18914/22.10.2021
Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας τουριστικών γραφείων.

(ΦΕΚ Β 5161/5.11.2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ -ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 230) και συγκεκριμένα το Κεφάλαιο ΛΕ’, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4811/2021 (Α’ 108), ήτοι τα άρθρα 249-258 και ειδικότερα το άρθρο 255 αυτού.

2. Τον ν. 393/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων» (Α’ 199).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

4. Το άρθρο 133 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις (Α’ 5).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και ιδίως το άρθρο 22 αυτού.

7. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

9. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

10. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

11. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

12. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

13. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

14. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών (Α’ 155).

15. Την υπό στοιχεία Υ6/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

16. Την υπ’ αρ. 1597/28-2-2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πολιτισμού και Τουρισμού «Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ» (Β’ 108).

17. Την υπ’ αρ. 16016/18-11-2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Τουρισμού «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1597/28-01-2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού και Τουρισμού «Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ» (Β’ 108), όπως ισχύει. Ένταξη της διαδικασίας για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)» (Β’ 3055).

18. Τα άρθρα 6, 7, 9 και 14 του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (Α’ 63).

19. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

20. Την υπ’ αρ. 4251/30-08-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’ 3996).

21. Την υπ’ αρ. 18257/12-10-2021 εισήγηση της Προϊ-σταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού.

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν τα τουριστικά γραφεία του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α’ 199), με ενδεικτικούς κωδικούς NACE 79.11, 79.12, 79.90, 49.39 και 52.21 και τα διαδικτυακά τουριστικά γραφεία του άρθρου 4 του ν. 393/1976.

Άρθρο 2

Αρμόδια Αρχή

Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης είναι η οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού του τόπου εγκατάστασης και λειτουργίας του τουριστικού γραφείου.

Άρθρο 3

Διαδικασία και περιεχόμενο γνωστοποίησης

1. Για την έναρξη λειτουργίας τουριστικών γραφείων και των υποκαταστημάτων αυτών απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με το Παράρτημα I, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την ασκούμενη δραστηριότητα και υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα περιλαμβανόμενα σ’ αυτήν στοιχεία.

2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. του άρθρου 14 του ν. 4442/2016. Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. ως προς το τμήμα που αφορά στη γνωστοποίηση των τουριστικών γραφείων, η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ) και το οποίο βρίσκεται σε αντιστοίχιση με το ηλεκτρονικό Μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων (ΜΗ.ΤΕ.) του Υπουργείου Τουρισμού ή και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eu-go.

3. Η γνωστοποίηση λαμβάνει μοναδικό αριθμό και χρονοσήμανση, τα οποία παράγονται από το σύστημα. Το αρχείο με τον μοναδικό αριθμό επέχει θέση αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης και τηρείται μαζί με τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας. Ταυτόχρονα εκδίδεται και αποδίδεται στον υποβάλλοντα την γνωστοποίηση αριθμός ΜΗ.Τ.Ε. του τουριστικού γραφείου.

4. Πριν την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας δραστηριότητας υποχρεούται να καταθέσει στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού εγγυητική επιστολή υπέρ Ελληνικού Δημοσίου, πενταετούς διάρκειας, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας ή ισόποση εγγυοδοτική παρακαταθήκη η οποία εκδίδεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

5. Τα τουριστικά γραφεία δύναται να χρησιμοποιούν διακριτικό τίτλο για τις συναλλαγές τους. Ο διακριτικός τίτλος εγκρίνεται από την αρμόδια Αρχή του άρθρου 2 ύστερα από σχετική αίτηση του φορέα δραστηριότητας. Η χορήγηση διακριτικού τίτλου δηλώνεται από τον φορέα της δραστηριότητας στο ηλεκτρονικό σύστημα www.notifybusiness.gov.gr και αντίγραφο τηρείται στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

6. Με την επιφύλαξη της περ. (α) της παρ. 1 (εγγυητική επιστολή) και της παρ. 4 (διαδικτυακά γραφεία) του άρθρου 4 της παρούσας, για την υποβολή γνωστοποίησης ο φορέας δραστηριότητας δηλώνει με ακρίβεια τα απαιτούμενα στοιχεία στα αντίστοιχα πεδία της γνωστοποίησης και τηρεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας του τουριστικού γραφείου φάκελο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τα οποία επιδεικνύει όταν του ζητείται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

7. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής γνωστοποίησης επιτρέπεται η λειτουργία του τουριστικού γραφείου. Η υποβολή της γνωστοποίησης καθιστά υποχρεωτική τη λειτουργία της επιχείρησης από τον φορέα. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 8.

8. Η αρμόδια Αρχή του άρθρου 2 κοινοποιεί αμελλητί και το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών τη γνωστοποίηση σε κάθε Υπηρεσία που κατά την κρίση της πρέπει να λάβει γνώση για τη λειτουργία της δραστηριότητας, προκειμένου να ασκήσει τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους (ήτοι όταν η γνωστοποίηση εμπίπτει στην αρμοδιότητα άλλης Περιφερικής Υπηρεσίας Τουρισμού). Η κοινοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος www.notifybusiness.gov.gr ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαβιβαστικού εγγράφου για τον σκοπό αυτόν.

9. Από το σύνολο των γνωστοποιήσεων που αποστέλλονται, η αρμόδια Αρχή του άρθρου 2 οφείλει να εξασφαλίζει ότι ελέγχθηκε τουλάχιστον το 30% ανά εξάμηνο των δραστηριοτήτων που υποβάλλουν γνωστοποίηση ή μεταβολή της σύμφωνα με την παρούσα, εντός της χωρικής της αρμοδιότητας.

10. Εφόσον το τουριστικό γραφείο είναι διοργανωτής/ πωλητής τουριστικών πακέτων θα πρέπει να πληροί επιπροσθέτως τους όρους του π.δ. 7/2018 (Α’ 12) και ειδικότερα τα προβλεπόμενα στα άρθρα 10 και 16 αυτού, που αφορούν στη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου και την κοινοποίησή του στην αρμόδια Αρχή του άρθρου 2 της παρούσας.

Άρθρο 4

Απαιτούμενα δικαιολογητικά και τήρηση φακέλου

1. Με την επιφύλαξη της περ. (α) της παρούσας παραγράφου (εγγυητική επιστολή) και της παρ. 4 (διαδικτυακά τουριστικά γραφεία) του παρόντος άρθρου, πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει και να τηρεί στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του, διαθέσιμα για κάθε έλεγχο, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

(α) Αποδεικτικό κατάθεσης εγγυητικής επιστολής, πενταετούς διάρκειας, ύψους 5.000 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 393/1976. Η εγγυητική επιστολή εκ-δίδεται για το τουριστικό γραφείο από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, υπέρ Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το σχετικό Πρότυπο του Παραρτήματος ΙΙ και κατατίθεται στην αρμόδια αρχή του άρθρου 2 πριν την υποβολή της γνωστοποίησης. Ο φορέας δηλώνει στην φόρμα γνωστοποίησης τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης της εγγυητικής επιστολής στην αρμόδια αρχή του άρθρου 2 και τηρεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο φάκελο της επιχείρησης.

Επίσης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέτει ισόποση εγγυοδοτική παρακαταθήκη, η οποία εκδίδεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3646/1928 (Α’ 154). Στην περίπτωση αυτή δεν αναγράφεται η ισχύς της.

(β) Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου του άρθρου 7.

(γ) Μισθωτήριο Συμβόλαιο ή τίτλους ιδιοκτησίας γραφειακής εγκατάστασης του τουριστικού γραφείου.

δ) Σε περίπτωση νομικού προσώπου, νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η νόμιμη σύσταση νομικών προσώπων και η εκπροσώπησή τους. Η Υποχρέωση αίρεται εφόσον καταστεί δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους από την αρμόδια Αρχή του άρθρου 2, μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).

ε) Αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης, από το οποίο πρέπει να προκύπτει ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. Στην περίπτωση που φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο ο έλεγχος του ποινικού Μητρώου αφορά τον νόμιμο εκπρόσωπο. Ανανεώνεται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Αρχή του άρθρου 2, ανά πέντε έτη.

στ) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας. Στην περίπτωση που φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο το Πιστοποιητικό εκδίδεται τόσο για το νομικό πρόσωπο όσο και για τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Ανανεώνεται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Αρχή του άρθρου 2, ανά πέντε έτη.

2. Με την υποβολή γνωστοποίησης εκδίδεται αυτόματα αποδεικτικό, αντίγραφο του οποίου πρέπει να τηρείται στην έδρα του τουριστικού γραφείου μαζί με τα δικαιολογητικά της παρ. 1.

3. Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε., οφείλουν να διαθέτουν ισοδύναμα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους -μέλους με τα οποία βεβαιώνεται η μη καταδίκη για τα ανωτέρω αδικήματα και η μη κήρυξη σε πτώχευση. Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκδοση εγγράφου ισοδύναμου προς το απόσπασμα ποινικού Μητρώου ή το πιστοποιητικό μη κήρυξης σε πτώχευση, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή, κατά περίπτωση, ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Η δήλωση περί μη κήρυξης σε πτώχευση μπορεί επίσης να δοθεί ενώπιον αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού. Ανανεώνεται με ευθύνη του φορέα της δραστηριότητας, ανά πέντε έτη.

4. Στην περίπτωση των διαδικτυακών γραφείων του άρθρου 4 του ν. 393/1976, τα δικαιολογητικά δεν τηρούνται στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, αλλά κατατίθενται πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, στην αρμόδια αρχή του άρθρου 2, όπου και τηρούνται στον σχετικό φάκελο. Στην περίπτωση, αυτή αντί τίτλων ιδιοκτησίας ή μισθωτηρίου συμβολαίου γραφεια-κής εγκατάστασης τουριστικού γραφείου, κατατίθεται στην αρμόδια Αρχή του άρθρου 2, αντίγραφο έναρξης επιτηδεύματος Δ.Ο.Υ.

5. Οποιαδήποτε ανανέωση δικαιολογητικού δηλώνεται από τον φορέα της δραστηριότητας στο ηλεκτρονικό σύστημα www.notifybusiness.gov.gr., χωρίς να απαιτείται η καταβολή παραβόλου. Με τη διαπίστωση της πλήρους λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ. – Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016 (Α’ 230), ο φορέας της δραστηριότητας αναρτά και σε ψηφιακή μορφή όλα τα δικαιολογητικά του άρθρου 4.

Άρθρο 5

Μεταβολή γνωστοποίησης

1. Αν πρόκειται να μεταβληθούν τα στοιχεία της γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας του τουριστικού γραφείου, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Η διαδικασία που ακολουθείται για υποβολή της γνωστοποίησης των στοιχείων που πρόκειται να μεταβληθούν, είναι η ίδια με τη διαδικασία αρχικής γνωστοποίησης που περιγράφεται στο άρθρο 3.

2. Ειδικά αν η μεταβολή συνίσταται σε αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016, ο παλαιός και ο νέος φορέας της δραστηριότητας προβαίνουν ο καθένας σε γνωστοποίηση της μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή. Η γνωστοποίηση αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά με τον νέο φορέα της δραστηριότητας (γνωστοποίηση των νέων στοιχείων και δικαιολογητικών που εκδίδονται στο όνομα του νέου φορέα). Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται στο πρόσωπο του νέου φορέα και κατατίθεται στην αρμόδια αρχή, σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 4. Η εγγυητική επιστολή που είχε εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα επιστρέφεται στην εκδούσα αρχή μετά την παρέλευση εξαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης μεταβολής και εφόσον συντρέξουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.

3. Δεν επιτρέπεται αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας, είτε πρόκειται για φυσικό είτε για νομικό πρόσωπο, εάν έχει διαπιστωθεί παράβαση της κείμενης νομοθεσίας που επισύρει το διοικητικό μέτρο της διακοπής της λειτουργίας του καταστήματος. Εάν ο νέος και παλαιός φορέας προβούν στη μεταβολή κατά παράβαση του προηγούμενου εδαφίου, η διακοπή της λειτουργίας επέρχεται στο νέο φορέα.

4. Σε περίπτωση έγκρισης διακριτικού τίτλου τουριστικού γραφείου, μετά την υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας, από την αρμόδια Αρχή του άρθρου 2, ο φορέας της δραστηριότητας προβαίνει σε μεταβολή στοιχείων γνωστοποίησης. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα δραστηριότητας για τον διακριτικό τίτλο του τουριστικού γραφείου ακολουθούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 2 του ν. 393/1976 (Α’ 199) διαδικασίες.

5. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της δραστηριότητας στον χώρο όπου ασκείται, ο φορέας της δραστηριότητας προβαίνει σε γνωστοποίηση της διακοπής. Μετά την ολοκλήρωση της δήλωσης διακοπής της γνωστοποίησης ο φορέας λαμβάνει αντίγραφο αποδεικτικού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος. Η αρμόδια Αρχή του άρθρου 2 εν συνεχεία διαβιβάζει τη γνωστοποίηση διακοπής λειτουργίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στις αρμόδιες αρχές της παρ. 8 του άρθρου 3, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της διακοπής της λειτουργίας του τουριστικού γραφείου.

6. Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση, και να προβεί στην ακύρωση της γνωστοποίησης για την παλαιά έδρα.

Άρθρο 6

Έλεγχοι

Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας ή από τον χρόνο που γεννήθηκε η υποχρέωση για την υποβολή της, η αρμόδια Αρχή του άρθρου 2 και οι λοιπές ελεγκτικές αρχές δύνανται να διενεργούν ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθότητας των στοιχείων γνωστοποίησης και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του φορέα της δραστηριότητας με τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΛΕ’ του ν. 4442/2016 και της παρούσας. Η αρμόδια Αρχή ενημερώνει τον φορέα, εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά, σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου, εφόσον προκύψουν κατά τον έλεγχο διαπιστώσεις οι οποίες επισύρουν εκδήλωση περαιτέρω ενεργειών από πλευράς του φορέα. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που αφορούν τα άρθρα 127 έως και 157 του ν. 4512/2018, οι έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 7

Παράβολο

1. Για την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης τουριστικού γραφείου απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 252 του ν. 4442/2016, το οποίο ορίζεται στο ποσό των τριακο-σίων (300) ευρώ.

2. Το παράβολο καταβάλλεται με σκοπό τη διαχείριση των γνωστοποιήσεων, τη διαχείριση των πληροφοριών και τη διενέργεια των ελέγχων που σχετίζονται με τη γνωστοποίηση, καθώς και την ανάπτυξη του ΟΠΣ-ΑΔΕ του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, τη λειτουργία και συντήρησή του.

3. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για γνωστοποίηση διακοπής λειτουργίας, για την ανανέωση της εγγυητικής επιστολής και για τη μετατροπή συμβατικού γραφείου σε διαδικτυακό και αντίστροφα.

4. Ο φορέας της δραστηριότητας καταβάλει το αντίτιμο του παραβόλου πριν την υποβολή της γνωστοποίησης, προκειμένου να συμπληρώσει το σχετικό πεδίο στη φόρμα της γνωστοποίησης και τηρεί το αποδεικτικό καταβολής μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 4.

5. Ποσοστό 80% του αντιτίμου του παραβόλου εισπράττεται υπέρ του αρμόδιου για τη γνωστοποίηση Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και ποσοστό 20% υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού, προ-κειμένου να καλυφθούν σχετικές δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4442/2016. Το ποσό υπέρ του αρμόδιου Ο.Τ.Α. κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό και το ποσό υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (ΑΛΕ) 1450113002, με την Κωδικοποιημένη Επωνυμία «Ποσοστό 20% επί των παραβόλων για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης όταν αρμόδιες αρχές ορίζονται οι Ο.Τ.Α.». Ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας προμηθεύεται το παράβολο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολο, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα.

6. Η επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1047/12.03.2020 (Β’ 979) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας.

7. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας όλα τα παράβολα που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για την ίδρυση και λειτουργία τουριστικών γραφείων καταργούνται. Στις περιπτώσεις που έχουν κατατεθεί αιτήσεις και παράβολα και εκκρεμεί η έκδοση ΒΣΝΠ, αυτά επιστρέφονται και ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 6 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8

Παραβάσεις και εύρος πλαισίου κυρώσεων

1. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση ως προς τη γνωστοποίηση της παρούσας, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4442/2016, και συγκεκριμένα διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.

2. Συγκεκριμένα, επιβάλλονται χρηματικές κυρώσεις στις εξής παραβάσεις:

(α) παράλειψη γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας (αρχική γνωστοποίηση),

(β) παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων,

(γ) παράλειψη γνωστοποίησης της αλλαγής φορέα,

(δ) παροχή αναληθών ή ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση,

(ε) έλλειψη δικαιολογητικών του άρθρου 4 ή μη αποστολής των δικαιολογητικών από τον φορέα στην αρμόδια Αρχή του άρθρου 2, όταν ως έδρα του τουριστικού γραφείου και χώρος άσκησης της δραστηριότητας δηλώνεται οικία σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 251 του ν. 4442/2016,

στ) Υποβολή γνωστοποίησης για μη λειτουργούσα επιχείρηση.

3. Οι χρηματικές κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 9. Πέραν των χρηματικών κυρώσεων που προβλέπονται, επιβάλλεται και το διοικητικό μέτρο της διακοπής λειτουργίας με την σφράγιση του τουριστικού γραφείου σε περίπτωση γνωστοποίησης λειτουργίας χωρίς την προηγούμενη κατάθεση εγγυητικής επιστολής στην αρμόδια Αρχή του άρθρου 2.

4. Αρμόδια Αρχή για την επιβολή των κυρώσεων και διοικητικών μέτρων είναι η Αρχή του άρθρου 2.

Άρθρο 9

Υπολογισμός διοικητικού προστίμου

1. Το διοικητικό πρόστιμο του άρθρου 8 υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο υπολογισμού:

ΠΡΟΣΤΙΜΟ = τιμή βάσης Χ συντελεστής βαρύτητας Χ συντελεστής πρόσθετων δραστηριοτήτων Χ συντελεστής προσαύξησης

2. Ως τιμή βάσης ορίζονται τα πεντακόσια (500) ευρώ.

3. Συντελεστής βαρύτητας.

Ο συντελεστής βαρύτητας της παρ. 3.2 προκύπτει ως άθροισμα των επιμέρους συντελεστών.

3.1. Παράλειψη υποβολής γνωστοποίησης: 12.

3.2 Ανάλογα με τη σπουδαιότητα των στοιχείων τα οποία δεν γνωστοποιήθηκαν ή γνωστοποιήθηκαν αναληθώς ή των στοιχείων για τα οποία δεν γνωστοποιήθηκε η μεταβολή, ο συντελεστής επιπέδου παράβασης διαμορφώνεται ως εξής, ανάλογα με το εάν αφορά:.

3.2.1. Πληροφορίες σχετικά με το φορέα της επιχείρησης του Παραρτήματος Ι -πεδίο (Α): 2.

3.2.2. Πληροφορίες σχετικά με τη θέση της δραστηριότητάς Παραρτήματος Ι – πεδίο (Β): 2.

3.2.3. Πληροφορίες σχετικά με την ασκούμενη δραστηριότητα Παραρτήματος Ι – πεδίο (Γ): 3.

3.2.4. Πληροφορίες που σχετίζονται με το Παράρτημα Ι -Πίνακας Α: 5.

Εξαιρετικά στην περίπτωση αναληθούς ή ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης εγγυητικής επιστολής: 10.

3.3 Σε περίπτωση διαπίστωσης περισσότερων του ενός στοιχείων που έχουν γνωστοποιηθεί αναληθώς ή ανακριβώς ή ελλιπώς, εφαρμόζεται ο ανώτατος συντελεστής 10.

4. Ο συντελεστής πρόσθετων δραστηριοτήτων ορίζεται σύμφωνα με τον Πίνακα Β του παραρτήματος:

4.1. Αν ο φορέας δραστηριότητας διαθέτει είτε ιδιόκτητα είτε κατόπιν χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά τις κείμενες διατάξεις, επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα: 1,1.

4.2. Αν ο φορέας δραστηριότητας διαθέτει είτε ιδιόκτητα είτε κατόπιν χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά τις κείμενες διατάξεις, Δημόσιας Χρήσης Τουριστικά Λεωφορεία: 1,3.

4.3. Αν στο όνομα του φορέα δραστηριότητας έχει εκ-δοθεί και βρίσκεται σε ισχύ απόφαση έγκρισης ειδικής διαδρομής Τουριστικού Λεωφορείου ανοικτού τύπου ή τρένου: 1,6.

5. Ο συντελεστής προσαύξησης λαμβάνει την τιμή 1,5, εάν η διαπίστωση της παράβασης γίνεται εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου των δύο (2) ετών από προηγούμενη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 8, η οποία οδήγησε σε επιβολή προστίμου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις λαμβάνει την τιμή 1.

6. Επιπλέον των ανωτέρω, σε περίπτωση γνωστοποίησης λειτουργίας τουριστικού γραφείου χωρίς την προηγούμενη κατάθεση εγγυητικής επιστολής στην αρμόδια Αρχή του άρθρου 2, συντρέχει λόγος διακοπής λειτουργίας της δραστηριότητας, έως την προσκόμιση της εγγυητικής.

7. Πριν από την επιβολή του προστίμου, καλείται ο φορέας της δραστηριότητας να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση. Εφόσον η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, εκδίδεται η απόφαση επιβολής προστίμου.

8. Κατά των αποφάσεων επιβολής χρηματικού προστίμου χωρεί προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004.

9. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Επί των εισπραττόμενων προστίμων, ποσοστό 50% αποτελεί έσοδο του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βεβαιώνεται η παράβαση και ποσοστό 50% αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. Το πρόστιμο καταβάλλεται με διπλότυπο είσπραξης σε οποιαδήποτε ΔΟΥ, το δε ποσοστό αυτού που αφορά έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού βεβαιώνεται και εισπράττεται στον ΑΛΕ 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές».

Άρθρο 10

Λοιπές ρυθμίσεις για τις κυρώσεις

1. Η διαπίστωση παράβασης επιμέρους όρων της κείμενης νομοθεσίας για τη λειτουργία της δραστηριότητας, πλην των σχετικών με τη γνωστοποίηση του άρθρου 8, επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Η παρούσα εφαρμόζεται μόνο για δραστηριότητες των οποίων η λειτουργία εκκινεί ή μεταβάλλεται με το σύστημα της γνωστοποίησης.

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ.

Παραρτήματα

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης της διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής «notifybusiness», που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Ε.Ψ.Π.- gov.gr<http://gov.gr/>), με το ηλεκτρονικό Μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού, όπως αυτή διαπιστώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού. Μέχρι την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης του πρώτου εδαφίου, για τις δραστηριότητες της παρούσας εξακολουθούν να ισχύουν οι κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί δυνάμει των προ της έναρξης ισχύος του σχετικού Κεφαλαίου του ν. 4442/2016, διατάξεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής

Ανάπτυξης

και Επενδύσεων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Τουρισμού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Υπουργός Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός

Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ