1919 οικ./02-04-2024
Συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 29 του ν. 4557/2018 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Αριθμ. 1919 οικ.

(ΦΕΚ Β 2171/08.04.2024)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη του άρθρου 29 του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας {ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849 Ε.Ε}» (Α’ 139).

2. Το Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

3. Το Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

3. Το υπ’ αρ. 1/09-01-2024 έγγραφο ορισμού μελών και η υπ’ αρ. 20/18.10.2018 γνώμη της ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση επιτροπής

Συνιστάται πενταμελής επιτροπή απαρτιζόμενη από τους α) Χρήστο Παΐσιο, Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου, β) Χρήστο Τανάσκο, Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών, γ) Λεμονιά Γαϊσίδου Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Έδεσσας, δ) Σταυρούλα Πήττα, Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Άμφισσας και ε) Ασημίνα Στρίμπα Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης. Η επιτροπή συγκροτείται από τους παραπάνω Προέδρους και έχει τριετή θητεία. Καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ο αρχαιότερος των μελών.

Άρθρο 2
Έδρα της Επιτροπής

Η έδρα της επιτροπής είναι τα Γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, όπου λειτουργεί και η Γραμματεία της επιτροπής.

Άρθρο 3
Λειτουργία της επιτροπής

Ο Πρόεδρος συγκαλεί την Επιτροπή, καθορίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τις εργασίες της. Η Επιτροπή συνεδριάζει με την παρουσία τριών τουλάχιστον μελών. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα και η ιδιότητα των παρισταμένων μελών, ο τόπος και χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική αναφορά στο περιεχόμενο τους, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που ελήφθησαν. Στο πρακτικό καταχωρίζονται και οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν. Το πρακτικό τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας της Επιτροπής.

Άρθρο 4
Έργο της Επιτροπής

Η επιτροπή είναι αρμόδια να λαμβάνει, ελέγχει και διαβιβάζει στον αρμόδιο φορέα τις υποβαλλόμενες από δικηγόρους, οποιουδήποτε Δικηγορικού Συλλόγου της χώρας, αναφορές για ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές και δραστηριότητες σχετικές με τη νομιμοποίηση εσόδων προερχόμενων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Άρθρο 5
Διαδικασία υποβολής, επεξεργασίας και αξιολόγησης αναφοράς

Οι δικηγόροι υποβάλλουν αναφορά ύποπτης ή ασυνήθους δραστηριότητας ή συναλλαγής στην Επιτροπή του άρθρου 1. Η αναφορά υποβάλλεται στα Γραφεία της Γραμματείας της Επιτροπής με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας, όπως ιδίως συστημένη επιστολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), αυτοπρόσωπη κατάθεση και καταχωρίζεται σε ειδικώς τηρούμενο βιβλίο υποβολής αναφορών.

Η αναφορά παραδίδεται στον Πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος ορίζει ένα εκ των μελών της ως εισηγητή. Η επιτροπή ελέγχει τις υποβαλλόμενες αναφορές, ζητεί συμπληρωματικά στοιχεία ή όσες πληροφορίες κρίνει αναγκαίες από το δικηγόρο που υπέβαλε την αναφορά ή από οποιαδήποτε αρχή, προκειμένου να κρίνει αν πρέπει να διαβιβάσει την αναφορά στον αρμόδιο φορέα ή να την αρχειοθετήσει. Κατά την αξιολόγηση της αναφοράς ερευνάται αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υποβολής της, το ενδεχόμενο συνδρομής λόγου εξαίρεσης από την υποχρέωση υποβολής της αναφοράς, αν συντρέχουν οι προβλεπόμενες προς τούτο προϋποθέσεις, καθώς και αν η υποβληθείσα αναφορά παραβιάζει το επαγγελματικό καθήκον εχεμύθειας που έχει ο δικηγόρος έναντι του πελάτη του, όπως αυτό προσδιορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, τα διεθνή δεσμευτικά νομικά κείμενα και της παραδόσεις του δικηγορικού λειτουργήματος, τηρουμένης πάντοτε της αρχής της αναλογικότητας. Η επιτροπή αποφασίζει επί της υποβληθείσης αναφοράς το αργότερο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αν θα τη διαβιβάσει στον αρμόδιο φορέα ή αν θα την αρχειοθετήσει. Η προθεσμία των δύο μηνών αρχίζει από την καταχώρηση της αναφοράς στο ειδικό βιβλίο ή από τη λήψη των αιτηθέντων συμπληρωματικών στοιχείων ή πληροφοριών από την επιτροπή.

Άρθρο 6
Απόρρητο διαδικασίας

Όλη η διαδικασία από την υποβολή της αναφοράς μέχρι και την έκδοση της σχετικής απόφασης της επιτροπής που τη διαβιβάζει στον αρμόδιο φορέα ή την αρχειοθετεί, είναι απόρρητη. Ο δικηγόρος που υπέβαλε την αναφορά δικαιούται να λάβει γνώση της εκδοθείσας σχετικής απόφασης της επιτροπής. Η σχετική αλληλογραφία παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας της επιτροπής, όπου φυλάσσονται αριθμημένες οι υποβληθείσες αναφορές και οι επ’ αυτών εκδοθείσες αποφάσεις της επιτροπής περί διαβίβασης στον αρμόδιο φορέα ή αρχειοθέτησής τους. Αν μετά την αρχειοθέτηση της αναφοράς υπάρξουν μεταγενέστερα στοιχεία ή πληροφορίες που δεν εκτιμήθηκαν από την επιτροπή, με αίτηση του δικηγόρου ή αυτεπαγγέλτως, η επιτροπή ανασύρει από το Αρχείο την υποβληθείσα αναφορά και, αν συντρέχει περίπτωση, τη διαβιβάζει στον αρμόδιο φορέα.

Άρθρο 7
Αρμόδιος Φορέας

Αρμόδιος φορέας προς τον οποίον διαβιβάζονται οι υποβαλλόμενες αναφορές των Δικηγόρων, κατόπιν αποφάσεων της αρμόδιας πενταμελούς επιτροπής είναι η προβλεπόμενη στο άρθρο 47 του ν. 4557/2018 «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες». Η επιτροπή συνεργάζεται και επικοινωνεί απευθείας με την ως άνω Αρχή του άρθρου 47 του ν. 4557/2018 για ζητήματα της αρμοδιότητάς τους.

Άρθρο 8
Λοιπές Αρμοδιότητες της Επιτροπής

Η επιτροπή δύναται να εκδίδει ενημερωτικές εγκυκλίους και κατευθυντήριες οδηγίες προς τους δικηγόρους ή τους Δικηγορικούς Συλλόγους ως προς το περιεχόμενο και την έκταση των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο της νομοθεσίας για πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Άρθρο 9
Ευθύνη μελών

Η επιτροπή και τα μέλη της, κατά την άσκηση των ως άνω καθηκόντων και υποχρεώσεών τους, δεν ευθύνονται αστικώς και ποινικώς για πράξεις ή παραλείψεις ή για την άποψη που εξέφρασαν ως προς όλα τα ζητήματα αρμοδιότητάς τους, εκτός αν ενήργησαν κακόβουλα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Απριλίου 2024

Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ