2/119288/ΔΛΤΠ/7.12.2021
Παράταση της ισχύος των διατάξεων της παρ. 6 του τεσσαρακοστού τρίτου άρθρου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (Α’ 83).

 

(ΦΕΚ Β 5701/8.12.2021)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του τεσσαρακοστού τρίτου άρθρου της 20.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (Α’ 83).

β) Της υπ’ αρ. 2/37345/0004/04.06.2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 784), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2/49931/0004/27.07.2010 (Β’ 1135), τις υπό στοιχεία ΕΑΠ2003683ΕΞ2016/26.12.2016 (Β’4194), ΕΑΠ2004980ΕΞ2018/05.11.2018 (Β’ 4936) και 30408ΕΞ2020/16.04.2020 (Β’1433) όμοιες.

2. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

3. Το άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

4. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

5. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

6. Τις υπό στοιχεία 2/79099/ΔΛΤΠ/09.12.2020 (Β’5461 -ΑΔΑ: Ω0ΦΒΗ-Π57) και 2/63949/ΔΛΤΠ/12.04.2021 (Β’1595 -ΑΔΑ: 6ΙΝ9Η-551) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

7. Την εξακολούθηση της ανάγκης λήψης μέτρων προστασίας, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, λαμβανομένων υπόψη των επιδημιολογικών δεδομένων, την άμεση ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών πληρωμής των πρόσθετων και τακτικών αποδοχών του προσωπικού της Κεντρικής Διοίκησης και των συντάξεων του Δημοσίου, καθώς και των προβλημάτων που παρουσιάζονται στην έγχαρτη διακίνηση της αλληλογραφίας.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την παράταση της ισχύος των διατάξεων της παρ. 6, του τεσσαρακοστού τρίτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (Α’ 83), σύμφωνα με την παρ. 7 του ίδιου άρθρου, μέχρι την 30.09.2022.

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ