18913/22.10.2021
Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.).

 

(ΦΕΚ Β 5161/5.11.2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ -ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 230), και συγκεκριμένα το Κεφάλαιο ΛΣΤ’, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4811/2021 (Α’ 108), ήτοι τα άρθρα 259 έως 267 και ειδικότερα το άρθρο 265 αυτού.

2. Τον ν. 711/1977 «Περί Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων» (Α’ 284).

3. Τον ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α’ 155).

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

5. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και ιδίως το άρθρο 22 αυτού.

6. Το άρθρο 133 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5).

7. Το π.δ. 346/2001 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 96/26/ΕΚ και 98/76/ΕΚ του Συμβουλίου, “περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών και αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που διευκολύνουν την πραγμάτωση του δικαιώματος εγκαταστάσεως των μεταφορέων αυτών στον τομέα των εσωτερικών και διεθνών μεταφορών”» (Α’ 233).

8. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

9. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).

10. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

11. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

12. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

13. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

14. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

15. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’155).

16. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών (Α’ 155)

17. Την υπό στοιχεία Υ6/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

18. Την υπ’ αρ. 7073/17-5-2011 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.)» (Β’ 1266).

19. Την υπ’ αρ. 12952/11-6-2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Τουρισμού «Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17-5-2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.)» (Β’ 1266). Ένταξη της διαδικασίας για τη λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σε εκτέλεση των διατάξεων του ν. 3844/2010 (Α’ 63)» (Β’ 1488).

20. Τα άρθρα 6, 7, 9 και 14 του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (Α’ 63).

21. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

22. Την υπ’ αρ. 4251/30-08-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’ 3996).

23. Την υπ’ αρ. 18259/12-10-2021 εισήγηση της Προϊ-σταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού.

24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν οι τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), με ενδεικτικό κωδικό NACE 49.39.

Άρθρο 2

Αρμόδια Αρχή

Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης είναι η οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού του τόπου εγκατάστασης και λειτουργίας της τουριστικής επιχείρησης οδικών μεταφορών (ΤΕΟΜ).

Άρθρο 3

Διαδικασία και περιεχόμενο γνωστοποίησης

1. Για την έναρξη λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με το Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την ασκούμενη δραστηριότητα και υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα περιλαμβανόμενα σ’ αυτή στοιχεία.

2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. του άρθρου 14 του ν. 4442/2016. Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. ως προς το τμήμα που αφορά στη γνωστοποίηση των τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών, η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ) και το οποίο βρίσκεται σε αντιστοίχιση με το ηλεκτρονικό Μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων (ΜΗ.ΤΕ.) του Υπουργείου Τουρισμού ή και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eu-go.

3. Η γνωστοποίηση λαμβάνει μοναδικό αριθμό και χρονοσήμανση, τα οποία παράγονται από το σύστημα. Το αρχείο με τον μοναδικό αριθμό επέχει θέση αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης και τηρείται μαζί με τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας. Ταυτόχρονα εκδίδεται και αποδίδεται στον υποβάλλοντα την γνωστοποίηση αριθμός ΜΗ.Τ.Ε. τουριστικής επιχείρησης οδικών μεταφορών.

4. Από το σύνολο των γνωστοποιήσεων που αποστέλλονται, η αρμόδια Αρχή του άρθρου 2 οφείλει να εξασφαλίζει ότι ελέγχθηκε τουλάχιστον το 30% ανά εξάμηνο των δραστηριοτήτων που υποβάλλουν γνωστοποίηση ή μεταβολή της σύμφωνα με την παρούσα, εντός της χωρικής της αρμοδιότητας.

5. Κατά την υποβολή γνωστοποίησης ο φορέας δραστηριότητας δηλώνει με ακρίβεια τα απαιτούμενα στοιχεία στα αντίστοιχα πεδία της γνωστοποίησης και τηρεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης φάκελο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τα οποία επιδεικνύει όταν του ζητείται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

6. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής γνωστοποίησης επιτρέπεται η λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας. Η υποβολή της γνωστοποίησης καθιστά υποχρεωτική τη λειτουργία της επιχείρησης από τον φορέα. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 8.

7. Η αρμόδια Αρχή του άρθρου 2 κοινοποιεί αμελλητί και το αργότερο το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών τη γνωστοποίηση σε κάθε Υπηρεσία που κατά την κρίση της πρέπει να λάβει γνώση για τη λειτουργία της δραστηριότητας, προκειμένου να ασκήσει τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους. Η κοινοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαβιβαστικού εγγράφου για τον σκοπό αυτόν.

Άρθρο 4

Απαιτούμενα δικαιολογητικά και τήρηση φακέλου

1. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει και να τηρεί στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του, διαθέσιμα για κάθε έλεγχο, τα ακόλουθα δικαιο-λογητικά:

(α) Άδεια οδικού μεταφορέα επιβατών σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 346/2001 (Α’ 233), ανανεώνεται κατά τη λήξη του.

(β) Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παρα-βόλου του άρθρου 7.

γ) Σε περίπτωση νομικού προσώπου, νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η νόμιμη σύσταση νομικών προσώπων και η εκπροσώπησή τους. Η Υποχρέωση αίρεται, εφόσον καταστεί δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους από την αρμόδια Αρχή του άρθρου 2 μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).

2. Με την υποβολή γνωστοποίησης εκδίδεται αυτόματα αποδεικτικό, αντίγραφο του οποίου πρέπει να τηρείται στην έδρα της τουριστικής επιχείρησης οδικών μεταφορών μαζί με τα δικαιολογητικά της παρ. 1.

3. Οποιαδήποτε ανανέωση δικαιολογητικού δηλώνεται από τον φορέα της δραστηριότητας στο ηλεκτρονικό σύστημα www.notifybusiness.gov.gr., χωρίς να απαιτείται η καταβολή παραβόλου. Με τη διαπίστωση της πλήρους λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ. – Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016 (Α’ 230), ο φορέας της δραστηριότητας αναρτά και σε ψηφιακή μορφή όλα τα δικαιολογητικά του άρθρου 4.

Άρθρο 5

Μεταβολή γνωστοποίησης

1. Αν πρόκειται να μεταβληθούν τα στοιχεία της γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας της τουριστικής επιχείρησης οδικών μεταφορών, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Η διαδικασία που ακολουθείται για υποβολή της γνωστοποίησης των στοιχείων που πρόκειται να μεταβληθούν, είναι η ίδια με τη διαδικασία αρχικής γνωστοποίησης που περιγράφεται στο άρθρο 3.

2. Ειδικά αν η μεταβολή συνίσταται σε αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016, ο παλαιός και ο νέος φορέας της δραστηριότητας προβαίνουν ο καθένας σε γνωστοποίηση της μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή. Η γνωστοποίηση αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά με τον φορέα της δραστηριότητας. Η άδεια οδικού μεταφορέα εκδίδεται στο πρόσωπο του νέου φορέα.

3. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της δραστηριότητας στον χώρο όπου ασκείται, ο φορέας της δραστηριότητας προβαίνει σε γνωστοποίηση της διακοπής. Η διαδικασία που ακολουθείται για υποβολή της γνωστοποίησης διακοπής της λειτουργίας, είναι η ίδια με τη διαδικασία αρχικής γνωστοποίησης που περιγράφεται στο άρθρο 3.

4. Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση για τον νέο χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

Άρθρο 6

Έλεγχοι

Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας ή από τον χρόνο που γεννήθηκε η υποχρέωση για την υποβολή της, η αρμόδια Αρχή του άρθρου 2 και οι λοιπές ελεγκτικές αρχές δύνανται να διενεργούν ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθότητας των στοιχείων γνωστοποίησης και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του φορέα της δραστηριότητας με τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΛΣΤ’ του ν. 4442/2016 και της παρούσας. Η αρμόδια Αρχή ενημερώνει τον φορέα, εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά, σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου εφόσον προκύψουν κατά τον έλεγχο διαπιστώσεις οι οποίες επισύρουν εκδήλωση περαιτέρω ενεργειών από πλευράς του φορέα. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που αφορούν τα άρθρα 127 έως και 157 του ν. 4512/2018, οι έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 7

Παράβολο

1. Για την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης τουριστικής επιχείρησης οδικών μεταφορών απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 262 του ν. 4442/2016, το οποίο ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.

2. Το παράβολο καταβάλλεται με σκοπό τη διαχείριση των γνωστοποιήσεων, τη διαχείριση των πληροφοριών και τη διενέργεια των ελέγχων που σχετίζονται με τη γνωστοποίηση, καθώς και την ανάπτυξη του ΟΠΣ-ΑΔΕ του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, τη λειτουργία και συντήρησή του.

3. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για γνωστοποίηση διακοπής λειτουργίας.

4. Ο φορέας της δραστηριότητας καταβάλλει το αντίτιμο του παραβόλου πριν την υποβολή της γνωστοποίησης, προκειμένου να συμπληρώσει το σχετικό πεδίο στη φόρμα της γνωστοποίησης και τηρεί το αποδεικτικό καταβολής μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 4.

5. Ποσοστό 80% του αντιτίμου του παραβόλου ει-σπράττεται υπέρ του αρμόδιου για τη γνωστοποίηση Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και ποσοστό 20% υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού, προ-κειμένου να καλυφθούν σχετικές δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4442/2016. Το ποσό υπέρ του αρμόδιου Ο.Τ.Α. κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό και το ποσό υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (ΑΛΕ) 1450113002, με την Κωδικοποιημένη Επωνυμία «Ποσοστό 20% επί των παραβόλων για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης όταν αρμόδιες αρχές ορίζονται οι Ο.Τ.Α.». Ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας προμηθεύεται το παράβολο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολο, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα.

6. Η επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1047/12.03.2020 (Β’ 979) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας.

7. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας όλα τα παράβολα που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για την ίδρυση και λειτουργία τουριστικής επιχείρησης οδικών μεταφορών καταργούνται. Στις περιπτώσεις που έχουν κατατεθεί αιτήσεις και παράβολα και εκκρεμεί η έκδοση ΒΣΝΠ, αυτά επιστρέφονται και ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 6 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8

Παραβάσεις και εύρος πλαισίου κυρώσεων

1. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση ως προς τη γνωστοποίηση της παρούσας, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4442/2016, και συγκεκριμένα διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.

2. Συγκεκριμένα, επιβάλλονται χρηματικές κυρώσεις στις εξής παραβάσεις:

(α) παράλειψη γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας (αρχική γνωστοποίηση),

(β) παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων (γ) παράλειψη γνωστοποίησης της αλλαγής φορέα, (δ) παροχή αναληθών ή ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση,

(ε) έλλειψη δικαιολογητικών του άρθρου 4,

(στ) υποβολή γνωστοποίησης για μη λειτουργούσα επιχείρηση.

3. Οι χρηματικές κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 9.

4. Αρμόδια Αρχή για την επιβολή των κυρώσεων είναι η Αρχή του άρθρου 2.

Άρθρο 9

Υπολογισμός διοικητικού προστίμου

1. Το διοικητικό πρόστιμο του άρθρου 8 υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο υπολογισμού:

ΠΡΟΣΤΙΜΟ = τιμή βάσης Χ συντελεστής βαρύτητας Χ συντελεστής μεγέθους δραστηριότητας Χ συντελεστής προσαύξησης

2. Ως τιμή βάσης ορίζονται τα πεντακόσια (500) ευρώ.

3. Συντελεστής βαρύτητας.

Ο συντελεστής βαρύτητας της παρ. 3.2 προκύπτει ως άθροισμα των επιμέρους συντελεστών.

3.1. Έλλειψη αρχικής γνωστοποίησης: 12

3.2. Ανάλογα με τη σπουδαιότητα των στοιχείων τα οποία δεν γνωστοποιήθηκαν ή γνωστοποιήθηκαν ανα-ληθώς ή των στοιχείων για τα οποία δεν γνωστοποιήθηκε η μεταβολή, ο συντελεστής επιπέδου παράβασης διαμορφώνεται ως εξής, ανάλογα με το εάν αφορά:

3.2.1 Πληροφορίες σχετικά με το φορέα της επιχείρησης του Παραρτήματος Ι μέρος(Α): 2.

3.2.2 Πληροφορίες σχετικά με τη θέση της δραστηριότητας Παραρτήματος Ι μέρος (Β): 2.

3.2.3 Πληροφορίες σχετικά με την ασκούμενη δραστηριότητα Παραρτήματος Ι μέρος (Γ): 2.

3.2.4 Πληροφορίες που σχετίζονται με το Πίνακα Α του παραρτήματος: 5.

4. Ο συντελεστής μεγέθους ορίζεται σύμφωνα με τον Πίνακα Β του παραρτήματος:.

4.1 Ο φορέας δραστηριότητας διαθέτει είτε ιδιόκτητα είτε κατόπιν χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά τις κείμενες διατάξεις, Δημόσιας Χρήσης Τουριστικά Λεωφορεία, από 0 έως και 5 λεωφορεία: 1,2.

4.2 Ο φορέας δραστηριότητας διαθέτει είτε ιδιόκτητα είτε κατόπιν χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά τις κείμενες διατάξεις, Δημόσιας Χρήσης Τουριστικά Λεωφορεία, από 6 έως και 10 λεωφορεία: 1,4.

4.3 Ο φορέας δραστηριότητας διαθέτει είτε ιδιόκτητα είτε κατόπιν χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά τις κείμενες διατάξεις, Δημόσιας Χρήσης Τουριστικά Λεωφορεία, άνω των 10 λεωφορείων: 1,6.

5. Ο συντελεστής προσαύξησης λαμβάνει την τιμή 1,5, εάν η διαπίστωση της παράβασης γίνεται εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου των δύο (2) ετών από προηγούμενη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 8, η οποία οδήγησε σε επιβολή προστίμου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις λαμβάνει την τιμή 1.

6. Πριν από την επιβολή του προστίμου, καλείται ο φορέας της δραστηριότητας να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση. Εφόσον η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, εκδίδεται η απόφαση επιβολής προστίμου.

7. Κατά των αποφάσεων επιβολής χρηματικού προστίμου χωρεί προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004.

8. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Επί των εισπραττόμενων προστίμων, ποσοστό 50% αποτελεί έσοδο του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βεβαιώνεται η παράβαση και ποσοστό 50% αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. Το πρόστιμο καταβάλλεται με διπλότυπο είσπραξης σε οποιαδήποτε ΔΟΥ, το, δε, ποσοστό αυτού που αφορά έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού βεβαιώνεται και εισπράττεται στον ΑΛΕ 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές».

Άρθρο 10

Λοιπές ρυθμίσεις για τις κυρώσεις

1. Η διαπίστωση παράβασης επιμέρους όρων της κείμενης νομοθεσίας για τη λειτουργία της δραστηριότητας, πλην των σχετικών με τη γνωστοποίηση του άρθρου 8, επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκά-στοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Η παρούσα εφαρμόζεται μόνο για δραστηριότητες των οποίων η λειτουργία εκκινεί ή μεταβάλλεται με το σύστημα της γνωστοποίησης.

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, το Παράρτημα.

 

Παράρτημα

 

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη ολοκλήρωση της αντιστοίχισης της διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής «notifybusiness», που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Ε.Ψ.Π.- gov.gr<http://gov.gr/>), με το ηλεκτρονικό Μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού, όπως αυτή διαπιστώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού. Μέχρι την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης του πρώτου εδαφίου, για τις δραστηριότητες της παρούσας εξακολουθούν να ισχύουν οι κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί δυνάμει των προ της έναρξης ισχύος του σχετικού Κεφαλαίου του ν. 4442/2016, διατάξεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής

Υπουργός Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός

Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Ανάπτυξης

και Επενδύσεων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Τουρισμού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ