19319/2022
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5269/139/5.2.2021 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022» (Β’ 430).
 

(ΦΕΚ Β 1043/9.3.2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ -ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 11 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 80), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. Το π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255).

6. Το π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5).

7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

8. Τον ν. 4825/2021 «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 157).

9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

10. Την υπ’ αρ. 63/2019 υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη» (Β’ 3161).

11. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).

12. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

13. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Την υπ’ αρ. οικ. 66224/2014 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης» (Β’ 7/2015), όπως ισχύει.

15. Τα υπ’ αρ. 694305 (3120)/2.11.2021 και 698911 (2638)/2021/3.11.2021 έγγραφα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

16. Τα υπ’ αρ. 307638/2984/8.11.2021 και υπό στοιχεία ΠΑΜΘ/ΔΑΠΔ/267180/2570/5.10.2021 έγγραφα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

17. Το υπ’ αρ. 317521/21.10.2021 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης.

18. Το υπ’ αρ. 3350/10611/10.1.2022 έγγραφο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

19. Το υπ’ αρ. 155174/30.12.2021 έγγραφο του Ο.Α.Ε.Δ.

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 5269/139/5.2.2021 (Β’ 430) κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022, ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή ενότητα, ως εξής:

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία για τα έτη 2021 και 2022 με 350 θέσεις, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες Πτηνοτροφείων (Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για τη ζωική παραγωγή) 250
Εργάτες

Πτηνοσφαγείων

100
ΣΥΝΟΛΟ 350

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία για τα έτη 2021 και 2022 με 57 θέσεις και το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εποχική εργασία με 50 θέσεις, ενώ προστίθενται ως ανώτατο όριο αδειών διαμονής για υψηλή ειδίκευση 5 θέσεις, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας 55
Εργάτες ιχθυοκαλλιέργειας εξαγωγής χαβιαριού 1
Τεχνικός ιχθυολόγος εξαγωγής χαβιαριού 1
ΣΥΝΟΛΟ 57
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες κτηνοτροφίας 50
ΣΥΝΟΛΟ 50
ΥΨΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Εργαζόμενοι Υψηλής Ειδίκευσης
Οδηγία 2009/50/ΕΚ
5
ΣΥΝΟΛΟ 5

Στην Περιφέρεια Κρήτης συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εποχική εργασία για τα έτη 2021 και 2022 με 100 θέσεις, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες κτηνοτροφίας 50
ΣΥΝΟΛΟ 50
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες κτηνοτροφίας 50
ΣΥΝΟΛΟ 50

Στα ανωτέρω όρια αδειών διαμονής των Περιφερειών, προβλέπεται, ανά περιφερειακή ενότητα, δυνατότητα προσαύξησης έως 10%, ώστε να καλύπτονται απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες σε θέσεις εργασίας ή/και ειδικότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2022

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ναυτιλίας και

Νησιωτικής Πολιτικής ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός

Εξωτερικών

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Μετανάστευσης

και Ασύλου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ