολογητικών για την αναγνώριση των ως άνω προϋπηρεσιών, η οποία σε καμία περίπτωση δεν δύναται να είναι πρωθύστερη της 21.07.2022 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4957/2022).

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ