2/181062/ΔΠΓΚ
Οικονομική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού και ανάπτυξη του βασικού σχεδίου λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης.

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

2. α) των παρ. 2 και 3 του άρθρου 55 και του άρθρου 156 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

5. ϊο π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

6. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

7. Την ανάγκη κοινής οικονομικής ταξινόμησης τόσο για τη λογιστική, όσο και για τον προϋπολογισμό των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Ανάπτυξη του βασικού σχεδίου λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης και της οικονομικής ταξινόμησης του κρατικού προϋπολογισμού.

1. Η περαιτέρω ανάπτυξη του βασικού σχεδίου λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης σε επίπεδο Κεντρικής Διοίκησης και η οικονομική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού καθορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας. Στο εν λόγω Παράρτημα, με κριτήριο τη φύση της συναλλαγής και κατά τρόπο που να είναι ευδιάκριτη η κίνηση και συνλειτουργία των λογαριασμών από πλευράς λογιστικής και από πλευράς προϋπολογισμού (έσοδα – έξοδα), αναπτύσσονται σε παράθεση (στήλες) οι λογαριασμοί:

α) του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης, έως τον πέμπτο βαθμό συμπληρωματικά του π.δ. 54/2018 και

β) της οικονομικής ταξινόμησης του κρατικού προϋπολογισμού και ως προς το σκέλος των εσόδων και των εξόδων, έως τον έκτο βαθμό.

2. Οι λογαριασμοί του Παραρτήματος δύναται να μεταβάλλονται με την προσθήκη ή τροποποίηση λογαριασμών στον πέμπτο και έκτο βαθμό, με κριτήριο τη φύση της συναλλαγής και σε συμφωνία με το ενιαίο σχέδιο λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης.

Β. Οικονομική Ταξινόμηση – Ομάδες Λογαριασμών και μείζονες κατηγορίες εσόδων και εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού.

1. Τα έσοδα και τα έξοδα του κρατικού προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των αγορών και των πωλήσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων, των τιμαλφών, καθώς και των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, παρακολουθούνται σύμφωνα με την οικονομική ταξινόμηση, όπως έχει καθοριστεί με τα άρθρα 4 και 12 του π.δ. 54/2018 (Α’ 103).

2. Ο πρώτος βαθμός ανάλυσης της οικονομικής ταξινόμησης δηλώνει την ομάδα λογαριασμών και αναπτύσσεται σε ένα (1) ψηφίο. Από το σύνολο των ομάδων λογαριασμών, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 4 του π.δ. 54/2018, για τις ανάγκες κατάρτισης, εκτέλεσης και παρακολούθησης του κρατικού προϋπολογισμού χρησιμοποιούνται οι κάτωθι ομάδες λογαριασμών:

Ομάδα 1 «Έσοδα»

Ομάδα 2 «Δαπάνες»

Ομάδα 3 «Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα (αγορές – πωλήσεις)»

Ομάδα 4 «Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (αγορές – πωλήσεις)»

Ομάδα 5 «Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (εισροές- εκροές)».

3. Ο δεύτερος βαθμός ανάλυσης της οικονομικής ταξινόμησης δηλώνει τις μείζονες κατηγορίες εσόδων και εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού και αναπτύσσεται σε ένα (1) ψηφίο. Από το σύνολο των μειζόνων κατηγοριών εσόδων και εξόδων, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 12 του π.δ. 54/2018, για τις ανάγκες κατάρτισης, εκτέλεσης και παρακολούθησης του κρατικού προϋπολογισμού χρησιμοποιούνται οι κάτωθι:

α) Έσοδα προϋπολογισμού

11 Φόροι

12 Κοινωνικές εισφορές

13 Μεταβιβάσεις

14 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

15 Λοιπά τρέχοντα έσοδα

31 Πάγια περιουσιακά στοιχεία

33 Τιμαλφή

β) Έξοδα προϋπολογισμού

21 Παροχές σε εργαζομένους

22 Κοινωνικές παροχές

23 Μεταβιβάσεις

24 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

25 Επιδοτήσεις

26 Τόκοι

27 Λοιπές δαπάνες

29 Πιστώσεις υπό κατανομή

31 Πάγια περιουσιακά στοιχεία

33 Τιμαλφή

γ) Έσοδα προϋπολογισμού χρηματοοικονομικών συναλλαγών από:

41 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)

43 Χρεωστικοί τίτλοι

44 Δάνεια

45 Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων

49 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις

51 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)

52 Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις

53 Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)

54 Δάνεια

57 Χρηματοοικονομικά παράγωγα

59 Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις δ) Έξοδα προϋπολογισμού χρηματοοικονομικών συναλλαγών για:

41 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)

43 Χρεωστικοί τίτλοι

44 Δάνεια

45 Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων

49 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις

51 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)

52 Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις

53 Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)

54 Δάνεια

57 Χρηματοοικονομικά παράγωγα

59 Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις

4. Η μείζονα κατηγορία εξόδων 29 «Πιστώσεις υπό κατανομή» ενσωματώνει προβλέψεις πιστώσεων οι οποίες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού εξειδικεύονται και κατανέμονται στις υπόλοιπες μείζονες κατηγορίες εξόδων, ανάλογα με τη φύση και το είδος της δαπάνης.

Γ. Αναλυτική Οικονομική Ταξινόμηση εσόδων και εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού.

1. Η αναλυτική οικονομική ταξινόμηση εσόδων και εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού ακολουθεί τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA) και συμπληρωματικά του συστήματος Χρηματοοικονομικής Στατιστικής Κυβερνήσεων (GFS) και ακολουθούνται οι ορισμοί και οι αρχές που δίνονται για τους λογαριασμούς, μέχρι και τον τέταρτο βαθμό, στα παραρτήματα 5 και 6 του π.δ. 54/2018 αντίστοιχα. Η αναλυτική οικονομική ταξινόμηση αντανακλά τη φύση των λογαριασμών και το απαιτούμενο επίπεδο ανάλυσης και συγκέντρωσης των πληροφοριών και αποτελεί τη βάση σύνταξης των δημοσιονομικών αναφορών.

2. H αναλυτική οικονομική ταξινόμηση εσόδων και εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού αναπτύσσεται σε έξι (6) συνολικά βαθμούς ανάλυσης. Ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος βαθμός της οικονομικής ταξινόμησης έχουν από ένα (1) ψηφίο, ενώ ο τέταρτος βαθμός έχει (2) ψηφία. Προκειμένου να καλυφθούν επαρκώς οι ανάγκες πληροφόρησης και ορθής αποτύπωσης των εσόδων και εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού, οι λογαριασμοί αναλύονται περαιτέρω σε πέμπτο και έκτο βαθμό οικονομικής ταξινόμησης, οι οποίοι καθορίζονται στο Παράρτημα της παρούσης. Ο πέμπτος βαθμός αναπτύσσεται σε δύο (2) ψηφία (από 01 έως και 89), ενώ ο έκτος βαθμός σε τρία (3) ψηφία (από 001 έως και 899).

3. Για την κατάρτιση, εκτέλεση και παρακολούθηση του κρατικού προϋπολογισμού χρησιμοποιείται ο τελευταίος βαθμός ανάλυσης (έκτος βαθμός). Οι συναλλαγές του κρατικού προϋπολογισμού καταγράφονται ανάλογα με τη φύση τους στον σχετικό λογαριασμό, στον τελευταίο αυτό βαθμό ανάλυσης και χαρακτηρίζονται ανάλογα με τη μείζονα κατηγορία που καταγράφονται ως συναλλαγές μη χρηματοοικονομικού ή χρηματοοικονομικού χαρακτήρα.

4. Η οικονομική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού είναι ενιαία για τον Τακτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

5. Πιστώσεις για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών προβλέπονται στους αναλυτικούς ελαχιστοβάθμιους λογαριασμούς ανάλογα με τη φύση της δαπάνης που αυτές αφορούν. Οι εν λόγω υποχρεώσεις εξοφλούνται κατά προτεραιότητα σε βάρος των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους συγκεκριμένους ελαχιστοβάθμιους λογαριασμούς.

6. Η βεβαίωση και η είσπραξη εσόδων πραγματοποιείται στον ελαχιστοβάθμιο λογαριασμό, με κριτήριο τη φύση των συναλλαγών που αφορούν και οι επιστροφές εσόδων εμφανίζονται μειωτικές των εσόδων στο λογαριασμό που αφορούν. Δεν υφίσταται διάκριση σε εισπράξεις εσόδων τρέχοντος έτους και εισπράξεις παρελθόντων οικονομικών ετών. Οι εισπράξεις εγγράφονται στο σχετικό λογαριασμό εσόδων που αφορούν, ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο αναφέρονται. Δεν υφίσταται ρητή διάκριση μεταξύ άμεσων και έμμεσων φόρων. Οι έμμεσοι φόροι αναλύονται στους τριτοβάθμιους λογαριασμούς 111 έως και 114 και οι άμεσοι φόροι στους 115, 116 και 119.

Δ. Κατανομή αναλυτικών πιστώσεων.

1. Στον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό οι πιστώσεις εγγράφονται κατά μείζονα κατηγορία, ήτοι στο δεύτερο βαθμό της οικονομικής ταξινόμησης, σε επίπεδο φορέα και ειδικού φορέα, ήτοι ως και το τρίτο επίπεδο πληροφοριών της διοικητικής ταξινόμησης. Η διαδικασία και οι προθεσμίες για την κατανομή των πιστώσεων αυτών σε αναλυτικό επίπεδο καθορίζονται ως εξής:

α) Τα ανώτατα δεσμευτικά όρια δαπανών, ανά φορέα και ειδικό φορέα της Κεντρικής Διοίκησης και κατά μείζονες κατηγορίες εξόδων, του ψηφισμένου κρατικού προϋπολογισμού, κατανέμονται στους επιμέρους ελαχιστοβάθμιους αναλυτικούς λογαριασμούς εξόδων του προϋπολογισμού της οικείας μείζονος κατηγορίας εκάστου φορέα και ειδικού φορέα, με απόφαση του αρμόδιου Διατάκτη.

β) Οι αποφάσεις κατανομής των αναλυτικών πιστώσεων εκδίδονται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός και ειδικότερα ως τη δεύτερη εργάσιμη μέρα μετά την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού.

γ) Οι αποφάσεις κατανομής των αναλυτικών πιστώσεων κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης και στις αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και στη Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα του ΥΨΗΔ και καταχωρούνται στην ηλεκτρονική πύλη (e-portal) του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣ-ΔΠ) με μέριμνα του οικείου φορέα, πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους και ειδικότερα μέχρι και την τρίτη εργάσιμη μέρα από την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού.

δ) Ειδικά σε περίπτωση που η ψήφιση του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού ολοκληρώνεται μετά το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Δεκεμβρίου του προηγούμενου του προϋπολογισμού έτους, οι αποφάσεις κατανομής των αναλυτικών πιστώσεων εκδίδονται, κοινοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες και καταχωρούνται στην ηλεκτρονική πύλη (e-portal) του ΟΠΣ-ΔΠ, με μέριμνα του οικείου φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες περιπτώσεις, την αμέσως επόμενη μέρα μετά την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού.

2. Κατά την κατανομή των πιστώσεων διασφαλίζεται ότι καλύπτονται κατά προτεραιότητα:

α) οι υποχρεώσεις για την καταβολή των αποδοχών του προσωπικού και η απόδοση των σχετικών εισφορών στους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης,

β) οι υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί κατά τα προηγούμενα έτη και παραμένουν ανεξόφλητες,

γ) οι πολυετείς υποχρεώσεις για τις οποίες έχουν εκδο-θεί αποφάσεις έγκρισης κατά τα προηγούμενα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4270/2014, κατά το μέρος που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του συγκεκριμένου έτους,

δ) οι επιχορηγήσεις των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, των δημόσιων νοσοκομείων και των ΥΠΕ – ΠΕΔΥ, ε) οι υποχρεώσεις για δαπάνες κοινωνικής προστασίας, στ) οι υποχρεώσεις για δαπάνες ανελαστικού χαρακτήρα που απορρέουν από διατάξεις νόμου ή κανονιστικές πράξεις ή συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεωτικών εισφορών σε διεθνείς οργανισμούς.

Η απόφαση αυτή ισχύει για την κατάρτιση και εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 και εφεξής οπότε και παύει να ισχύει η υπό στοιχεία 2/30888/ΔΛΓΚ/23.07.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Ανάπτυξη του βασικού σχεδίου λογαριασμών του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Β’ 3135) και η υπό στοιχεία 2/58493/ ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 3240) ως προς τα μέρη «Α. Οικονομική Ταξινόμηση – Ομάδες Λογαριασμών και μείζονες κατηγορίες εσόδων και εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού», «Β. Αναλυτική Οικονομική Ταξινόμηση εσόδων και εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού», «Δ. Κατανομή αναλυτικών πιστώσεων» και το Παράρτημα Α «Αναλυτική Οικονομική Ταξινόμηση κρατικού προϋπολογισμού (έσοδα – έξοδα)». Η υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφαση παραμένει σε ισχύ ως προς το μέρος Γ «Διοικητική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» και το Παράρτημα Β «Διοικητική Ταξινόμηση κρατικού προϋπολογισμού»

Παράρτημα

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2022

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ