187634 ΕΞ 21-12-2022
Τροποποίηση των διατάξεων της υπό στοιχεία 79314 ΕΞ 2020/23.7.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου Video Lottery Terminal (VLT)» (Β’ 3263), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 13530 ΕΞ 2022/02.02.2022 (Β’ 356) όμοιά της

Αριθμ. 187634 ΕΞ 2022

(ΦΕΚ Β’ 6716/27-12-2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 25 έως και 54 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α’ 180), ιδίως δε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29,
β) των άρθρων 16 έως και 23 του ν. 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (Α’ 38) και συμπληρωματικά τις διατάξεις του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (Α’ 220),
γ) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),
δ) της Υποπαρ. Β6 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, ν. 4093/2012 και ν. 4127/2013» (Α’ 107),
ε) των άρθρων 13, 18, 19 και 41 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
(στ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),
ζ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’184), ως προς το Κεφάλαιο ΙΑ’«Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,
η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L 119),
θ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ι) των άρθρων 17 και 34 του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ια) του π.δ. 81/2018 «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ.1) “για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποιημένο κείμενο)” και άλλες διατάξεις» (Α’ 151),
ιβ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ιγ) της υπ’ αρ. 56660/1679/20.12.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» (Β’ 2910),
(ιδ) της υπ’αρ. 010010/4.11.2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 2503), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΕΕΟΘ/Γ/0000647/ΕΞ2018/18 (Β’77) όμοια, με την οποία χορηγήθηκε στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ Α.Ε.), άδεια λειτουργίας 25.000 Παιγνιομηχανημάτων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων τύπου Video Lottery Terminal (VLT) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 έως και 44 του ν. 4002/2011 (Α’ 180),
(ιε) της υπό στοιχεία 79314 ΕΞ 2020/23.7.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου Video Lottery Terminal (VLT)» (Β’ 3263), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 13530 ΕΞ 2022/02.02.2022 (Β’ 356) όμοιά της,
(ιστ) της υπό στοιχεία 145940/ΕΞ 2020/21.12.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1089) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, σε συνδυασμό με τις υπ’ αρ. 2/3935/0004/24.7.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 428), 9433 ΕΞ 2019/12.2.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 64),
3557 ΕΞ 2020/14.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 20) όμοιες αποφάσεις, περί συγκρότησης της Ε.Ε.Ε.Π.,
(ιζ) της υπ’ αρ. 609/2/12.11.2021 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αρ. 218/ 2/22.09.2016 απόφασης “Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων” (Β’ 3404)» (Β’ 5536),

2. Το γεγονός ότι στις σελίδες 137-138 της αιτιολογικής έκθεσης του ν. 4635/2019 (Α’ 167), αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι ο Κανονισμός Παιγνίων δύναται να εκδίδεται με μία ή περισσότερες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Ε.Π.

3. Την από 4.11.2011 υπογραφείσα Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 19.1.2018 τροποποιητική πράξη, με την οποία εξειδικεύθηκαν οι όροι με τους οποίους χορηγήθηκε στην ΟΠΑΠ Α.Ε. η άδεια λειτουργίας των 25.000 Παιγνιομηχανημάτων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων τύπου Video Lottery Terminal (VLT), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 έως και 44 ν.4002/2011 (Α’ 180).

4. Το υπό στοιχεία OPGP 22027320/20.05.2022 έγγραφο της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς την τριμελή Επιτροπή Ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε. «Υποβολή πρότασης Τροποποίησης του άρθρου 3.1.7 του Κανονισμού Παιγνίων περί Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου Video Lottery Terminal (VLT)».

5. Το υπ’ αρ. 1843/26.05.2022 έγγραφο της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε., που κοινοποιήθηκε στην Ε.Ε.Ε.Π., με το οποίο η εν λόγω Επιτροπή συμφωνεί με την ανωτέρω υποβληθείσα πρόταση της ΟΠΑΠ Α.Ε..

6. Το υπό στοιχεία OPGP 22027336/26.05.2022 (υπό στοιχεία Ε.Ε.Ε.Π. 8609/27.05.2022) έγγραφο της ΟΠΑΠ Α.Ε. «Υποβολή πρότασης Τροποποίησης του άρθρου 3.1.7 του Κανονισμού Παιγνίων περί Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου Video Lottery Terminal (VLT)».

7. Την υπ’ αρ. 2909/23.02.2022 συμβουλευτική έκθεση εκτίμησης της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ».

8. Την υπ’ αρ. 29/07.06.2022 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. «Εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), για την έκδοση απόφασης τροποποίησης της υπό στοιχεία 79314 ΕΞ 2020/23.7.2020 απόφασης «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου Video Lottery Terminal (VLT)» (Β’ 3263), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 13530 ΕΞ 2022/02.02.2022 (Β’ 356) όμοια».

9. Το υπ’ αρ. 13345/22.7.2022 έγγραφο της Ε.Ε.Ε.Π. «Εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), για την έκδοση απόφασης τροποποίησης της υπό στοιχεία 79314 ΕΞ 2020/23.7.2020 απόφασης «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου Video Lottery Terminal (VLT)» (Β’ 3263), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 13530 ΕΞ 2022/02.02.2022 (Β’ 356) όμοια».

10. Το υπ’ αρ. 14287/3.8.2022 έγγραφο της Ε.Ε.Ε.Π. «Τεχνικά Χαρακτηριστικά των Τυχερών Παιγνίων, το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται μέσω RNG και διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT ή μέσω διαδικτύου» σε συνδυασμό με το από 21.9.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Ε.Ε.Ε.Π.

11. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία 79314 ΕΞ 2020/23.7.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου Video Lottery Terminal (VLT)» (Β’ 3263), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 13530 ΕΞ 2022/02.02.2022 (Β’ 356) όμοιά της.

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.,

αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 79314 ΕΞ 2020/23.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου Video Lottery Terminal (VLT)» (Β’3263), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 13530 ΕΞ 2022/02.02.2022 (Β’356) όμοιά της και αντικαθιστούμε την παρ. 3.1.7 του άρθρου 3 αυτής ως εξής «3.1.7. Η έναρξη νέου Κύκλου Παιγνίου δεν είναι δυνατή πριν την παρέλευση, δύο (2), τουλάχιστον, δευτερολέπτων από την έναρξη του προηγούμενου Κύκλου».

2. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις της υπό στοιχεία 79314 ΕΞ 2020/23.7.2020 απόφασης (Β’ 3263), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 13530 ΕΞ 2022/02.02.2022 (Β’ 356) όμοιά της.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ