19169 ΕΞ 06-02-2024
Καθορισμός εντύπων δημοσίευσης των άρθρων 14 και 21 του ν. 5072/2023 (Α’ 198)

Αριθμ. 19169 ΕΞ 2024

(ΦΕΚ Β’ 946/09-02-2024)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 5072/2023 (Α’ 198),
β) του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)-Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),
γ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
δ) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139), ιδίως της παρ. 1 του άρθρου 1 αυτού,
ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181) και
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Έντυπο δημοσίευσης της παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 5072/2023

1. Οι συμβάσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 5072/2023 καταχωρίζονται σε περίληψη με την υποβολή εντύπου, το οποίο εκτυπώνεται σε λευκό χαρτί γραφής 100 γραμμαρίων και αποτελείται από ένα φύλλο. Το φύλλο έχει διαστάσεις 42 εκατοστά (πλάτος) επί 29,7 εκατοστά (μήκος) και διαιρείται σε δύο ημίφυλλα.

2. Στην πρώτη σελίδα του εντύπου αναγράφονται: α) Τα στοιχεία των συμβαλλομένων, β) οι όροι της σύμβασης (το νόμισμα και ο τρόπος υπολογισμού της αμοιβής του διαχειριστή, ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης διαχείρισης, η διάρκεια, περίληψη των εξουσιών του διαχειριστή, εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία και λοιποί ουσιώδεις όροι), γ) οι διαχειριζόμενες απαιτήσεις. Στη δεύτερη σελίδα του εντύπου τίθενται, η ημερομηνία και οι υπογραφές των συμβαλλομένων και η θεώρηση αυτών. Στην τρίτη σελίδα του εντύπου καταχωρίζονται οι τυχόν μεταβολές ή προσθήκες στη σύμβαση διαχείρισης. Μαζί με το παραπάνω έντυπο συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ή συμβολαιογραφικό έγγραφο ή πρακτικό διοικητικού συμβουλίου, με την οποία οι υπογράφοντες το έντυπο δηλώνουν ή από τα οποία προκύπτει ότι έχουν νομίμως εξουσιοδοτηθεί από τους συμβαλλομένους για την υπογραφή και υποβολή του. Για την ολοκλήρωση της καταχώρισης της παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 5072/2023 στο αρμόδιο ενεχυροφυλακείο, τα μέρη δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, πλην των ανωτέρω.

3. Για τον προσδιορισμό των διαχειριζόμενων απαιτήσεων, αρκεί να γίνεται παραπομπή στο έντυπο και στα τυχόν παραρτήματα που υποβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης για τη δημοσίευση της οικείας σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων που έχει καταρτιστεί από τον συμβαλλόμενο αγοραστή πιστώσεων, ο οποίος αναθέτει τη διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο 14 και την παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 5072/2023. Εφόσον δεν γίνεται παραπομπή στη σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης των απαιτήσεων, αναγράφονται στο έντυπο της παρ. 1 τα στοιχεία που, κατά την κρίση των συμβαλλομένων, εξατομικεύουν τις διαχειριζόμενες απαιτήσεις (ενδεικτικά: ονοματεπώνυμο ή επωνυμία οφειλετών και εγγυητών, τυχόν μοναδικοί αριθμοί δανειακών συμβάσεων) και τις παρεπόμενες εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις αυτών (για τις οποίες αρκεί και απλή αναφορά ότι υφίστανται). Τα στοιχεία που εξατομικεύουν τις διαχειριζόμενες απαιτήσεις και τις παρεπόμενες εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις αυτών μπορούν να αναγράφονται σε ξεχωριστό παράρτημα, το οποίο προσαρτάται σε έντυπο ή υποβάλλεται σε αρχείο ηλεκτρονικής μορφής που περιέχεται σε ψηφιακό δίσκο (CD) ή άλλο ψηφιακό μέσο κατ’ αναλογική εφαρμογή των παρ. 3 έως 6 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.

4. Το αναλυτικό περιεχόμενο κάθε σελίδας με τις οικείες υποσημειώσεις περιλαμβάνεται ως Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2
Έντυπο δημοσίευσης της παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 5072/2023

1. Οι συμβάσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 5072/2023 καταχωρίζονται σε περίληψη με την υποβολή εντύπου, το οποίο εκτυπώνεται σε λευκό χαρτί γραφής 100 γραμμαρίων και αποτελείται από ένα φύλλο. Το φύλλο έχει διαστάσεις 42 εκατοστά (πλάτος) επί 29,7 εκατοστά (μήκος) και διαιρείται σε δύο ημίφυλλα.

2. Στην πρώτη σελίδα του εντύπου αναγράφονται: α) Τα στοιχεία των συμβαλλομένων, β) οι όροι της σύμβασης (το νόμισμα και ο τρόπος υπολογισμού του τιμήματος αγοράς, ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης πώλησης, εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία και λοιποί ουσιώδεις όροι), γ) ο τύπος των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων (γενική περιγραφή των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων και νόμισμα). Στη δεύτερη σελίδα του εντύπου αναγράφονται τα στοιχεία που εξατομικεύουν, κατά την κρίση των συμβαλλομένων, τις μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις (ενδεικτικά: ονοματεπώνυμο ή επωνυμία οφειλετών και εγγυητών, τυχόν μοναδικοί αριθμοί δανειακών συμβάσεων) και τις παρεπόμενες εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις αυτών (για τις οποίες αρκεί και απλή αναφορά ότι υφίστανται). Στην ίδια σελίδα τίθενται επίσης η ημερομηνία και οι υπογραφές των συμβαλλομένων και η θεώρηση αυτών, καθώς και ημερομηνία δημοσίευσης καταχώρισης στο ενεχυροφυλακείο. Στην τρίτη σελίδα του εντύπου καταχωρίζονται οι τυχόν μεταβολές των συμβάσεων αυτών. Το αναλυτικό περιεχόμενο κάθε σελίδας με τις οικείες υποσημειώσεις περιλαμβάνεται ως υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης. Μαζί με το παραπάνω έντυπο συνυποβάλλεται η μεταξύ των συμβαλλομένων σύμβαση ή περίληψη αυτής, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ή συμβολαιογραφικό έγγραφο ή πρακτικό διοικητικού συμβουλίου, με την οποία οι υπογράφοντες το έντυπο δηλώνουν ή από τα οποία προκύπτει ότι έχουν νομίμως εξουσιοδοτηθεί από τους συμβαλλομένους για την υπογραφή και υποβολή του. Για την ολοκλήρωση της καταχώρισης της παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 5072/2023 στο αρμόδιο ενεχυροφυλακείο, τα μέρη δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, πλην των ανωτέρω.

3. Τα στοιχεία που εξατομικεύουν τις μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις και τις παρεπόμενες εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις αυτών μπορούν να αναγράφονται σε ξεχωριστό παράρτημα, το οποίο προσαρτάται στο έντυπο της παρ. 1. Το παράρτημα μονογράφεται σε κάθε σελίδα του από τα συμβαλλόμενα μέρη είτε με ιδιόχειρη, είτε με έντυπη, είτε με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή κατά την έννοια της παρ. 20 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020. Αντί της προσάρτησης του παραρτήματος με αναγραφή των στοιχείων εξατομίκευσης των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων και των παρεπόμενων εμπραγμάτων και ενοχικών εξασφαλίσεων, είναι δυνατή η υποβολή της σύμβασης ή περίληψης αυτής και του παραρτήματος με καταγραφή τους σε αρχείο ηλεκτρονικής μορφής που θα περιέχεται σε ψηφιακό δίσκο (CD) ή άλλο ψηφιακό μέσο. Στην περίπτωση αυτή, μαζί με το έντυπο της παρ. 1, συνυποβάλλεται ο ψηφιακός δίσκος ή το άλλο ψηφιακό μέσο μαζί με αντίγραφο δήλωσης ενώπιον συμβολαιογράφου, ή, εναλλακτικά, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, ειδικώς εξουσιοδοτημένου προς τούτο προσώπου ότι το ψηφιακό μέσο περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται στο παρόν άρθρο. Η υποβολή της δήλωσης αυτής αντικαθιστά την υποχρέωση μονογραφής από τους συμβαλλόμενους (αγοραστή και πωλητή της σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων) του περιεχομένου του παραρτήματος με τα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής. Ο ενεχυροφύλακας εκδίδει κατόπιν σχετικής αίτησης επικυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα του ηλεκτρονικού αρχείου που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο.

4. Σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 5072/2023 ή των στοιχείων εξατομίκευσης των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων, είναι δυνατή η υποβολή των μεταβολών των παραπάνω στοιχείων με καταγραφή τους σε αρχείο ηλεκτρονικής μορφής που θα περιέχεται σε ψηφιακό δίσκο (CD) ή άλλο ψηφιακό μέσο. Στην περίπτωση αυτή, μαζί με το έντυπο της παρ. 1, συνυποβάλλεται ο ψηφιακός δίσκος ή το άλλο ψηφιακό μέσο μαζί με αντίγραφο δήλωσης ενώπιον συμβολαιογράφου, ή, εναλλακτικά, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, ειδικώς εξουσιοδοτημένου προς τούτο προσώπου ότι το ψηφιακό μέσο περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα από το παρόν άρθρο. στοιχεία. Η υποβολή της δήλωσης αυτής αντικαθιστά την υποχρέωση μονογραφής από τους συμβαλλόμενους (πωλητή και αγοραστή της σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων) του περιεχομένου του παραρτήματος.

5. Στην περίπτωση μεταβολών, το ψηφιακό μέσο που συνυποβάλλεται κατά τα παραπάνω μαζί με τις μεταβολές του εντύπου της παρ. 1 αντικαθιστά κάθε προηγουμένως υποβληθέν ψηφιακό μέσο (δηλαδή είτε αυτό που είχε κατατεθεί με την αρχική δημοσίευση σύμφωνα με την παρ. 3, είτε ως συνέπεια μεταβολών σύμφωνα με την παρ. 4). Στο ψηφιακό μέσο καταδεικνύονται με σαφήνεια όλες οι μέχρι τότε μεταβολές και η ημερομηνία αυτών. Κάθε φορά που υποβάλλεται στο ενεχυροφυλακείο νέο ψηφιακό μέσο (λόγω μεταβολών), ο ενεχυροφύλακας υποχρεούται να παραδώσει το προηγουμένως κατατεθέν ψηφιακό μέσο στο πρόσωπο που υποβάλλει το ψηφιακό μέσο με τις επελθούσες μεταβολές, εφόσον το πρόσωπο αυτό είναι ειδικώς εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή του αρχικού ψηφιακού μέσου δυνάμει είτε συμβολαιογραφικής εξουσιοδότησης, είτε εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος. Σε κάθε περίπτωση μεταβολής ο ενεχυροφύλακας εκδίδει κατόπιν σχετικής αίτησης επικυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα του ηλεκτρονικού αρχείου μεταβολών που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής.

6. Το αναφερόμενο στις προηγούμενες παραγράφους ψηφιακό αρχείο πρέπει να είναι ευχερώς αναγνώσιμο με τα συνήθη για την ανάγνωση αυτών των αρχείων τεχνικά μέσα και να επιτρέπει την ευχερή αναζήτηση με βάση επιμέρους στοιχεία απαιτήσεων ή οφειλετών. Ο ενεχυροφύλακας εξασφαλίζει την πρόσβαση σε αντίγραφο του ηλεκτρονικού αρχείου εντός των εγκαταστάσεων του ενεχυροφυλακείου σε κάθε ενδιαφερόμενο παρέχοντας τα απαραίτητα τεχνικά μέσα (υπολογιστές κ.λπ.).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Ν. 5072/2023

ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ……….
Αριθ. Πρωτ. :…………………….…..

Α) Σύμβαση Διαχείρισης Απαιτήσεων από Συμβάσεις Δανείων και Πιστώσεων
(Άρθρο 14 § 7 του ν.5072/2023 )

1. Συμβαλλόμενα μέρη
(Όνομα, Επώνυμο/Επωνυμία, Διεύθυνση/ Έδρα, Αρ. ταυτότητας, Αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.)

α. Αγοραστής πιστώσεων
……………

β. Διαχειριστής πιστώσεων
…………….

2. Συμβατικοί όροι

α. Νόμισμα και τρόπος υπολογισμού της αμοιβής διαχείρισης1
………….

β. Ημερομηνία υπογραφής
…………

γ. Διάρκεια
………….
δ. Περίληψη των εξουσιών του Διαχειριστή απαιτήσεων2
………….

ε. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία
……………

στ. Λοιποί ουσιώδεις όροι
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
3. Προς διαχείριση απαιτήσεις3
……………..
…………………………………………………………………………………………

1 Ως προς τον τρόπο υπολογισμού της αμοιβής του διαχειριστή, αρκεί η παραπομπή στους σχετικούς συμβατικούς όρους της σύμβασης διαχείρισης.
2 Οι εξουσίες αυτές μπορούν να επισυνάπτονται και ως παράρτημα στο παρόν έντυπο, εάν έχουν παραχωρηθεί μέσω ειδικού εγγράφου (π.χ. συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου).
3 Για την εξατομίκευση των διαχειριζόμενων απαιτήσεων, αρκεί να γίνεται παραπομπή στον αριθμό καταχώρισης του εντύπου και του τυχόν παραρτήματος που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης για τη δημοσίευση της σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, η οποία έχει καταρτιστεί με τον αγοραστή πιστώσεων , χωρίς να απαιτείται άλλη αναφορά.

Ημερομηνία: ………

Ο Αγοραστής Πιστώσεων
…………..
(τίθεται υπογραφή)

Ο Διαχειριστής Απαιτήσεων
………………………..
(τίθεται υπογραφή)

Bεβαιώνεται το γνήσιο των υπογραφών

Ημερομηνία: ………..

Ο Ενεχυροφύλακας
(τίθεται σφραγίδα και υπογραφή)
Στοιχεία εγγραφής: Τόμος/αριθμός: ……….

Β) Μεταβολές / προσθήκες στη Σύμβαση Διαχείρισης Απαιτήσεων από Συμβάσεις Δανείων και Πιστώσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν. 5072/2023

ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ……….
Αριθ. Πρωτ. :…………………….…..

A)  Σύμβαση Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων από Συμβάσεις Δανείων και Πιστώσεων
(Άρθρο 21 § 7 του Ν.5072/2023 )

1. Συμβαλλόμενα Μέρη
(όνομα, επώνυμο/επωνυμία, διεύθυνση/ έδρα, Αριθμ. ταυτότητας, Αριθ. ΓΕΜΗ, ΑΦΜ, ΔΟΥ)

α. Ο Μεταβιβάζων
…………

β. Ο Αγοραστής Πιστώσεων
…………

2. Όροι της σύμβασης πώλησης

α. Νόμισμα και τρόπος υπολογισμού του τιμήματος αγοράς1
…….

β. Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης πώλησης
…….

γ. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία
…….

δ. Λοιποί ουσιώδεις όροι (π.χ. αναπροσαρμογή του τιμήματος αγοράς)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Τύπος των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων από συμβάσεις δανείων και πιστώσεων2 α. Γενική περιγραφή της επιχειρηματικής απαίτησης
………….

β. Νόμισμα
…………

γ. Στοιχεία εξατομίκευσης μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων3
………

δ. Παρεπόμενες εμπράγματες ή ενοχικές απαιτήσεις
……..

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 7 του Ν.5072/2023 από την καταχώριση του παρόντος εντύπου δημοσίευσης επέρχεται η μεταβίβαση των απαιτήσεων.

Ημερομηνία: …..

Ο Μεταβιβάζων
…………..
(τίθεται υπογραφή)

Ο Αγοραστής Πιστώσεων
………………………..
(τίθεται υπογραφή)

Bεβαιώνεται το γνήσιο των υπογραφών Ημερομηνία: ………..

Ο Συμβολαιογράφος
(Σφραγίδα και υπογραφή)

Πιστοποιείται δια της παρούσας ότι το παρόν πρωτότυπο κατατέθηκε σήμερα.
Ημερομηνία: ……..

Ο Ενεχυροφύλακας
(τίθεται σφραγίδα και υπογραφή) Στοιχεία εγγραφής: τόμος/αριθμός: ……

1 Ως προς τον τρόπο υπολογισμού του τιμήματος, αρκεί η παραπομπή στους σχετικούς συμβατικούς όρους της σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης.
2 Π.χ. δάνειο, πιστωτική κάρτα
3 Τα στοιχεία αυτά μπορούν να αναγράφονται σε ξεχωριστό κατάλογο που προσαρτάται στο παρόν έντυπο ή να υποβάλλονται με καταγραφή τους σε αρχείο ηλεκτρονικής μορφής που θα περιέχεται σε ψηφιακό δίσκο (CD) ή άλλο ψηφιακό μέσο.

Β) Μεταβολές / προσθήκες στη Σύμβαση Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων από Συμβάσεις Δανείων και Πιστώσεων
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2024

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ