2/3206/ΔΕΠ/23-01-2024
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 36 και 39 του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δ’ του ν.5079/2023 (Α’ 215) «Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις.»
Αθήνα, 23 – 1 – 2024
Αρ. Πρωτ. οικ. 2/3206/ΔΕΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩN
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜA: Δ’ – Εφαρμογής Ειδικών Μισθολογίων

Ταχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 6-10
106 79 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνα : 210 – 33 38 223
210 – 33 38 331
210 – 33 38 341
210 – 33 38 300
e-mail : d22@glk.gr

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 36 και 39 του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δ’ του ν.5079/2023 (Α’ 215) «Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις.»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 36 και 39 του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δ’, περί διασφάλισης αποδοχών προσωπικού δημοσίου τομέα και αύξησης των επιδομάτων, παροχών και αποζημιώσεων των δικαστικών λειτουργών και του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, του ν. 5079/2023, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 215 τ. Α’/22.12.2023, προκειμένου να προβείτε στην ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Ειδικότερα:

Επί του άρθρου 36
Διασφάλιση αποδοχών προσωπικού δημοσίου τομέα – προσθήκη Άρθρου 20Α’ στον ν.5045/2023

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι στον ν. 5045/2023 (Α’ 136) προστίθεται άρθρο 20Α ως εξής:
«Άρθρο 20Α
Διασφάλιση αποδοχών προσωπικού δημοσίου τομέα
Οι προσαυξήσεις των αποδοχών του προσωπικού του δημόσιου τομέα που προκύπτουν από την εφαρμογή των άρθρων 21, περί επανακαθορισμού οικογενειακής παροχής, 22, περί αναπροσαρμογής επιδόματος θέσης ευθύνης, 24, περί αναπροσαρμογής επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και 25, περί αναπροσαρμογής επιδόματος των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, δεν συμψηφίζονται με τυχόν υφιστάμενη κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023 προσωπική διαφορά αποδοχών.».

Συνεπώς, οι προσαυξήσεις αποδοχών που επέρχονται, από 01.01.2024, με την προβλεπόμενη στο άρθρο 21 του ν.5045/2023 αναπροσαρμογή της οικογενειακής παροχής του άρθρου 15 του ν.4354/2015 (Α’ 176), με την προβλεπόμενη στο άρθρο 22 του ν. 5045/2023 αναπροσαρμογή των επιδομάτων θέσης ευθύνης (της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.4354/2015, της παρ. Γ’ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), της περ. Δ’ της παρ. 1 του άρθρου 135 του ν. 4472/2017, της υποπαραγράφου Η’ της παρ. 11 του άρθρου 54 του ν. 4999/2022 (Α’ 225), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και της υποπαραγράφου Δ΄ της παρ. 9 του άρθρου 55 του ν. 4999/2022) και της ειδικής αμοιβής του άρθρου 11 του ν. 4778/2021 (Α’ 26), με την προβλεπόμενη στο άρθρο 24 του ν. 5045/2023 αναπροσαρμογή των προσαυξήσεων του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας της παρ. Β΄ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017, καθώς και με την προβλεπόμενη στο άρθρο 25 του ν. 5045/2023 αναπροσαρμογή του μηνιαίου επιδόματος της παρ. Ε’ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017, δεν συμψηφίζονται με τυχόν καταβαλλόμενη, κατά την 31η-12-2023, προσωπική διαφορά αποδοχών (της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 και της παρ. 1 του άρθρου 155 του ν. 4472/2017).
Επίσης, διευκρινίζεται ότι και η αύξηση αποδοχών που επέρχεται, από 01.01.2024, λόγω αναπροσαρμογής των βασικών μισθών του προσωπικού του Δημόσιου Τομέα, δεν συμψηφίζεται με τυχόν καταβαλλόμενη προσωπική διαφορά αποδοχών (παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 5045/2023).

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, προβλέπεται ότι οι διατάξεις της παρ. 1 (του ιδίου άρθρου) ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Επί του άρθρου 39
Αύξηση των επιδομάτων, παροχών και αποζημιώσεων των δικαστικών λειτουργών και του προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι τα επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις των περ. 3, 5 και 6 της παρ. Α’ του άρθρου 30 του ν. 3205/2003 (Α’ 297), περί επιδομάτων, παροχών και αποζημιώσεων των δικαστικών λειτουργών και των περ. 3, 5 και 6 της παρ. Α’ του άρθρου 33 του ν. 3205/2003, περί επιδομάτων, παροχών και αποζημιώσεων του προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31η Δεκεμβρίου 2023, αυξάνονται από την 1η Ιανουαρίου 2024 ως εξής:
α) Κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) τα επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις της περ. 3 της παρ. Α’ αμφότερων των άρθρων 30 και 33 του ν. 3205/2003 και
β) κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) τα επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις των περ. 5 και 6 της παρ. Α των άρθρων 30 και 33 του ν. 3205/2003.

Επίσης, με τη διάταξη της παρ. 2 προβλέπεται ότι τα ποσά των επιδομάτων, παροχών και αποζημιώσεων που προκύπτουν από την αύξηση της παρ. 1 στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτουν τα ακόλουθα:

1) Το προβλεπόμενο στην παρ. Α.3 του άρθρου 30 του ν.3205/2003 (Α’ 297) επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης των υποθέσεων, καθώς και αντιστάθμισης δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους οι δικαστικοί λειτουργοί (δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οργάνωση γραφείου), διαμορφώνεται, από 1-1-2024, κατά βαθμό ως εξής:

α.-Ειρηνοδίκες Γ’ και Δ’ τάξεως, Δόκιμος Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι447 €
β.-Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι634 €
γ.-Πρόεδρος Πρωτοδικών και αντίστοιχοι732 €
δ.-Πάρεδρος του Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι773 €
ε.-Πρόεδρος Εφετών, Σύμβουλος της Επικρατείας και αντίστοιχοι813 €
στ.-Αντιπρόεδρος και αντίστοιχοι854 €
ζ.-Πρόεδρος και αντίστοιχοι895 €

2) Η προβλεπόμενη στην παρ. Α.5 του άρθρου 30 του ν. 3205/2003 πάγια αποζημίωση, λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών (πολύωρη παραμονή στην έδρα, απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας, κατ’ οίκον εργασία, προσφορά υπηρεσιών σε παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές), διαμορφώνεται, από 1-1-2024, κατά βαθμό ως εξής:

Για δικαστικούς λειτουργούς από το βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών και αντιστοίχων μέχρι και το βαθμό του Προέδρου Ανωτάτου Δικαστηρίου846 €
Για δικαστικούς λειτουργούς από το βαθμό του Ειρηνοδίκη Δ’ Τάξης μέχρι και το βαθμό του Εισηγητή του Σ.τ.Ε. και αντιστοίχων709 €

3) Η προβλεπόμενη στην παρ. Α.6 του άρθρου 30 του ν. 3205/2003 αποζημίωση εξόδων παράστασης στους δικαστές που φέρουν βαθμό Προέδρου, Αντιπροέδρου και Συμβούλου Επικρατείας ή αντίστοιχους, διαμορφώνεται, από 1-1-2024, κατά βαθμό ως εξής:

Πρόεδρος Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι267 €
Αντιπρόεδρος Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι178 €
Σύμβουλος Επικρατείας και αντίστοιχοι134 €

4) Το προβλεπόμενο στην παρ. Α.3 του άρθρου 33 του ν. 3205/2003 επίδομα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποστηριζόμενων ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και για την αντιστάθμιση των δαπανών στις οποίες υποβάλλονται (οι λειτουργοί του Ν.Σ.Κ.) κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, διαμορφώνεται, από 1-1-2024, κατά βαθμό ως εξής:

α.-Δόκιμος Δικαστικός Αντιπρόσωπος (νυν Δόκιμος Δικαστικός Πληρεξούσιος)447 €
β.-Δικαστικός Αντιπρόσωπος (νυν Δικαστικός Πληρεξούσιος)634 €
γ.-Δικαστικός Αντιπρόσωπος Α’ Τάξεως (νυν Δικαστικός Πληρεξούσιος Α’)732 €
δ.-Πάρεδρος773 €
ε.-Σύμβουλος (νυν Νομικός Σύμβουλος του Κράτους)813 €
στ.Αντιπρόεδρος854 €
ζ.Πρόεδρος895 €

5) Η προβλεπόμενη στην παρ. Α.5 του άρθρου 33 του ν. 3205/2003 πάγια αποζημίωση, λόγω της πολύωρης παραμονής τους στα δικαστήρια, της απασχόλησής τους χωρίς ωράριο εργασίας, καθώς και ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών σε παραμεθόριες περιοχές, διαμορφώνεται, από 1-1-2024, κατά βαθμό ως εξής:

Δικαστικός Αντιπρόσωπος Α’ Τάξεως (νυν Δικαστικός Πληρεξούσιος Α’) μέχρι και Πρόεδρος Ν.Σ.Κ.846 €
Δόκιμος και Δικαστικός Αντιπρόσωπος (νυν Πληρεξούσιος)709 €

6) Η προβλεπόμενη στην παρ. Α.6 του άρθρου 33 του ν. 3205/2003 αποζημίωση εξόδων παράστασης, διαμορφώνεται, από 1-1-2024, κατά βαθμό ως εξής:

Πρόεδρος267 €
Αντιπρόεδρος178 €
Σύμβουλος (νυν Νομικός Σύμβουλος του Κράτους)134 €

Τέλος, επισημαίνεται ότι, το ανώτατο όριο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), δηλαδή το ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών ή απολαβών των Δικαστικών Λειτουργών και του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ. (οι μηνιαίες αποδοχές του Προέδρου του Αρείου Πάγου), λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 5045/2023 (Α’ 136), διαμορφώνεται, από 1-1-2024, στο ποσό των οκτώ χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (8.734,40 €).

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου
κ.α.α.