191290/17.6.2022
Καθορισμός κομίστρου για Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα-ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ)

 

(ΦΕΚ Β’ 3136/21.06.2022)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 2 του άρθρου 105 του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 82), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 106 του ν. 4199/2013
«Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών-Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 216).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’133).

3. Το Π.Δ.123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

4. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 121).

5. Την υπ’ αρ. 317/22-09-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 4383).

6. Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

7. Τον ν. 4727/2020 “Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

8. Την υπ’ αρ. οικ. 61510/5758/11 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός κομίστρου για επιβατικά δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα» (Β’ 5).

9. Την υπό στοιχεία Α 35070/3360/13 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός κομίστρου ορισμένων διαδρομών με επιβατηγά δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα στη Δημοτική Ενότητα Καβάλας» (Β’ 2738).

10. Την υπό στοιχεία Α 44656/2521/17 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός κομίστρου ορισμένων διαδρομών με επιβατηγά δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης» (Β’ 2641).

11. Την υπό στοιχεία Α54501/5518/28.1.2014 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός κομίστρου για Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ.ΤΑΞΙ)» (Β’ 227).

12. Την ανάγκη ύπαρξης ενιαίου κειμένου ισχύοντος κομίστρου για τα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα ΤΑΞΙ σε όλη την επικράτεια προς διευκόλυνση του επιβατικού κοινού.

13. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Καθορίζουμε για τα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ) όλης της χώρας ενιαίο τιμολόγιο για τις έδρες ενιαίες διοικητικές μονάδες της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) και για τις έδρες διοικητικές μονάδες της λοιπής χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ποσοστού 13%, ως αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα:
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΚΟΜΙΣΤΡΟ
Εκκίνηση σημαίας) της χρέωσης κομίστρου (Πτώση σημαίας)
1,8
Τιμολόγιο Νο 1
0,9
Τιμολόγιο Νο 2
1,25
Χρονοχρέωση/ώρα (για το διάστημα όπου το Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ αυτοκίνητο βρίσκεται σταματημένο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της διαδρομής επί είκοσι (20) λεπτά της ώρας
15
Ελάχιστη Διαδρομή
4
Από και Προς Αεροδρόμιο
4
Επιβάρυνση για κάθε μίσθωση από Λιμάνια-Σιδηροδρομικούς Σταθμούς και Σταθμούς Υπεραστικών Λεωφορείων
1,07
Αεροδρόμιο-Κέντρο Αθήνας (1)
40
Αεροδρόμιο-Κέντρο Αθήνας (2)
55
Αεροδρόμιο-Κέντρο Καβάλας (1)
40
Αεροδρόμιο-Κέντρο Καβάλας (2)
55
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ (1)
25
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ (2)
35

2. Το κόμιστρο για τη διαδρομή Αεροδρόμιο-Κέντρο Αθήνας του πίνακα της παρ. 1 αφορά τις κάτωθι διαδρομές που εκτελούνται από Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα-ΤΑΞΙ:
α. Διαδρομή Α’:
Έναρξη: Εντός του δακτυλίου, που σχηματίζουν οι λεωφόροι και οδοί Αλεξάνδρας-Ζαχάρωφ-Μεσογείων-Φειδιππίδου-Μιχαλακοπούλου-Σπύρου Μερκούρη-Βρυάξιδος-Υμηττού-Ηλ. Ηλιού-Α. Φραντζή-Λ. Συγγρού-Χαμοστέρνας-Πειραιώς-Ιερά Οδός-Κωνσταντινουπόλεως-Αχιλλέως-πλατεία Καραϊσκάκη-Καρόλου-Μάρνη-28ης Οκτωβρίου (Πατησίων)-Αλεξάνδρας (συμπεριλαμβανομένων και των αναφερομένων λεωφόρων-οδών) και
Τέλος: Στο διεθνή αερολιμένα Αθηνών «Ελ.Βενιζέλος».
β. Διαδρομή Β’:
Έναρξη: Από το διεθνή αερολιμένα Αθηνών «Ελ.Βενιζέλος» και
Τέλος: Εντός του δακτυλίου, που σχηματίζουν οι λεωφόροι και οδοί Αλεξάνδρας-Ζαχάρωφ-Μεσογείων-Φειδιππίδου-Μιχαλακοπούλου-Σπύρου Μερκούρη-Βρυάξιδος-Υμηττού-Ηλ. Ηλιού-Α. Φραντζή-Λ. Συγγρού-Χαμοστέρνας-Πειραιώς-Ιερά Οδός-Κωνσταντινουπόλεως-Αχιλλέως-πλατεία Καραϊσκάκη-Καρόλου-Μάρνη-28ης Οκτωβρίου (Πατησίων)-Αλεξάνδρας. (συμπεριλαμβανομένων και των αναφερομένων λεωφόρων-οδών).

3. Το κόμιστρο για τη διαδρομή Αεροδρόμιο-Κέντρο Καβάλας του πίνακα της παρ. 1 αφορά τις κάτωθι διαδρομές που εκτελούνται από Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα-ΤΑΞΙ: Διαδρομή με σημείο έναρξης τον Κρατικό Αερολιμένα Καβάλας «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και τέλος οποιοδήποτε σημείο της Δ.Ε. Καβάλας που περικλείεται εντός της περιοχής που οριοθετείται από το τέρμα της οδού Νυρεμβέργης (Δημοτικά Κοιμητήρια), το τέρμα της οδού Τενέδου, την Περιμετρική οδό, το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο και την Ιερά Μονή του «ΑΓΙΟΥ ΣΙΛΑ», και αντίστροφα.

4. Το κόμιστρο για τη διαδρομή Αεροδρόμιο-Κέντρο Θεσσαλονίκης του πίνακα της παρ. 1 αφορά τις κάτωθι διαδρομές που εκτελούνται από Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα-ΤΑΞΙ: Διαδρομή με σημείο έναρξης τον Διεθνή Κρατικό Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και σημείο λήξης οποιοδήποτε σημείο στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης που περικλείεται εντός της περιοχής που οριοθετείται από τις οδούς Αγίας Σοφίας-Ολυμπιάδος-Ηφαιστίωνος-Αγίου Δημητρίου-Δραγουμάνου-Μαργαροπούλου-Αγίων Πάντων-Γιαννιτσών-Στ. Βουτυρά-Σταθμού-Καρατάσου-Ναυάρχου Κουντουριώτου-Λεωφόρο Νίκης, και αντίστροφα.

5. Μεταφορά επιβάτη κατόπιν προμίσθωσης (είτε άμεση είτε σε προσυμφωνημένη ώρα εκκίνησης) από 0 έως 5,65 ευρώ.

6. Σε περίπτωση που οι τιμές ΦΠΑ σε ορισμένες περιοχές είναι διαφορετικές από το ποσό του 13% οι τιμές του πίνακα του παρόντος άρθρου διαμορφώνονται ανάλογα.

Άρθρο 2
Ειδικές Επιβαρύνσεις

1. Στις περιπτώσεις όπου το Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ αυτοκίνητο παραμένει, καθ’ υπόδειξη του επιβάτη, σταθμευμένο σε σημείο εκτός των ορίων της έδρας-διοικητικής μονάδας για χρονικό διάστημα πλέον του εικοσαλέπτου, τότε πέραν της ειδικής επιβάρυνσης των 15 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ανά ώρα, σύμφωνα με τον πίνακα του άρθρου 1, εισπράττεται, κατόπιν ελεύθερης συμφωνίας μεταξύ του οδηγού του αυτοκινήτου και του επιβάτη, επιπλέον κόμιστρο κατ’ ανώτατο όριο 25 € ανά ώρα, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

2. Για κάθε μία (1) αποσκευή των επιβατών το βάρος της οποίας υπερβαίνει τα δέκα (10) κιλά καθορίζεται κόμιστρο 0,39 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

3. α. Στις περιπτώσεις όπου Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ αυτοκίνητο κατά την εκτέλεση διαδρομής, το σύνολο της οποίας πραγματοποιείται εντός των ορίων της έδραςδιοικητικής μονάδας, παραμείνει καθ’ υπόδειξη του επιβάτη και για οποιονδήποτε λόγο υποχρεωτικά σταθμευμένο αναμένοντας την επανεπιβίβαση αυτού σε σημείο εντός των ορίων της έδραςδιοικητικής μονάδας για χρονικό διάστημα πλέον των είκοσι (20’) λεπτών, τότε εισπράττεται, κατόπιν ελεύθερης συμφωνίας μεταξύ του οδηγού του αυτοκινήτου και του επιβάτη η οποία συνάπτεται εξαρχής και πριν την έναρξη της διαδρομής του Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ αυτοκινήτου, κόμιστρο κατ’ ανώτατο όριο 25 € ανά ώρα, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
β. Κατά την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών η λειτουργία του ταξιμέτρου είναι υποχρεωτική ενώ η τιμολόγηση γίνεται με την έκδοση σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ανεξαρτήτως των αναγραφόμενων στο ταξίμετρο ενδείξεων. Σε κάθε περίπτωση, οι οδηγοί των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων-ΤΑΞΙ είναι απαραίτητα εφοδιασμένοι με το σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, το οποίο εκδίδεται με την επιβίβαση του πελάτη και στο οποίο αναγράφεται η συγκεκριμένη ημέρα και ώρα επιβίβασης (έναρξη της διαδρομής) καθώς και το ονοματεπώνυμο αυτού, ενώ το τελικό προς πληρωμή ποσό συμπληρώνεται με την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας και την αποβίβαση του επιβάτη.

Άρθρο 3
Λειτουργία ταξιμέτρου στις περιπτώσεις μίσθωσης και προμίσθωσης

Στις περιπτώσεις προμίσθωσης και μίσθωσης Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ αυτοκινήτου το ταξίμετρο τίθεται σε λειτουργία στο σημείο επιβίβασης του επιβάτη και λειτουργεί έως το τέλος της διαδρομής με χρήση τιμολογίου 1 για την απόσταση που διανύεται εντός της περιμετρικής ζώνης ή εντός των διοικητικών ορίων της έδρας διοικητικής μονάδας του Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ αυτοκινήτου, εφόσον δεν υφίσταται περιμετρική ζώνη, και με χρήση τιμολογίου 2 για την απόσταση που διανύεται εκτός της περιμετρικής ζώνης ή εκτός των διοικητικών ορίων της έδραςδιοικητικής μονάδας του Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ αυτοκινήτου, εφόσον δεν υφίσταται περιμετρική ζώνη. Επίσης, τιμολόγιο 2 εφαρμόζεται για τις ώρες 00:00’ έως 05:00’ για κάθε χιλιόμετρο διαδρομής που το Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ εκτελεί είτε εντός είτε εκτός της περιμετρικής ζώνης ή των διοικητικών ορίων της έδραςδιοικητικής μονάδας του Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ αυτοκινήτου, εφόσον δεν υφίσταται περιμετρική ζώνη.

Άρθρο 4
Καταργούμενες Διατάξεις

Με την παρούσα καταργούνται:
α) η υπό στοιχεία Α54501/5518/28.1.2014 (Β’ 227) υπουργική απόφαση.
β) η υπό στοιχεία οικ. Α32481/1681/5.6.2020 (Β’ 2200) υπουργική απόφαση.
γ) η υπό στοιχεία Α44656/2521/17 (Β’ 2641) υπουργική απόφαση.
δ) η υπό στοιχεία Α 35070/3360/13 (Β’ 2738) υπουργική απόφαση. και
ε) η υπ’αρ. οικ. 61510/5758/11 (Β’5) υπουργική απόφαση.

Άρθρο 5
Έναρξη Ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 17 Ιουνίου 2022

Ο Υφυπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ