1888 ΕΞ 17-01-2023
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» σε Φορείς του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αριθμ. Πρωτ. 1888 ΕΞ 2023

(ΦΕΚ Β’ 245/20-01-2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), ιδίως του άρθρου 84,
2. των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
3. του άρθρου 19 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 133),
4. του Μέρους Β’ του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 170), σε συνδυασμό με αυτές του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206),
5. του άρθρου 37 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94),
6. της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 «Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α’ 43),
7. του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),
8. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119),
9. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),
10. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
11. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Α’ 147),
12. Του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265) και ιδίως του άρθρου 38, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 33 του ν. 4914/2022 (Α’ 61),
13. του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (A’ 134) και ιδίως του άρθρου 47,
14. του ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (Α’ 58) και ιδίως του άρθρου 20,
15. της υπ’ αρ. 1/2011 Οδηγίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)σχετικά με τη χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών,
16. της υπό στοιχεία Α.1265/2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τροποποίηση-Συμπλήρωση των υπό στοιχεία ΠΟΛ.1274/2013 και ΠΟΛ.1275/2013 (Β’ 3398)
αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και Βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύουν» (Β 5346),
17. της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/70517/238/07-07-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών «Προκήρυξη της Δράσης ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ Β’ κύκλος» (Β’ 3981),
18. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
19. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 121),
20. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85) και
21. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Β. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Δ. Την υπ’ αρ. 2/16570/0026/13.5.2016 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» (Β’ 1381).

Ε. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1123/2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά ή μέσω διαδικτύου» (Β’ 1665).

ΣΤ. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1274/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α’), όπως ισχύει» (Β’ 3398), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις υπό στοιχεία Α.1277/2019 (Β’ 2985) και Α.1464/2019 (Β’ 4820) αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Ζ. Το υπ’ αρ. 4870/2-11-2020 αίτημα του πρώην ΟΑΕΔ, νυν Δημόσια Επιχείρηση Απασχόλησης, το υπ’ αρ. αίτημα 8108/12-5-2021 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το υπ’ αρ. 12679/8-4-2022 αίτημα του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, το υπ’ αρ. 12952/28-4-2022 αίτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το υπ’ αρ. 14670/29-8-2022 αίτημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και το υπ’ αρ. 14912/16-9-2022 αίτημα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.).

Η. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ 1021942/14.02.2020 έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., αναφορικά με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας «Χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας».

Θ. Το υπ’ αρ. 1420/15-11-2022 έγγραφο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ), το υπ’ αρ. 165973/10016/22-12-2021 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το υπ’ αρ. 7640/7-11-2022 έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, το υπό στοιχεία 26567/22/ γπ/28-11-2022 έγγραφο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ ΔΗΔ/122519/399/22-11-2022 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και το υπ’ αρ. 6830/2-12-2022 έγγραφο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας».

Ι. Την ανάγκη διασφάλισης της εναρμόνισης της διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών των Φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με τον στρατηγικό σχεδιασμό.

ΙΑ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» στα πληροφοριακά συστήματα των κάτωθι φορέων του δημοσίου φορέα:
i. «ΟΠΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ», της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ), με σκοπό τη λήψη αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας από την Α.Α.Δ.Ε. προκειμένου να καταβληθεί η επιχορήγηση στην επιχείρηση για Νέα Θέση Εργασίας, επιχορηγούμενη από πρόγραμμα του τ. ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4314/2014.
ii. «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ», της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με σκοπό τη λήψη αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, για την επιβεβαίωση της φορολογικής ενημερότητας του δικαιούχου, προκειμένου να γίνει η εξόφληση τιμολογίων του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4174/2013, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 του ν. 4987/2022, το άρθρο 20 του ν. 3842/2010 και την υπ’ αρ. 1/2011 γνωμοδότηση της ΑΠΔΠΧ.
iii. «Infohealth» ,του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, με σκοπό τη λήψη αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για τον έλεγχο φορολογικής ενημερότητας συναλλασσομένων πολιτών και επιχειρήσεων κατά την εξόφληση τιμολογίων των αναδόχων δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4412/2016 και τον ν. 4704/2020.
iv. «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ» ,του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με σκοπό:
α. Την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής.
β. Τη σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων.
γ. Τη μεταβίβαση ακινήτου.
δ. Τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων ή προμηθειών από τον Δημόσιο Τομέα και σε παρελθόντα χρόνο.
ε. Την καταβολή των εκχωρημένων χρηματικών απαιτήσεων.
στ. Για κάθε άλλη πράξη, συναλλαγή ή ενέργεια για την οποία απαιτείται προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας από τις εκάστοτε εν ισχύ διατάξεις σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1274/2013 απόφαση, το άρθρο 19 του ν. 4704/2020 (Α’ 133), τον ν. 4174/2013, σε συνδυασμό με τον ν. 4987/2022 και την υπό στοιχεία Α.1265/2020 (Β’ 5346) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
v. «Πληροφοριακό σύστημα “Κινούμαι ηλεκτρικά 2”, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), με σκοπό τον έλεγχο φορολογικής ενημερότητας των αιτούντων, το πλαίσιο της φάσης πληρωμών αιτήσεων του β’ κύκλου της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά-β’ κύκλος» προκειμένου να λάβουν την επιδότηση, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Προκήρυξη της Δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ Β’ κύκλος» (Β’ 3981/2022).
vi. «ΠΡΟΛΙΝΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με σκοπό την εξόφληση τίτλων πληρωμής και την εκκαθάριση χρηματικών ενταλμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4704/2020.

2. Η διαδικτυακή υπηρεσία διατίθεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οι αναγκαίες πληροφορίες της φορολογικής ενημερότητας, όπως προσδιορίζονται στις παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ν. 4987/2022, και το άρθρο 6 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1174/2013 (Β’ 3398) απόφασης, αντλούνται από τα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4704/2020, όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ν. 4987/2022, μέσω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους συστημάτων με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).

4. Η πιστοποίηση των φορέων, η εξουσιοδότηση των υπαλλήλων τους για τη διαχείριση των αιτημάτων διαλειτουργικότητας, η έκδοση διαπιστευτηρίων για τη χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας και κάθε τροποποίηση της εξουσιοδότησης των υπαλλήλων τους πραγματοποιούνται μέσω της Ε.Δ.Α. του ΚΕ.Δ. της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. Για τον έλεγχο της πιστοποίησης των φορέων, ειδικώς εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των αιτημάτων στην Ε.Δ.Α. και στα στοιχεία ιχνηλασιμότητας των κλήσεων διαλειτουργικότητας των φορέων.

Άρθρο 2
Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Οι φορείς έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Οι φορείς και ειδικότερα οι χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για την αιτία για την οποία εκδίδεται το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.

2. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω του ΚΕ.Δ. διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 17 Ιανουαρίου 2023

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ