2/3295/ΔΕΠ/31-01-2023
Παροχή οδηγιών αναφορικά με το μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του διυπουργικού κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών της Διοίκησης του άρθρου 104 του ν.4622/2019
Αθήνα, 31/1/2023
Αρ.Πρωτ.οικ.2/3295/ΔΕΠΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Χαριλ. Τρικούπη 6-10
106-79 Αθήνα
Τηλέφωνα
Τμήμα Γ’ 210 3338 225
Εφαρμογής Ενιαίου 210 3338 266
Μισθολογίου 210 3338 278
210 3338 304
210 3338 316
210 3338 476
210 3338 491
210 3338 496
210 3338 917

Θέμα: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με το μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του διυπουργικού κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών της Διοίκησης του άρθρου 104 του ν.4622/2019».

Με αφορμή σωρεία ερωτημάτων που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του διυπουργικού κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών της Διοίκησης του άρθρου 104 του ν.4622/2019 (ΦΕΚ Α’ 133), χρήζει να διευκρινιστούν τα εξής:

Με τις διατάξεις του άρθρου 104 του ν.4622/2019 συστάθηκε διυπουργικός κλάδος προσωπικού Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών της Διοίκησης για την υποστήριξη ειδικών λειτουργιών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης.

Οι οργανικές θέσεις του εν λόγω κλάδου προσωπικού, καλύπτονται είτε με διορισμό αποφοίτων εξειδικευμένων τμημάτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης είτε με μετάταξη υπηρετούντων υπαλλήλων φορέων της γενικής κυβέρνησης, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 105 του ανωτέρω νόμου.

Με τις διατάξεις του άρθρου 107 του ίδιου νόμου καθορίστηκε το μισθολογικό καθεστώς του εν λόγω κλάδου. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ.1 αυτού ως εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο ορίζεται το Μ.Κ. 8 της Π.Ε. κατηγορίας, όπως αυτό προκύπτει από τις διατάξεις του ν.4354/2015.

Με τις διατάξεις της παρ.2 του ιδίου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών μισθολογικών κλιμακίων της συγκεκριμένης κατηγορίας υπαλλήλων διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο κλιμάκιο του ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού των 780 ευρώ με το συντελεστή 1,40 και στη συνέχεια με τον συντελεστή 0,0915. Το μισθολογικό κλιμάκιο 19 για τους εν λόγω κλάδους δεν μπορεί να ξεπερνά τον μηνιαίο βασικό μισθό των προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, όπως αυτός κάθε φορά ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

Επίσης, με τις διατάξεις της παρ.3 του ανωτέρω άρθρου και νόμου οι υπάλληλοι που μετατάσσονται στον κλάδο αυτό, κατατάσσονται αυτομάτως στο Μ.Κ. 8 της Π.Ε. κατηγορίας. Εφόσον έχουν ήδη καταταχθεί σε υψηλότερο κλιμάκιο, επανακατατάσσονται στο αυτό κλιμάκιο. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου λαμβάνουν τις αποδοχές, όπως αυτές προκύπτουν από τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του ανωτέρω άρθρου.

Τέλος, με τις διατάξεις της παρ.4 του ανωτέρω άρθρου και νόμου προβλέπεται ότι η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.4354/2015 σχετικά με το χρόνο και τον τρόπο μισθολογικής εξέλιξης των Π.Ε. και Τ.Ε. υπαλλήλων ισχύει και για τον κλάδο αυτό.

Κατόπιν αυτών, οι υπάλληλοι του κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών της Διοίκησης θα καταταχθούν, από την ημερομηνία ανάληψης των νέων καθηκόντων τους, στην παρακάτω μισθολογική κλίμακα και κατά τα λοιπά θα εφαρμόζονται αναλογικά οι μισθολογικές διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν.4354/2015. Ειδικά στις περιπτώσεις των μετατάξεων διευκρινίζεται ότι οι υπάλληλοι θα καταταχθούν στο Μ.Κ. 8 της ανωτέρω κλίμακας και σε περίπτωση που έχουν ήδη καταταχθεί σε υψηλότερο κλιμάκιο, επανακατατάσσονται σε αυτό και καταβάλλεται ο αντίστοιχος Βασικός Μισθός.

ΈτηΜισθολογικά ΚλιμάκιαΆρθρο 107 ν.4622/2019
0-2Μ.Κ. 11.505
2-4Μ.Κ. 21.605
4-6Μ.Κ. 31.705
6-8Μ.Κ. 41.805
8-10Μ.Κ. 51.905
10-12Μ.Κ. 62.005
12-14Μ.Κ. 72.105
14-16Μ.Κ. 82.205
16-18Μ.Κ. 92.305
18-20Μ.Κ. 102.405
20-22Μ.Κ. 112.505
22-24Μ.Κ. 122.585
24-26Μ.Κ. 132.585
26-28Μ.Κ. 142.585
28-30Μ.Κ. 152.585
30-32Μ.Κ. 162.585
32-34Μ.Κ. 172.585
34-36Μ.Κ. 182.585
36-38Μ.Κ. 192.585

Όσον αφορά τη διατήρηση τυχόν προσωπικής διαφοράς του άρθρου 27 του ν.4354/2015 στους μετατασσόμενους υπαλλήλους στον αναφερόμενο διυπουργικό κλάδο σημειώνονται τα εξής:

Με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.4 του κεφαλαίου Β’ του ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α’ 176) από 1.1.2016 σε περίπτωση μετάταξης ή μεταφοράς του υπαλλήλου σε άλλο φορέα, η προσωπική διαφορά του ανωτέρω άρθρου παύει να καταβάλλεται. Εξαίρεση αποτελεί μόνο η υποχρεωτική μετάταξη ή μεταφορά του υπαλλήλου σε άλλο φορέα, λόγω συνολικής ή μερικής μεταφοράς ή κατάργησης της Υπηρεσίας του ή στο πλαίσιο κινητικότητας των υπαλλήλων, όπως αυτή καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, οπότε η εν λόγω προσωπική διαφορά εξακολουθεί να καταβάλλεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 27 του ν.4354/2015.

Επίσης, με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 2 του ν.4440/2016, στο πλαίσιο εφαρμογής του Ε.Σ.Κ. (ενιαίο σύστημα κινητικότητας), οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς , καθώς και τυχόν προσωπική διαφορά στις αποδοχές τους.

Στην προκείμενη περίπτωση και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 1086/οικ.16154/12.10.2022 (ΦΕΚ Β’ 5330) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών καθορίστηκε η διαδικασία μετάταξης στον διυπουργικό κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών της Διοίκησης του άρθρου 104 του ν.4622/2019. Από τις ειδικότερες ρυθμίσεις της αναφερόμενης απόφασης σαφώς συνάγεται ότι η μετάταξη στον συγκεκριμένο κλάδο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, όπως αυτό λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των ν.4440/2016 (ΦΕΚ Α’ 224) και ν.5003/2022 (ΦΕΚ Α’ 230) .

Κατόπιν αυτών, είναι προφανές ότι, τυχόν προσωπική διαφορά των υπαλλήλων που μετατάσσονται στον ανωτέρω διυπουργικό κλάδο δεν συγχωνεύεται κατά τη πρώτη κατάταξή τους στους παραπάνω βασικούς μισθούς και συνεχίζει να καταβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.4354/2015 και του άρθρου 28 του ν.4940/2022 (ΦΕΚ Α’ 112) .

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου
α.α.