2/120496/ΔΛΤΠ/9.5.2022
Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 2/45619/ΔΛΤΠ/05-02-2021 (Β’ 604) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

 

(ΦΕΚ Β’ 2353/12.05.2022)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) και τροποποιήθηκε με τον ν. 4638/2019 (Α’ 181) και τον ν. 4764/2020 (Α’ 256),
β) των άρθρων 21, 24, 25 και 30 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν κατά περίπτωση με τα άρθρα 82, 83, 84 και 85 του ν. 4549/2018 (Α’ 105),
γ) των άρθρων 46 και 47 του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 87 και 88 του ν. 4549/2018 (Α’ 105),
δ) της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997(Α’ 38), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 81 του ν. 4549/2018 (Α’ 105),
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
στ) του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Την υπό στοιχεία οικ. 2/45619/ΔΛΤΠ/5-2-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως ισχύει» (Β’ 604).

4. Την υπό στοιχεία 2/121715/ΔΛΤΠ/15-12-2021 (Β’ 6230) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αρ. 3 της παρούσας απόφασης.

5. Την υπό στοιχεία 2/80123/ΔΛΤΠ/14-02-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αρ. 3 της παρούσας απόφασης.

6. Το γεγονός ότι από τη λειτουργία του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου προέκυψε η ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης της λειτουργίας του.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία οικ. 2/45619/ΔΛΤΠ/5.2.2021 (Β’ 604) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, ως εξής:

Στην περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 3, μετά το δεύτερο εδάφιο, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για τους Φορείς που εμπίπτουν στα προαναφερόμενα δεν απαιτείται η προβλεπόμενη πάγια εξουσιοδότηση των άρθρων 12 και 13 της υπ’ αρ. 2/37345/0004/2020 (Β’ 784) κοινής υπουργικής απόφασης για τον προαναφερθέντα λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος».

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα στην υπό στοιχεία 2/45619/ΔΛΤΠ/5.2.2021 (Β’ 604) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2022

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ