2/23-6-2021
Καθορισμός μορφής αίτησης και δικαιολογητικών για την εγγραφή στο Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας των νομικών προσώπων της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 230 του ν. 4738/2020

(ΦΕΚ Β’ 4226/14.09.2021)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207) και ιδίως του άρθρου 230, της παραγράφου 7 του άρθρου 236 και της παραγράφου 4 του άρθρου 263,

2. Την υπό στοιχεία 44898 ΕΞ 2021/13.04.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης «Οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας» (Β’ 1615),

3. την υπ’ αρ. 40625 ΕΞ 2021/5.4.2021 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων πιστοποίησης των φορέων επιμόρφωσης, καθώς και επιμόρφωσης των διαχειριστών αφερεγγυότητας» (Β’ 1355),

4. την υπ’ αρ. 17192οικ./2.4.2021 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Καθορισμός φορέων, όρων και προϋποθέσεων ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης των Διαχειριστών Αφερεγγυότητας του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207)» (Β’ 1533),

5. την υπο στοιχεία 30757 ΕΞ 2021/12.3.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης «Ορισμός του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας» (ΥΟΔΔ 369),

6. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Για την εγγραφή στo Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας δικηγορικής εταιρείας, ελεγκτικής εταιρείας ή συμβουλευτικής εταιρείας υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α’, νομίμως υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της αιτούσας εταιρείας.

β) Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ μετά του ισχύοντος καταστατικού και πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ της αιτούσας ελεγκτικής ή συμβουλευτικής εταιρείας και επικαιροποιημένο επίσημο καταστατικό της αιτούσας δικηγορικής εταιρείας.

γ) Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας και ο αριθμός μητρώου διαχειριστή του πιστοποιημένου φυσικού προσώπου που απασχολείται στην αιτούσα δικηγορική, ελεγκτική ή συμβουλευτική εταιρεία.

δ) i. Στην περίπτωση δικηγορικής εταιρείας, πιστοποιητικό εγγραφής στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο.

ii. Στην περίπτωση ελεγκτικής εταιρείας, βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

iii. Στην περίπτωση συμβουλευτικής εταιρείας, βεβαίωση εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και εκτύπωση από την εφαρμογή TAXISnet, από την οποία προκύπτει δραστηριοποίηση στον ΚΑΔ 70.22.

ε) i. Στην περίπτωση δικηγορικής εταιρείας για την απόδειξη της απασχόλησης:

– εταίρων δικηγορικής εταιρείας: βεβαίωση από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, από την οποία να προκύπτει η σχέση

– δικηγόρων που απασχολούνται σε δικηγορική εταιρεία της οποίας δεν είναι εταίροι:

(α) εάν πρόκειται για έμμισθη εντολή, η έγγραφη σύμβαση του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α’ 208) και βεβαίωση από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο για την αναγγελία της πρόσληψης,

(β) εάν πρόκειται για παροχή υπηρεσιών, η έγγραφη συμφωνία του άρθρου 48 του ν. 4194/2013 και βεβαίωση από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο για την κατάθεσή της ή, αν δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της ως άνω διάταξης ελλείψει αποκλειστικής συνεργασίας, έγγραφη συμφωνία με το προβλεπόμενο στην ίδια διάταξη περιεχόμενο και βεβαίωση από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο για την κατάθεσή της, αν υπάρχει,

– με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μη δικηγόρου: απόσπασμα του ΕΝΤΥΠΟΥ Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) που έχει υποβληθεί στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ»,

– με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών μη δικηγόρου:

α) κατάσταση συμφωνητικών από την εφαρμογή TAXISnet για συμβάσεις από 6.000,00 ευρώ και άνω ή

β) σύμβαση σε ισχύ μεταξύ της οντότητας και του προσώπου, στην οποία αναφέρεται η χρονική διάρκεια της απασχόλησης για συμβάσεις κάτω από 6.000,00 ευρώ, μαζί με το αντίστοιχο νόμιμο παραστατικό του εκδότη.

ii. Στην περίπτωση ελεγκτικής ή συμβουλευτικής εταιρείας για την απόδειξη της απασχόλησης:

– με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας: απόσπασμα του ΕΝΤΥΠΟΥ Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) που έχει υποβληθεί στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ»,

– με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών:

α) κατάσταση συμφωνητικών από την εφαρμογή TAXISnet για συμβάσεις από 6.000,00 ευρώ και άνω ή

β) σύμβαση σε ισχύ μεταξύ της οντότητας και του προσώπου, στην οποία αναφέρεται η χρονική διάρκεια της απασχόλησης για συμβάσεις κάτω από 6.000,00 ευρώ, μαζί με το αντίστοιχο νόμιμο παραστατικό του εκδότη,

– εάν πρόκειται για εταίρο: βεβαίωση εγγραφής του στον e-ΕΦΚΑ ή ΑΠΔ, στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο εταίρος.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της αιτούσας δικηγορικής, ελεγκτικής ή συμβουλευτικής εταιρείας με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους από δημόσια αρχή ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr, ότι η εταιρεία θα τηρήσει την υποχρέωση κατάρτισης και καταχώρισης στο Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας της σύμβασης ασφάλισης αστικής ευθύνης η οποία καλύπτει την αστική ευθύνη της από την άσκηση των καθηκόντων της ως διαχειριστή αφερεγγυότητας και την ευθύνη του πιστοποιημένου φυσικού προσώπου που απασχολείται στην εταιρεία κατά την παρ. 7 του άρθρου 236 του ν. 4738/2020 και την παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 17192οικ./2.4.2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός φορέων, όρων και προϋποθέσεων ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης των Διαχειριστών Αφερεγγυότητας του ν. 4738/2020 ”Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις” (Α’ 207)» (Β’ 1533).

ζ) Πρόσφατο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας της αιτούσας δικηγορικής, ελεγκτικής ή συμβουλευτικής εταιρείας και του πιστοποιημένου φυσικού προσώπου, έκδοσης του τελευταίου μηνός πριν από την υποβολή της αίτησης.

η) Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση, του νομίμου εκπροσώπου της αιτούσας δικηγορικής, ελεγκτικής ή συμβουλευτικής εταιρείας και του πιστοποιημένου φυσικού προσώπου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή της αίτησης.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της αιτούσας δικηγορικής, ελεγκτικής ή συμβουλευτικής εταιρείας και του πιστοποιημένου φυσικού προσώπου με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους από δημόσια αρχή ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr, στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχει ασκηθεί εναντίον τους ποινική δίωξη και δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του ν. 3691/2008 (Α’ 166), της απάτης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, απιστίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, παράβασης καθήκοντος, δόλιας χρεοκοπίας ή για άλλο αδίκημα εκ του οποίου θα μπορούσε να ανακύψει σοβαρή αμφισβήτηση της εντιμότητάς τους ούτε τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή ή άλλη διοικητική κύρωση ή έχει ασκηθεί σχετική πειθαρχική δίωξη ούτε εκκρεμεί σε βάρος τους διοικητική διαδικασία εκ της οποίας θα μπορούσε να ανακύψει σοβαρή αμφισβήτηση της εντιμότητάς τους, άλλως παρατίθενται αναλυτικές λεπτομέρειες για το είδος, την φύση της εκκρεμούσας σε βάρος των εν λόγω προσώπων δίωξης ή διαδικασίας, τις φερόμενες ως παραβιαζόμενες διατάξεις της νομοθεσίας ή των κωδίκων δεοντολογίας ή/και την επιβληθείσα ποινή ή κύρωση.

ι) Βιογραφικό σημείωμα του πιστοποιημένου προσώπου ή των πιστοποιημένων προσώπων.

ια) Έντυπο δήλωσης συγκατάθεσης συλλογής, τήρησης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β της παρούσας.

ιβ) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της αιτούσας δικηγορικής, ελεγκτικής ή συμβουλευτικής εταιρείας, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους από δημόσια αρχή ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr, ότι η εταιρεία θα ενημερώσει αμελλητί την Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, αν παύσουν να συντρέχουν οι όροι εγγραφής της στο Μητρώο.

2. Τα ως άνω δικαιολογητικά της αιτούσας δικηγορικής, ελεγκτικής ή συμβουλευτικής εταιρείας υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση t.ado@keyd.gov.gr, στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο τα διαβιβάζει στην Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας προς έλεγχο, ενώ το ίδιο τηρεί αρχείο με τα δικαιολογητικά και την πορεία κάθε υπόθεσης. Η αιτούσα εταιρεία διατηρεί σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά, στη διάθεση της Επιτροπής.

3. Η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας δικαιούται ανά πάσα στιγμή με κάθε πρόσφορο μέσο να αναζητά πληροφορίες και διευκρινίσεις ή/και την προσκόμιση επιπλέον στοιχείων από το υποψήφιο νομικό πρόσωπο δια του νομίμου εκπροσώπου του, καθώς και να επικοινωνεί και να ζητά πληροφορίες από αρμόδια πρόσωπα ή αρχές ή άλλες υπηρεσίες ή οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ιδίως προκειμένου να επιβεβαιώνει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εγγραφής στο πρόσωπο των υποψηφίων νομικών προσώπων και την διατήρηση αυτών για όσο χρόνο τα νομικά πρόσωπα παραμένουν εγγεγραμμένα στο Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ