19469/01.11.2021
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6632/16.04.2021 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 (Β’ 2370), 9418/23.06.2020 (Β’ 2498) και 16192/2020 (Β’ 4687) όμοιες αποφάσεις» (Β’ 1632) και τη διόρθωση σφάλματος αυτής, που δημοσιεύθηκε στο Β’ 1996/2021, όπως η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 10197/10.06.2021 (Β’ 2504) όμοια.
(ΦΕΚ Β 5118/4.11.2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 60 του ν. 4688/2020 «Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη» (Α’ 101),

β. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α’ 184), γ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

δ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),

ε. του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157),

στ. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ζ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

η. της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805),

θ. του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90).

2. Την έγκριση των ειδικών υγειονομικών πρωτοκόλλων των τουριστικών επιχειρήσεων από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 στις εξής συνεδριάσεις της: 60ή Συνεδρίαση (21/5/2020), 72η Συνεδρίαση (09/06/2020), 73η Συνεδρίαση (10/06/2020), 78η Συνεδρίαση (18/06/2020), 202η Συνεδρίαση (26/03/2021), 216η Συνεδρίαση (21.05.2021), 238η Συνεδρίαση/2021 (17.09.2021) και 239η Συνεδρίαση/2021 (22.09.2021).

3. Την ανάγκη επικαιροποίησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων σύμφωνα με την 238η (17.09.2021) και 239η/2021 (22.09.2021) Συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

4. Την υπ’ αρ. 19327/29.10.2021 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού σύμφωνα με την οποία η υπό έκδοση απόφαση δεν επιφέρει δημοσιονομική επιβάρυνση στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 6632/16.04.2021 κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο “Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID- 19” (Β’ 2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 (Β’ 2370), 9418/23.06.2020 (Β’ 2498) και 16192/2020 (Β’ 4687) όμοιες αποφάσεις» (Β’ 1632) και τη διόρθωση σφάλματος αυτής, που δημοσιεύθηκε στο Β’ 1996/2021, όπως η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 10197/10.06.2021 (Β’ 2504) όμοια, στα εξής σημεία:

1. Προστίθεται παρ. 9 στο άρθρο 2 της ως άνω απόφασης, ως εξής:

«9. Σε επιχειρήσεις που έχουν λάβει Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 1746/2015 (Β’ 135) απόφαση, κατά την πραγματοποίηση ξεναγήσεων σε χώρους του οινοποιείου, εφαρμόζονται τα ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα ξενάγησης σε μουσεία και κλειστά μνημεία, όπως ισχύουν κάθε φορά. Κατά την πραγματοποίηση γευστικών δοκιμών σε χώρους του οινοποιείου, εφαρμόζονται τα ειδικά υγειονομικά

πρωτόκολλα λειτουργίας εστίασης, όπως ισχύουν κάθε φορά. Κατά την πραγματοποίηση πώλησης προϊόντων σε χώρους του οινοποιείου, εφαρμόζονται τα ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα των καταστημάτων τροφίμων, όπως ισχύουν κάθε φορά.

2. Προστίθεται νέο κριτήριο Θ.11Α στο Παράρτημα Ι «Ειδικό πρωτόκολλο υγειονομικού περιεχομένου για τη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων, πλην των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων» ως εξής:

Θ.11

Α

Ειδικά για τα ξενοδοχεία που διαθέτουν περισσότερους του ενός (1) εσωτερικούς χώρους εστίασης, παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας συγκεκριμένων χώρων εξ αυτών, κατ’ επιλογή της επιχείρησης, με την κατάλληλη σήμανση, με κοινό (συμπεριλαμβανομένων και των εξωτερικών πελατών) αμιγώς προσώπων που έχουν εμβολιασθεί πλήρως ή νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο.

Σύμφωνα με τα ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας χώρων εστίασης, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Π

3. Το κριτήριο ΙΒ.1 του Παρατήματος Ι «Ειδικό πρωτόκολλο υγειονομικού περιεχομένου για τη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων, πλην των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων» αντικαθίσταται ως εξής:

ΙΒ.1

Λειτουργία εσωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών

Σύμφωνα με τα ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Υ

4. Το κριτήριο ΙΣΤ του Παρατήματος Ι «Ειδικό πρωτόκολλο υγειονομικού περιεχομένου για τη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων, πλην των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων» αντικαθίσταται ως εξής:

ΙΣΤ

Α. Χώροι εκδηλώσεων εντός καταλυμάτων Β. Χώροι συνεδρίων εντός καταλυμάτων

Α. Σύμφωνα με τα ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα διεξαγωγής σε κλειστούς χώρους δεξιώσεων, όπως ισχύουν κάθε φορά. Β. Σύμφωνα με τα ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα διεξαγωγής Συνεδρίων, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Υ

5. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. 6632/16.04.2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1632) και η διόρθωση σφάλματος που δημοσιεύθηκε στο Β’ 1996/2021, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 10197/10.06.2021 (Β’ 2504) όμοια απόφαση.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής

Υπουργός Οικονομικών Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Τουρισμού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ