194/09-02-2024
Προσθήκη στοιχείων της ακαδημαϊκής ταυτότητας του άρθρου 287 του ν. 4957/2022, που αποθηκεύονται στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων του άρθρου 80 ν. 4954/2022, διαδικασία επαλήθευσης και ανάκλησης, απαιτούμενες διαλειτουργικότητες με άλλα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα του δημόσιου τομέα και τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Αριθμ. 194/2024

(ΦΕΚ Β’ 1167/19-02-2024)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. α) Του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 136) και ιδίως της παρ. 5Α και της παρ. 10, όπως προστέθηκε και συμπληρώθηκε αντίστοιχα με το άρθρο 85 του ν. 4985/2022 (Α’ 203),

β) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

γ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – ΓΚΠΔ/General Data Protection Regulation – GDPR) (L 119),

δ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

ε) του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),

στ) του άρθρου 287 και την παρ. 1 του άρθρου 441 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»(Α’ 141), όπως αυτός τροποποιήθηκε με την παρ. 1 και την παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 5029/2023 (Α’ 55).

ζ) της υπ’αρ. 9994/21.12.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός κατηγοριών δικαιούχων, διαδικασίας υποβολής αίτησης, έκδοσης και παραλαβής της ακαδημαϊκής ταυτότητας και λοιπές τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 287 του ν. 4957/2022» (Β’ 7510),

η) του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

θ) του Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130), σε συνδυασμό με το Π.Δ.82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139),

ι) του Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

ια) του Π.Δ.40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.» (Α’ 85),

ιβ) του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

ιγ) του Π.Δ.18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

ιδ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

ιε) της υπό στοιχεία 102928 ΕΞ 2023/10.7.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β, 4441).

2. Την υπ’ αρ. 4082/2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α’ 136)» (Β’ 3982).

3. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

4. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

5. Το άρθρου 58 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για τη ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).

6. Το καταστατικό της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. όπως ισχύει, τροποποιημένο και κωδικοποιημένο με την απόφαση της από 03/08/2022 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Πρακτικό 51) και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 10/08/2022 με Κωδικό Καταχώρισης 3001855, σύμφωνα με την από 10/08/2022 και υπ’ αρ. 2680492 ανακοίνωση καταχώρισης του ΕΒΕΑ.

7. Τα αιτήματα διαλειτουργικότητας με υπ’ αρ. 21804 «Έλεγχος Ακαδημαϊκής Ιδιότητας» και 8741 «Επιβεβαίωση στοιχείων μητρώων» προς το Κέντρο Διαλειτουργικότητας.

8. Την ανάγκη διευκόλυνσης της πρόσβασης των δικαιούχων της ακαδημαϊκής ταυτότητας μέσω της εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022, ήτοι μέσω της συσκευής κινητού τηλεφώνου τους, σε πληροφορίες που αφορούν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα.

9. Την υπό στοιχεία 1632 ΕΞ 2024 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την οποία με την έκδοση της παρούσας δεν θα προκληθεί πρόσθετη επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Υ.ΨΗ.Δ. και της «Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.» και κατά συνέπεια στο Μ.Π.Δ.Σ.,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός και αντικείμενο

1. Σκοπός της παρούσας είναι η ανάγκη διευκόλυνσης της πρόσβασης μέσω της εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 σε πληροφορίες που αφορούν στους κατόχους της ακαδημαϊκής ταυτότητας του άρθρου 287 του ν. 4957/2022.

2. Με την παρούσα προστίθενται στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 τα στοιχεία:

α) Της ακαδημαϊκής ταυτότητας που παρέχονται μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9994/21.12.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός κατηγοριών δικαιούχων, διαδικασίας υποβολής αίτησης, έκδοσης και παραλαβής της ακαδημαϊκής ταυτότητας και λοιπές τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 287 του ν. 4957/2022.» (Β’ 7510),

β) καθορίζεται η διαδικασία επαλήθευσης και ανάκλησης των στοιχείων της περ. α,

γ) προσδιορίζονται οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες με άλλα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα του δημόσιου τομέα,

δ) προσδιορίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προστίθενται στο ψηφιακό αποθετήριο του άρθρου 80 του ν. 4954/2022.

Άρθρο 2
Προσθήκη ακαδημαϊκής ταυτότητας στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων

1. Προστίθενται στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 τα στοιχεία ή μέρος των στοιχείων που ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ’ αρ. 9994/21.12.2023 κοινής απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός κατηγοριών δικαιούχων, διαδικασίας υποβολής αίτησης, έκδοσης και παραλαβής της ακαδημαϊκής ταυτότητας και λοιπές τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 287 του ν. 4957/2022.» (Β’ 7510),

2. Τα στοιχεία της παρ. 1 εμφανίζονται σε ξεχωριστά πεδία της εφαρμογής, υπό τη μορφή ηλεκτρονικού εγγράφου του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 που φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή κωδικού QR.

3. Το έγγραφο της παρ. 2:

α) Αποδεικνύει την ακαδημαϊκή ιδιότητα του κατόχου έναντι κάθε δημόσιας αρχής και τρίτου,

β) συνδέεται μονοσήμαντα με τον κάτοχο της ακαδημαϊκής ταυτότητας που αφορά,

γ) δεν ιδρύει, αλλοιώνει, καταργεί ή άλλως επηρεάζει δικαιώματα και υποχρεώσεις που αφορούν τον κάτοχο της ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Άρθρο 3
Διαδικασία επαλήθευσης και ανάκλησης των στοιχείων της ακαδημαϊκής ταυτότητας

1. Το έγγραφο του άρθρου 2 επαληθεύεται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 4082/26.07.2022 (Β’ 3982) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας, αναλογικά εφαρμοζόμενης.

2. Το φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτείται την ανάκληση του εγγράφου του άρθρου 2, για οποιονδήποτε λόγο, σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής του ψηφιακού αποθετηρίου. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του κατόχου που αποτυπώνονται στο έγγραφο του άρθρου 2, ο χρήστης της εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 υποχρεούται να ανακαλέσει το έγγραφο και εφόσον επιθυμεί, να το επανεκδώσει ύστερα από επανέκδοση της ακαδημαϊκής ταυτότητας.

3. Σε περίπτωση ακύρωσης, ανάκλησης ή αντικατάστασης της ακαδημαϊκής ταυτότητας από την αρμόδια υπηρεσία του φορέα του δικαιούχου για λόγους όπως ενδεικτικά: απώλεια/κλοπή, αποφοίτηση, αναστολή σπουδών, λύση σχέσης με τον φορέα το έγγραφο του άρθρου 2 ανακαλείται αυτοδικαίως.

4. Η ανάκληση συνεπάγεται την μη επαλήθευση του εγγράφου του άρθρου 2, σύμφωνα με την παρ. 1.

Άρθρο 4
Διαλειτουργικότητες

Για την εφαρμογή της παρούσας το ψηφιακό αποθετήριο του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 διασυνδέεται, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, με την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, η οποία παρέχεται από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού βάσει της σχετικής υπ’ αρ. 9994/21.12.2023 (Β’ 7510) κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Μητρώο του ΑΜΚΑ για την επιβεβαίωση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης.

Άρθρο 5
Τεχνικά – Οργανωτικά Μέτρα

1. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119) και του ν. 4624/2019.

2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων -Γ.Κ.Π.Δ.), για τη λειτουργία της εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022.

3. Η ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.» ορίζεται ως εκτελούσα την επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ., για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη λειτουργία της εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022.

4. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού επιτελεί ρόλο αυτοτελώς υπευθύνου επεξεργασίας για τα στοιχεία της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, όπως αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, από την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, η οποία παρέχεται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., που επιτελεί ρόλο εκτελούσας την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2024

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ