2.1380/18.5.2022
Εγκύκλιος επί του ισχύοντος πλαισίου για τους εκπαιδευτές των Κ.Δ.Β.Μ. στα συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ), που υλοποιούνται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δράση: «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»

Αθήνα, 18-05-2022
Αριθ. Πρωτ.: 2.1380/18.5.2022

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ

Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, Αθήνα 10564
Τηλ : 210 522 0270
Email: gengrammateas@mou.gr

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος επί του ισχύοντος πλαισίου για τους εκπαιδευτές των Κ.Δ.Β.Μ. στα συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ), που υλοποιούνται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δράση: «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»

Έχοντας υπόψη:

1. Τον N. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν, (Α’112).

3. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 που αφορά στη συγκρότηση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύουν (Α’45).

4. Τον κανονισμό (ΕΕ) αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όπως ισχύει.

5. Τον κανονισμό (ΕΕ) αρ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όπως ισχύει.

6. Τις αποφάσεις της Ε.Ε. περί έγκρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020.

7. Την με αρ.πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/31.12.2018) Υπουργική Απόφαση “Αντικατάσταση της υπ.’ αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο “Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ.’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) Υπουργικής Απόφασης “Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”, όπως ισχύει.

8. Τον Ν. 4093/2012 (Α’ 222) “Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016”, όπως ισχύει.

9. Το Π.Δ.84/2019 “Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων (Α’ 123)”.

10. Το ν. 4763/2020 (Α’ 254) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (ΕΕ L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 54 αυτού.

11. Την αριθμ. 58994/04.06.2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης – Οικονομικών – Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί της διάρθρωσης της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ (Β 2343).

12. Το Π.Δ.6/2022 Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 17/Α/4-02-2022).

13. Τον με αριθμ. 3046/9-2-2022 (ΦΕΚ 88 ΥΟΔΔ, 10-02-2022) Διορισμό Γενικής Γραμματέως Ενίσχυσης της Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

14. Τη με αρ. πρωτ. 79732/27-7-2020 εγκύκλιο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ)/ Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) με θέμα: «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) (ΑΔΑ: 6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ).

15. Το με αρ. πρωτ. 102768/1-10-2020 αναρτηθέν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ έγγραφο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ) με θέμα: «Διευκρινιστικές ερμηνευτικές οδηγίες εφαρμογής της εγκυκλίου με αρθ. πρωτ. 79732/27-7-2020 ‘Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) (ΑΔΑ: 6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ’)» με ΑΔΑ 60Ψ746ΜΤΛΡ-ΨΓΚ.

16. Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δράση: «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» με αριθμό 01/2020 (αριθ. Πρωτ. 0.5432/22-12-2020), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

17. Την ανάγκη καθορισμού μεταβατικού πλαισίου για την έγκριση εκπαιδευτών που δεν διαθέτουν την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας, ούτως ώστε να παράσχουν υπηρεσίες κατάρτισης σε Κ.Δ.Β.Μ. στα πλαίσια της ως άνω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

18. Το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η εξεύρεση πιστοποιημένων εκπαιδευτών στα θεματικά αντικείμενα θεωρητικής κατάρτισης της προαναφερθείσας Πρόσκλησης (01/2020) όπως προκύπτει από τα αιτήματα των παρόχων κατάρτισης του Μητρώου Παρόχων προς την ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ.

19. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

I. Στην παρ. 2 του άρθρου 54 παρ. 2 του Ν. 4763/2020 (Α’ 254) προβλέπεται ότι:

«Στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους και παρέχονται στα Κ.Δ.Β.Μ., απασχολούνται αποκλειστικά εκπαιδευτές ενηλίκων εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4115/2013 (Α’ 24), με πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας σε θεματικό αντικείμενο συναφές με αυτό που καλούνται να διδάξουν. Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης σε Κ.Δ.Β.Μ., από εκπαιδευτές που δεν διαθέτουν την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας, επιτρέπεται στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η εξεύρεση πιστοποιημένων εκπαιδευτών, ύστερα από έγκριση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.».

II. Στην παρ. 4.1.3. Δ Στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ) με αριθμό 01/2020 αναφέρεται ότι: «Αξιοποίηση εκπαιδευτών θεωρητικής κατάρτισης εκτός των πιστοποιημένων επιτρέπεται στις περιπτώσεις εκείνες που δεν είναι δυνατή η εξεύρεσή τους, μετά από πλήρως τεκμηριωμένη πρόταση και υπό την εποπτεία του ΕΟΠΠΕΠ».

Συνεπεία των ανωτέρω αναφερομένων και προκειμένου έως την θεσμική ρύθμιση των ειδικότερων προϋποθέσεων της διαδικασίας αναφορικά με τα κριτήρια και τον χρόνο εξέτασης των αιτημάτων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., να διευκολυνθεί η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η εξεύρεση πιστοποιημένων εκπαιδευτών, λαμβανομένων υπόψη και των συνθηκών της υγειονομικής κρίσης COVID-19, διευκρινίζεται ότι:

είναι κατ’ εξαίρεση δυνατή η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης σε Κ.Δ.Β.Μ. μέλη του Μητρώου Παρόχων της Πρόσκλησης με αρ. 01/2020 της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ από εκπαιδευτές που δεν διαθέτουν πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) δεν είναι δυνατή η εξεύρεση πιστοποιημένων εκπαιδευτών στο θεματικό αντικείμενο διδασκαλίας,
(β) χορήγηση έγκρισης από Τριμελή Επιτροπή, η οποία συστήνεται στην ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Εργασίας.

Έργο της Επιτροπής θα είναι η αξιολόγηση αιτήσεων των ενδιαφερομένων παρόχων κατάρτισης, μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, λαμβάνοντας υπόψη το οικείο θεσμικό πλαίσιο και ειδικά το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (2844/Β’/2012), όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4386/2016 (Α’83/11-5-2016). Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

Είτε: α) Τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται οι συναφείς τίτλοι σπουδών που επιτρέπουν την άσκηση ενός επαγγέλματος, εφόσον κατά τον χρόνο κτήσης τους δεν απονέμονταν στην Ελλάδα αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών.

Είτε: β) Τίτλο σπουδών οποιουδήποτε επιπέδου του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, πλην της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και τριετή επαγγελματική ή και διδακτική πείρα, συναφή με την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται οι συναφείς τίτλοι σπουδών που επιτρέπουν την άσκηση ενός επαγγέλματος, εφόσον κατά τον χρόνο κτήσης τους δεν απονέμονταν στην Ελλάδα αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να τεκμηριώνει όσα δηλώνει στην αίτησή του με αντίστοιχα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται κατωτέρω.

Ειδικότερα, όσον αφορά στους τίτλους σπουδών, περιλαμβάνονται όλοι οι τίτλοι του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει δοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται οι συναφείς τίτλοι σπουδών που επιτρέπουν την άσκηση του επαγγέλματος, εφόσον κατά το χρόνο κτήσης του δεν απονέμονταν στην Ελλάδα αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Απαραίτητα Δικαιολογητικά: Οι πάροχοι των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Παρόχων στο πλαίσιο της ως άνω Πρόσκλησης, υποβάλλουν εγγράφως στο Πρωτόκολλο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΑπΚΟ το αίτημά τους για την έγκριση της απασχόλησης εκπαιδευτών συνοδευόμενο από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

– Πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση από τον εκπαιδευτή
– Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
– Φωτοτυπία τίτλου σπουδών
– Βεβαίωση Προϋπηρεσίας από τον e-efka προς απόδειξη της επαγγελματικής ή και διδακτικής εμπειρίας
– Συνάφεια του τίτλου σπουδών του εκπαιδευτή με τα 11 εκπαιδευτικά αντικείμενα της προαναφερθείσας Πρόσκλησης καθώς και με τα επιλεγμένα ΣΤΕΠ εκπαιδευτών σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα.
– Υποβολή αίτησης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΠΠΕΠ με αρ. πρωτοκόλλου και τα ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αρ. 20082/2012, ως κυρώθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 47 του Ν. 4264/2014 και ισχύει (ώστε να αποδεικνύεται πρόθεση για πιστοποίηση) ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ του Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ» ή «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ». Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εκτυπώσει απευθείας από την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων.
– Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του ενδιαφερομένου ότι δεν έχει διδάξει ξανά με διαδικασία σύμφωνης γνώμης. Οι αιτήσεις για την έγκριση της απασχόλησης εκπαιδευτών θεωρητικής κατάρτισης θα πρέπει, εκτός των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιολογητικών, να συνοδεύονται και από την κάτωθι αναφερόμενη δήλωση συγκατάθεσης για διαβίβαση προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων εκπαιδευτών:

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ για διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Ενημέρωση Προσωπικών Δεδομένων: Αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας, καθώς και για την ανάρτηση αυτού στην πλατφόρμα www.voucher.gov.gr του ITYE ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, των δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς μέσω της παρούσας αίτησης.

Σκοπός της διατήρησης των παραπάνω δεδομένων είναι η κατάρτιση λίστας εκπαιδευτών για τις ανάγκες υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ. Τα δεδομένα σας είναι πιθανό να διαβιβασθούν σε παρόχους κατάρτισης, οι οποίοι υλοποιούν τα εν λόγω προγράμματα της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ. Τα δεδομένα σας θα παραμείνουν στη βάση δεδομένων μας έως ότου λάβουμε τη ρητή ανάκληση της παρούσας συγκατάθεσής σας.

Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα.

 

2. Χρόνος υποβολής ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Το αίτημα του παρόχου συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται πριν την έναρξη υλοποίησης και, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατό, κατά διάρκεια της υλοποίησης και σε χρόνο επαρκή ώστε σε κάθε περίπτωση η έγκριση να έχει κοινοποιηθεί πριν την ολοκλήρωση υλοποίησης του προγράμματος.

3. Διαδικασία ελέγχου προϋποθέσεων συμμετοχής και έγκρισης της απασχόλησης υποψήφιων εκπαιδευτών θεωρ. Κατάρτισης

Το αίτημα του παρόχου για τις προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψήφιων εκπαιδευτών ελέγχεται ως προς την πληρότητα της τεκμηρίωσης και των δικαιολογητικών από την προαναφερθείσα Τριμελή Επιτροπή η οποία αποφαίνεται για την έγκριση ή μη έγκριση της απασχόλησης αυτών.

4. Διαδικασία γνωστοποίησης της έγκρισης

Η σχετική απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο πάροχο και στην αρμόδια Υπηρεσία.

Διευκρινίζονται τα εξής:
α) έως ότου εγκριθεί η απασχόληση των υποψήφιων εκπαιδευτών θεωρητικής κατάρτισης, οι πάροχοι κατάρτισης υλοποιούν τη θεωρητική κατάρτιση αποκλειστικά με δική τους ευθύνη.
β) Έως την έγκριση της απασχόλησης των υποψηφίων εκπαιδευτών, η καταχώριση των ονομάτων των υποψήφιων εκπαιδευτών στο Π.Σ. ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ πραγματοποιείται με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν εντύπως στην ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, Κοραή 4, 10564 Αθήνα, υπόψη της 3μελούς επιτροπής εξέτασης δικαιολογητικών υποψήφιων εκπαιδευτών για την πράξη «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής».

 

Η ΓΓ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΓΙΩΤΗ