19296 ΕΞ 2022/19.5.2022
Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
(ΦΕΚ Β’ 2542/24.05.2022)

Ο YΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη,

A. Τις διατάξεις:

1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) -Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και ιδίως, της παρ. 50 του άρθρου 107, σε συνδυασμό με το άρθρο 84 του ιδίου νόμου.

2. Του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).

3. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

4. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).

5. Του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους -Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

6. Του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 121).

7. Του Π.Δ.40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

8. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

B. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/1.11.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Δ. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25.2.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

Ε. Την ανάγκη διασφάλισης σωστής χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των φορέων του δημοσίου τομέα, οι οποίοι μέσω την Αυθεντικοποίησης βεβαιώνονται περί της ταυτότητας του χρήστη που εισέρχεται στο σύστημά τους.

ΣΤ. Τα αιτήματα υπ’ αρ. 10049/14-10-2021 του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, 11932/17-02-2022 του Δήμου Μακρακώμης, 5018/12-11-2020 του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας και 11126/10-01-2022 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Ζ. Τα έγγραφα υπ’ αρ. 2507/31-03-2022 του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, 9353/07-04-2022 του Δήμου Μακρακώμης, 2160/08-04-2022 του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας και 13390/07-04-2022 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. αναφορικά με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των διαδικτυακών υπηρεσιών. Η. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Διατίθεται η υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών οAuth2.0 σε πληροφοριακά συστήματα των ακόλουθων φορέων του δημοσίου τομέα για την αυθεντικοποίηση των πολιτών κατά την είσοδό τους στις ψηφιακές υπηρεσίες που αυτοί παρέχουν:
-ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
-ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

2. Τα πληροφοριακά συστήματα στα οποία διατίθεται η υπηρεσία αυθεντικοποίησης, καθώς και ο σκοπός χρήσης της ορίζονται στο Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

3. Η υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών διατίθεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25.2.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

4. Η διάθεση διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5. Τα διαπιστευτήρια του χρήστη δεν αποκαλύπτονται ούτε γνωστοποιούνται στους φορείς που αξιοποιούν την υπηρεσία αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0.

6. Οι φορείς της παρ. 1 έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών και κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

7. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

 

α/αΑρ. αιτήμ.ΦΟΡΕΑΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1.10049ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΡΕΩΣΤΩΝ- ΑΙΤΗΜΑΤΩΝΑιτήματα πολιτών: Διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών προς στις διάφορες υπηρεσίες του δήμου. Οικονομικά χρεώστη:
Προβολή οικονομικών στοιχείων των χρεώσεων, ειδοποιήσεων χρεών, ρυθμίσεων, εξοφλήσεων. ΚΟΚ: Προβολή, εισαγωγή κλήσεων από τον ενδιαφερόμενο.
Δημοτικός φόρος: Προβολή χρεώσεων φόρου 2-5%, μητρώου καταστήματος.
Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
(Βλ. ν. 4558/18 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) και ν. 4804/21 (Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών))» (Α’ 87)
2.11932ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΗλεκτρονικές Υπηρεσίες Δήμου ΜακρακώμηςΠιστοποίηση χρηστών για ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Πιο αναλυτικά, θα χρησιμοποιηθεί για ηλεκτρονικές πληρωμές οφειλών στον Δήμο, online αιτήματα πολιτών και λοιπές υπηρεσίες που θα παρέχει ο Δήμος.Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
(Βλ. 4558/18 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) και ν. 4804/21 (Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών))» (Α’ 87)
3.5018ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣe-chamber ΦθιώτιδαςΗλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από το Επιμελητήριο ΦθιώτιδαςΝ. 4497/2017
4.11126ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΡαδιοερασιτεχνισμόςΔιαχείριση του Μητρώου Ραδιοερασιτεχνών και των κεραιοσυστημάτων τους (αναμεταδοτών- ραδιοφάρων- επαναληπτών) σε όλη την επικράτεια καθώς και της αδειοδοτικής διαδικασίας των ραδιοερασιτεχνών και των αντιστοίχων ραδιοερασιτεχνικών συλλόγων και καταγραφή των στοιχείων των κεραιοσυστημάτων τους.«Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου», παρ. 3.9 του άρθρου. 10 της ΥΑ38200/1136/2011.
Νόμος υπ’ αρ. 4635/2019, παρ. 1γ του άρθρου 29, κατασκευές κεραιών αδειούχων ραδιοερασιτεχνών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 19 Μαΐου 2022

O Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ