189794 ΕΞ 23-12-2022
Λειτουργία του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων του ν. 5000/2022 (Α’ 226)

Αριθμ. 189794 ΕΞ 2022
(ΦΕΚ Β’ 6741/27-12-2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 5000/2022 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 226) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 27 και της παρ. 2 του άρθρου 33.

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).

4. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

5. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

10. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

11. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

12. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

13. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902),

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ».

15. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

16. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

17. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών λειτουργίας του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων του άρθρου 27 του ν. 5000/2022 (Α’ 226).

18. Την από 2/12/2022 εισήγηση της ομάδας εργασίας για τον καθορισμό των λεπτομερειών λειτουργίας του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

19. Την υπό στοιχεία 189076/ΕΞ 2022/22-12-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

20. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη επί του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. «Κρατικές Ενισχύσεις»: Ενισχύσεις οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή σε οντότητες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα από τα κράτη μέλη.
2. «Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων» (ΑΜΚΕ): Η υπηρεσία κάθε υπουργείου που είναι αρμόδια για ζητήματα κρατικών ενισχύσεων. Αν δεν υφίσταται ΑΜΚΕ, το έργο της ασκεί η κατά περίπτωση χορηγούσα αρχή.
3. «Δίκτυο ΑΜΚΕ»: το σύνολο των ΑΜΚΕ του δημόσιου τομέα.
4. «Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΠΣΚΕ)»: Πληροφοριακό σύστημα που αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης για την καταγραφή και παρακολούθηση των μέτρων ενίσχυσης και των μεμονωμένων ενισχύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 5000/2022.
5. «Καθεστώς Ενισχύσεων»: Κάθε πράξη βάσει της οποίας χορηγούνται μεμονωμένες ενισχύσεις σε δικαιούχους και οι οποίες ορίζονται στην εν λόγω πράξη κατά τρόπο γενικό και αφηρημένο καθώς και κάθε πράξη βάσει της οποίας χορηγείται ενίσχυση μη συνδεόμενη με συγκεκριμένο έργο σε μια ή περισσότερες επιχειρήσεις για αόριστο χρονικό διάστημα ή για απροσδιόριστο ποσό. Το καθεστώς ενισχύσεων καταχωρίζεται ως μέτρο ενίσχυσης στο ΚΠΣΚΕ.
6. «Ad Hoc Ενίσχυση»: Η ενίσχυση προς μεμονωμένο δικαιούχο που δεν χορηγείται βάσει καθεστώτος ενισχύσεων. Η ad hoc ενίσχυση καταχωρίζεται στο ΚΠΣΚΕ αρχικά ως μέτρο ενίσχυσης και συμπληρώνεται με τα λοιπά στοιχεία της χορήγησης στην εγκριτική απόφαση.
7. «Μεμονωμένη Ενίσχυση»: Η ενίσχυση που χορηγείται σε μεμονωμένο δικαιούχο βάσει καθεστώτος ενισχύσεων και καταχωρίζεται ως εγκριτική απόφαση στο ΚΠΣΚΕ.
8. «Εγκριτική Απόφαση»: Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου με την οποία εγκρίνεται η ad hoc ή η μεμονωμένη ενίσχυση βάσει καθεστώτος σε μεμονωμένο δικαιούχο.
9. «Μέτρο Ενίσχυσης»: Κάθε καθεστώς ενισχύσεων ή ad hoc ενίσχυση.
10. «SA.ΧΧΧΧΧΧ»: Ο μοναδικός αριθμός που λαμβάνει κάθε υπόθεση κρατικής ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνιστά την ενωσιακή ταυτότητα του μέτρου ενίσχυσης.
11. «Μητρώο Φορέων Κρατικών Ενισχύσεων» (ΜΦΚΕ): Το σύνολο των φορέων που έχουν πρόσβαση στο ΚΠΣΚΕ.
12. «Φορείς καταχώρησης μέτρου ενίσχυσης»: Οι χορηγούσες αρχές και οι ΑΜΚΕ που καταχωρίζουν, επεξεργάζονται, ελέγχουν και οριστικοποιούν τα στοιχεία του μέτρου ενίσχυσης. Όλοι οι φορείς καταχώρησης καταγράφονται στο ΜΦΚΕ.
13. «Φορείς καταχώρησης εγκριτικών αποφάσεων»: Οι φορείς που καταχωρίζουν και οριστικοποιούν στοιχεία εγκριτικών αποφάσεων και είναι είτε χορηγούσες αρχές είτε φορείς που έχουν στη διάθεσή τους τα στοιχεία αυτών των ενισχύσεων. Όλοι οι φορείς καταχώρησης καταγράφονται στο ΜΦΚΕ. Αν δεν υφίσταται εγκριτική απόφαση καταχωρίζονται τα στοιχεία της χορηγηθείσας ενίσχυσης ανά δικαιούχο.
14. «Δικαιούχος Ενίσχυσης»: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.
15. «Χορηγούσα Αρχή»: Ο φορέας που επισπεύδει τη νομική πράξη βάσει της οποίας θεσπίζεται η κρατική ενίσχυση. Αν δεν δύναται να προσδιοριστεί ο ως άνω φορέας, ως χορηγούσα αρχή νοείται ο φορέας που εφαρμόζει το μέτρο με το οποίο χορηγήθηκε η κρατική ενίσχυση.
16. «Διαλειτουργικότητα»: Η δυνατότητα ενός πληροφοριακού συστήματος να επικοινωνεί με το εξωτερικό περιβάλλον του, προκειμένου αρχικά να ανταλλάξει και στη συνέχεια να επεξεργαστεί πληροφορίες που γίνονται με τον ίδιο τρόπο κατανοητές από όλα τα μέρη, τόσο από το πληροφοριακό σύστημα, όσο και από τα εξωτερικά πληροφοριακά συστήματα.
17. «Κέντρο Διαλειτουργικότητας» (ΚΕΔ): Το πληροφοριακό σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης που έχει ως στόχο τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990/1-11-2019).
18. «Διαδικτυακές Υπηρεσίες» (web services): Υπηρεσίες ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών μέσω του Διαδικτύου.
19. «State Aid Notifications Interactive» (SANI): Διαδικτυακή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα μέτρα κρατικών ενισχύσεων.
20. «State Aid Reporting Interactive» (SARI): Διαδικτυακή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία τα κράτη μέλη υποβάλλουν τις ετήσιες εκθέσεις δαπανών κρατικών ενισχύσεων.
21. «Transparency Award Module» (TAM): Δημόσια προσβάσιμη διαδικτυακή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν στοιχεία κρατικών ενισχύσεων ανά δικαιούχο για λόγους διαφάνειας.
22. «Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne» (NACE): Στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός της λειτουργίας του ΚΠΣΚΕ είναι η ηλεκτρονική καταχώριση, επεξεργασία και παρακολούθηση των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης, εθνικής ή ενωσιακής, και η εξαγωγή αναφορών και στατιστικών στοιχείων για τις χορηγηθείσες κρατικές ενισχύσεις.

Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση α) ρυθμίζονται ο τρόπος λειτουργίας του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΠΣΚΕ), οι απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και διασύνδεσής του με τα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα των φορέων οι οποίοι τηρούν δεδομένα κρατικών ενισχύσεων, και β) ορίζονται οι χρήστες και οι ρόλοι τους καθώς και οι λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις του συστήματος.

Άρθρο 4
Υπεύθυνοι Λειτουργίας του ΚΠΣΚΕ

1. Η ΚεΜΚΕ ως αρμόδια για την επιχειρησιακή λειτουργία του ΚΠΣΚΕ υπηρεσία:
i. Θέτει τις λειτουργικές προδιαγραφές του ΚΠΣΚΕ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις παρακολούθησης των μέτρων ενίσχυσης και διαχειρίζεται τη λειτουργία του.
ii. Προσδιορίζει τους φορείς που καταγράφονται και εντάσσονται στο ΜΦΚΕ, το οποίο διασυνδέεται με το μητρώο φορέων και υπηρεσιών της ΓΓΠΣΔΔ. Σε κάθε φορέα και υπηρεσία του ΜΦΚΕ αποδίδεται αναγνωριστικός κωδικός, ο οποίος ανακοινώνεται σε κεντρική σελίδα της ΓΓΠΣΔΔ.
iii. Εξουσιοδοτεί τους χρήστες των φορέων καταχώρησης μέτρου ενίσχυσης και των φορέων καταχώρησης εγκριτικών αποφάσεων.
iv. Εξάγει αναφορές και στατιστικά στοιχεία με σκοπό την παρακολούθηση των μέτρων ενίσχυσης.
v. Παρέχει εκπαίδευση, υποστηρικτικό υλικό και επιχειρησιακή υποστήριξη χρήσης του ΚΠΣΚΕ.

2. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) ως φορέας λειτουργίας του ΚΠΣΚΕ:
i. Σχεδιάζει, αναπτύσσει, βελτιώνει, συντηρεί και χρηματοδοτεί δράσεις που αφορούν στο λογισμικό και τις απαραίτητες υποδομές για την παραγωγική λειτουργία του ΚΠΣΚΕ παρέχοντας υπηρεσίες SaaS στην ΚεΜΚΕ.
ii. Δύναται να θέσει με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης εκτός λειτουργίας το ΚΠΣΚΕ κατόπιν αιτήματος του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής, της ΚεΜΚΕ ή της ΓΓΠΣΔΔ, για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης και προσαρμογής στις αλλαγές της νομοθεσίας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των εξήντα (60) ημερών ανά έτος. Κατά το διάστημα αυτό αναστέλλονται οι αναφερόμενες στην παρούσα προθεσμίες.
iii. Παρέχει τις αναγκαίες διαλειτουργικότητες του ΚΠΣΚΕ από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας.
iv. Μεριμνά για την υποστήριξη των χρηστών της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΚΠΣΚΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων υποστήριξης χρηστών της ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής διακυβέρνησης, μέσω πλατφόρμας πολυκαναλικής επικοινωνίας και υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης και επικαιροποίησης του εγχειριδίου χρήσης του ΚΠΣΚΕ σε συνεργασία με την ΚεΜΚΕ.
v. Τηρεί το ΜΦΚΕ και το επικαιροποιεί.

3. Το ΚΠΣΚΕ και το λογισμικό που είναι απαραίτητο για την αδιάλειπτη λειτουργία του, εγκαθίσταται και λειτουργεί στις υποδομές του Κυβερνητικού Νέφους (GCloud) της Δημόσιας Διοίκησης της ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής διακυβέρνησης.

Άρθρο 5
Πρόσβαση στο ΚΠΣΚΕ

1. Το ΚΠΣΚΕ είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

2. Η είσοδος των χρηστών στο ΚΠΣΚΕ πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησής τους με την χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΔΔ (TAXISnet) ή των κωδικών Δημόσιας Διοίκησης.

3. Οι χρήστες του ΚΠΣΚΕ εξουσιοδοτούνται από τον Διαχειριστή ΚεΜΚΕ ή από τον Τοπικό Διαχειριστή ΑΜΚΕ.

Άρθρο 6
Κατηγορίες στοιχείων που καταχωρίζονται στο ΚΠΣΚΕ

1. Στο ΚΠΣΚΕ καταχωρίζονται όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την παρακολούθηση των μέτρων ενίσχυσης, και διακρίνονται στις ακόλουθες γενικές κατηγορίες:
α) Φορείς και χρήστες
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι φορείς που συνιστούν το ΜΦΚΕ, οι ρόλοι των χρηστών και οι εξουσιοδοτήσεις των χρηστών.
β) Ενωσιακή Νομική Βάση και Μέτρα Ενίσχυσης Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται η ενωσιακή
νομική βάση χορήγησης του κάθε μέτρου ενίσχυσης και οι υποενότητές της, και τα λοιπά στοιχεία που προσδιορίζουν ένα μέτρο ενίσχυσης, όπως ιδίως η εθνική νομική βάση, η ταυτότητα του μέτρου ενίσχυσης (SA) που αποδίδεται από την ΕΕ, τα στοιχεία χρηματοδότησης, τα μέσα ενίσχυσης, οι ενισχυόμενοι τομείς δραστηριότητας (NACE), οι ενισχυόμενες περιοχές και οι εμπλεκόμενοι με το μέτρο ενίσχυσης φορείς.
γ) Δικαιούχοι Ενισχύσεων
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται στοιχεία των εγκριτικών αποφάσεων όπως ενδεικτικά ημερομηνία χορήγησης, αριθμός εγκριτικής απόφασης όπου υπάρχει, στοιχεία του Δικαιούχου όπως ενδεικτικά ΑΦΜ, επωνυμία και μέγεθος, και στοιχεία της ενίσχυσης όπως ενδεικτικά ενισχυόμενοι τομείς δραστηριότητας, ενισχυόμενες περιοχές, μέσο ενίσχυσης, ποσό ενίσχυσης και υποενότητα ενωσιακής νομικής βάσης.

Άρθρο 7
Διαδικασία καταχώρησης στο ΚΠΣΚΕ

1. Οι φορείς που συνιστούν το ΜΦΚΕ και οι εξουσιοδοτήσεις των χρηστών καταχωρίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 της παρούσας.

2. Τα στοιχεία της ενωσιακής νομικής βάσης του άρθρου 6 καταχωρίζονται και επικαιροποιούνται αποκλειστικά από τους χρήστες ΚεΜΚΕ.

3. Τα στοιχεία των μέτρων ενίσχυσης καταχωρίζονται από τους φορείς καταχώρησης του μέτρου ενίσχυσης. Στο μέτρο ενίσχυσης αποδίδεται μοναδικός κωδικός από το ΚΠΣΚΕ, ο οποίος αξιοποιείται από τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων που διαλειτουργούν με το ΚΠΣΚΕ μέσω του ΚΕΔ.

4. Οι ΑΜΚΕ ελέγχουν, επεξεργάζονται και οριστικοποιούν τα στοιχεία των μέτρων ενίσχυσης που έχουν καταχωρηθεί. Κατά την οριστικοποίηση των μέτρων ενίσχυσης διενεργούνται αυτοματοποιημένοι έλεγχοι ως προς την πληρότητα των στοιχείων.

5. Μετά την οριστικοποίηση των στοιχείων των μέτρων ενίσχυσης, η ΚεΜΚΕ είτε εγκρίνει τα μέτρα αυτά, είτε προβαίνει σε άρση οριστικοποίησης αυτών, ενημερώνοντας τον φορέα που οριστικοποίησε το μέτρο ενίσχυσης για τις απαραίτητες διορθώσεις και την δυνατότητα εκ νέου οριστικοποίησης.

6. Σε περίπτωση που υπάρχουν ουσιώδεις τροποποιήσεις εγκριθέντων μέτρων ενίσχυσης, λόγω έκδοσης νέων νομικών ή κανονιστικών πράξεων, οι τροποποιήσεις αυτές καταχωρούνται ως νέα μέτρα ενίσχυσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ως ουσιώδεις τροποποιήσεις νοούνται, ιδίως, η αύξηση του προϋπολογισμού του μέτρου ενίσχυσης άνω του 20%, η παράταση ισχύος του μέτρου ενίσχυσης για χρονικό διάστημα έως έξι (6) έτη και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που δύναται να επηρεάσει τη συμβατότητα του μέτρου ενίσχυσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό 794/2004 της ΕΕ.

7. Οι εγκριτικές αποφάσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός μέτρου ενίσχυσης καταχωρούνται μόνο μετά την έγκριση του μέτρου σύμφωνα με τη ακόλουθη διαδικασία:
i. Τα στοιχεία των εγκριτικών αποφάσεων καταχωρούνται και οριστικοποιούνται από τους φορείς καταχώρησης εγκριτικών αποφάσεων και λαμβάνουν μοναδικό κωδικό στο ΚΠΣΚΕ.
ii. Οι φορείς καταχώρησης εγκριτικών αποφάσεων δύνανται να προχωρήσουν σε άρση οριστικοποίησης μιας εγκριτικής απόφασης για να τροποποιήσουν τα στοιχεία αυτής. Στο ΚΠΣΚΕ τηρείται ιστορικό όλων των οριστικοποιημένων εκδόσεων κάθε εγκριτικής απόφασης.
iii. Τα στοιχεία των εγκριτικών αποφάσεων και οι τροποποιήσεις αυτών διαβιβάζονται στο ΚΠΣΚΕ και μέσω web services.

8. Η ΚεΜΚΕ, μέσω του ΚΠΣΚΕ, δύναται να εξάγει αναφορές και στατιστικά στοιχεία για την παρακολούθηση του συνόλου των μέτρων ενίσχυσης που έχουν καταχωρηθεί σε αυτό. Οι ΑΜΚΕ δύνανται να εξάγουν αναφορές και στατιστικά στοιχεία για την παρακολούθηση των μέτρων ενίσχυσης αρμοδιότητας τους.

Άρθρο 8
Εξουσιοδοτήσεις και ρόλοι χρηστών στο ΚΠΣΚΕ

1. Οι εξουσιοδοτήσεις και οι βασικοί ρόλοι των χρηστών που έχουν πρόσβαση στο ΚΠΣΚΕ έχουν ως εξής:
i. Διαχειριστής ΚεΜΚΕ: Έχει δικαίωμα καταχώρισης και επεξεργασίας του συνόλου των στοιχείων που τηρούνται στο ΚΠΣΚΕ. Επιπλέον, έχει δικαίωμα οριστικοποίησης και έγκρισης των μέτρων ενίσχυσης που καταχωρούνται από τους φορείς καταχώρισης μέτρου ενίσχυσης, οριστικοποίησης εγκριτικών αποφάσεων που καταχωρούνται από τους φορείς καταχώρησης εγκριτικών αποφάσεων, καθώς και εξαγωγής αναφορών και στατιστικών στοιχείων.
ii. Τοπικός Διαχειριστής ΑΜΚΕ: Είναι υπεύθυνος για την εξουσιοδότηση των χρηστών της ΑΜΚΕ και των φορέων αρμοδιότητας της ΑΜΚΕ για την οποία έχει ορισθεί ως τοπικός διαχειριστής.
iii. Χρήστης ΚεΜΚΕ: Καταχωρεί και επικαιροποιεί τα στοιχεία της ενωσιακής νομικής βάσης και εγκρίνει τα μέτρα ενίσχυσης ώστε να καταχωρηθούν οι εγκριτικές αποφάσεις από τους φορείς καταχώρησης εγκριτικών αποφάσεων. Ο χρήστης ΚεΜΚΕ εξάγει αναφορές και στατιστικά στοιχεία για την παρακολούθηση του συνόλου των μέτρων ενίσχυσης που έχουν καταχωρηθεί στο ΚΠΣΚΕ.
iv. Χρήστης ΑΜΚΕ: Ελέγχει, επεξεργάζεται και οριστικοποιεί τα μέτρα ενίσχυσης αρμοδιότητας του, που έχουν καταχωρηθεί από τους φορείς καταχώρισης μέτρου ενίσχυσης. Ο χρήστης ΑΜΚΕ εξάγει αναφορές και στατιστικά στοιχεία για το σύνολο των μέτρων ενίσχυσης αρμοδιότητας της ΑΜΚΕ.
v. Καταχωρητής Χορηγούσας Αρχής/εγκριτικών αποφάσεων: Καταχωρεί τα μέτρα ενίσχυσης και τις εγκριτικές αποφάσεις και επιπλέον οριστικοποιεί τις εγκριτικές αποφάσεις αρμοδιότητάς του.
vi. Χρήστης μόνο με δικαίωμα ανάγνωσης (ΧΔΑ): Έχει το δικαίωμα μόνο για ανάγνωση των μέτρων ενίσχυσης και των εγκριτικών αποφάσεων αρμοδιότητάς του, χωρίς δυνατότητα καταχώρισης ή τροποποίησης στοιχείων.
vii. Διαχειριστής ΓΓΠΣΔΔ: Έχει πλήρη πρόσβαση στο ΚΠΣΚΕ και τηρεί το ΜΦΚΕ.

2. Ο Διαχειριστής ΚεΜΚΕ δύναται να διαμορφώνει δυναμικά ρόλους χρηστών με συνδυασμό δικαιωμάτων κατά περίπτωση. Για τις περιπτώσεις που δεν υφίσταται ΑΜΚΕ ή δεν δύναται να προσδιοριστεί ο φορέας που επισπεύδει τη νομική πράξη βάσει της οποίας θεσπίζεται η κρατική ενίσχυση, σύμφωνα με τις περ. β και ιε του άρθρου 1 της παρούσας, ο Διαχειριστής ΚεΜΚΕ έχει δικαίωμα να αποδώσει επαυξημένα δικαιώματα στους ρόλους χρήστη ΑΜΚΕ και Καταχωρητή Χορηγούσας Αρχής/εγκριτικών αποφάσεων, αναφορικά με τη δημιουργία, έλεγχο, επεξεργασία και οριστικοποίηση μέτρων ενίσχυσης και εγκριτικών αποφάσεων.

Άρθρο 9
Διασύνδεση με Πληροφοριακά Συστήματα

1. Τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων που τηρούν στοιχεία κρατικών ενισχύσεων διασυνδέονται με το ΚΠΣΚΕ μέσω του ΚΕΔ με σκοπό τη διαβίβαση σε αυτό στοιχείων που αφορούν εγκριτικές αποφάσεις ή χορηγηθείσες ενισχύσεις ανά δικαιούχο, σύμφωνα την περ. ιγ του άρθρου 1, και τροποποιήσεις αυτών. Τα ως άνω στοιχεία διαβιβάζονται στο ΚΠΣΚΕ από τα πληροφοριακά συστήματα στα οποία έχουν καταχωρηθεί πρωτογενώς.

2. Κατά την υποδοχή των στοιχείων των εγκριτικών αποφάσεων από το ΚΠΣΚΕ μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων και πραγματοποιούνται αυτόματα οι εξής κατ’ ελάχιστον έλεγχοι ως προς:
– Τη δομή και την ορθότητα του τύπου δεδομένων των πεδίων.
– Τη μοναδικότητα των εξής πεδίων: ΑΦΜ δικαιούχου, ημερομηνία χορήγησης, μέσο και στοιχείο ενίσχυσης, υποενότητα νομικής βάσης, ενισχυόμενη περιοχή.
– Την εγκυρότητα του κωδικού του συσχετιζόμενου μέτρου ενίσχυσης.
– Την εγκυρότητα του κωδικού της συσχετιζόμενης εγκριτικής απόφασης, σε περίπτωση που η αποστολή γίνεται με σκοπό την τροποποίηση οριστικοποιημένης εγκριτικής απόφασης.
– Την εγκυρότητα του κωδικού του φορέα καταχώρησης εγκριτικών αποφάσεων.
1. Σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης των ανωτέρω ελέγχων, η αποστολή των στοιχείων γίνεται αποδεκτή από το ΚΕΔ και αποστέλλεται σχετικό αυτοματοποιημένο μήνυμα πληροφόρησης στο σύστημα που έκανε χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας. Σε αντίθετη περίπτωση η αποστολή των στοιχείων χαρακτηρίζεται ως απορριπτέα και αποστέλλεται σχετικό αυτοματοποιημένο μήνυμα πληροφόρησης στο σύστημα που έκανε χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας.

Άρθρο 10
Ασφάλεια και προστασία δεδομένων του ΚΠΣΚΕ

1. Το Υπουργείο Οικονομικών και ειδικότερα η ΚεΜΚΕ ορίζεται υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 και του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων).

2. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες του ΚΠΣΚΕ παρέχονται, μέσω του ΚΕΔ, σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων και τον ν. 4727/2020.

3. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) ορίζεται φορέας λειτουργίας των διαδικτυακών υπηρεσιών ΚΠΣΚΕ και των σχετικών ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων. Η ΓΓΠΣΔ πραγματοποιεί την τήρηση των προσωπικών δεδομένων υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ασφάλεια της επεξεργασίας, την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας, και ορίζεται ως Εκτελούσα την επεξεργασία, για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ. Οι υποχρεώσεις τόσο του Υπουργείου Οικονομικών όσο και της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. προσδιορίζονται στο μνημόνιο συνεργασίας που καταρτίζεται μεταξύ τους σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ.

Άρθρο 11
Προθεσμίες καταχώρησης

1. Τα μέτρα ενίσχυσης καταχωρούνται εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από τη θέση τους σε ισχύ.

2. Τα στοιχεία των εγκριτικών αποφάσεων καταχωρούνται εντός εξήντα (60) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία χορήγησής τους.

3. Σε εξαιρετικές και πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις, δύναται να υποβληθεί αίτημα παράτασης των ανωτέρω προθεσμιών στην ΚεΜΚΕ, το οποίο αξιολογείται και εγκρίνεται από αυτήν.

Άρθρο 12
Τήρηση Δεδομένων

Τα δεδομένα τα οποία έχουν καταχωρηθεί, αποθηκευτεί, και αναπαραχθεί με οποιοδήποτε τρόπο, τηρούνται και φυλάσσονται για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την καταχώρησή τους.

Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Εντός δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 5000/2022 (Α’ 226) για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ΚΠΣΚΕ, οι φορείς που τηρούν στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 9, προβαίνουν στις απαραίτητες προσαρμογές των πληροφοριακών τους συστημάτων, με στόχο τη διασύνδεση με το ΚΠΣΚΕ μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ.

2. Πληροφοριακά συστήματα που τηρούν στοιχεία κρατικών ενισχύσεων που αναπτύσσονται μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 1 διασυνδέονται με το ΚΠΣΚΕ μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει εντός τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ