ΝΟΜΟΣ ΥΠ`ΑΡΙΘ.2673 ΦΕΚ Α`293/31.12.1998

Κύρωση του γενικού Προϋπολογισμού του Κράτος και των Προϋπολογισμών ορισμένων Ειδικών Ταμείων και Υπηρεσιών για το οικονομικό έτος 1999.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1
Κυρώνεται ο Γενικός Προϋπολογισμός του Κράτους του οικονομικού έτους 1999 που τα έσοδα και έξοδά του ορίζονται σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες και κατανέμονται ως ακολούθως:

Για τον προυπολογισμό πατήστε εδώ

Άρθρο 2
Τα έσοδα και τα έξοδα των παρακάτω Ταμείων και Υπηρεσιών για το οικονομικό έτος 1999 ορίζονται σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες και είναι συνολικά κατά Ταμείο και Υπηρεσία ως ακολούθως:

Για τον προυπολογισμό πατήστε εδώ

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 1998

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ