18406 ΕΞ 05-02-2024
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 131164/2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 39100/2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β’ 1167) σχετικά με τον προσδιορισμό συνεισφοράς του Δημοσίου στο πλαίσιο του άρθρου 76 ν. 4605/2019 (Α’ 52)» (Β’ 4733)

Αριθμ. 18406 ΕΞ 2024

(ΦΕΚ Β 1194/20.02.2024)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α’ 52).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’133).

3. Το Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

4. Το Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

5. Το Π.Δ.82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

6. Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

7. Το Π.Δ.5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

8. Την παρ. 1 του άρθρου 10 και τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

9. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

10. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

11. Τα άρθρα 17 και 18 του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α’ 138).

12. Τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/ 2022, Α’ 206).

13. Τον ν. 3607/2007 «Σύσταση και καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α’ 245).

14. Τον ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) και λοιπές διατάξεις» (Α’ 30).

15. Το άρθρο 11 του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 139).

16. Την υπό στοιχεία 131164/2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 39100/ 2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β’ 1167) σχετικά με τον προσδιορισμό συνεισφοράς του Δημοσίου στο πλαίσιο του άρθρου 76 του ν. 4605/2019 (Α’ 52)» (Β’ 4733).

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 4 «Διαδικασία καταβολής της Συνεισφοράς Δημοσίου» της υπό στοιχεία 131164/17.12.2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 39100/2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β’ 1167) σχετικά με τον προσδιορισμό συνεισφοράς του Δημοσίου στο πλαίσιο του άρθρου 76 του ν. 4605/2019 (Α’ 52)» (Β’ 4733), ως ακολούθως:

 

«2. Επεξεργασία της αίτησης και καταβολή της Συνεισφοράς Δημοσίου

α) Για την καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου, η Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. αντλεί σε μηνιαία βάση από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας (Η.Π.Π.Κ.Κ.) στοιχεία για το ποσό επιδότησης που πρέπει να καταβληθεί ανά οφειλή. Κατόπιν, η Η.Δ.Ι.Κ.Α. προβαίνει σε προώθηση της αίτησης στην αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) με ταυτόχρονη ενημέρωση των συστημάτων αυτού, η οποία και προβαίνει αρμοδίως στην πληρωμή των ποσών στους ορισθέντες ειδικούς και ακατάσχετους λογαριασμούς με διακριτό κωδικό πίστωσης.

β) Η Συνεισφορά Δημοσίου καταβάλλεται στους δεσμευμένους και ακατάσχετους λογαριασμούς εξυπηρέτησης των ρυθμιζόμενων οφειλών που περιλαμβάνονται στην πρόταση ρύθμισης, και η οποία δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται. Οι λογαριασμοί αυτοί πιστώνονται μόνο από το Δημόσιο με τη Συνεισφορά και χρεώνονται μόνο για την εξόφληση του δανείου, απαγορευμένης οποιασδήποτε άλλης κίνησης. Οι χρηματοδοτικοί φορείς απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν τα χρηματικά ποσά που κατατίθενται στους ειδικούς και ακατάσχετους λογαριασμούς της υποπαρ. 2 α) ή 2 γ) της παρούσας για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέρα από το σκοπό της καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου στους δικαιούχους.

γ) Σε περίπτωση ανάθεσης της διαχείρισης της επιλέξιμης οφειλής σε Εταιρεία Διαχείρισης του ν. 4354/2015, ο εμπλεκόμενος χρηματοδοτικός φορέας γνωστοποιεί ειδικό δεσμευμένο και ακατάσχετο λογαριασμό με τη μορφή IBAN, που έχει δημιουργηθεί για την εξυπηρέτηση της οφειλής, σε συνδυασμό με μοναδικό κωδικό αναφοράς, που αντιστοιχεί στην επιλέξιμη οφειλή του δικαιούχου.

δ) Η καταβολή της Συνεισφοράς Δημοσίου γίνεται σε μηνιαία βάση, ήτοι θα πιστώνεται, στον ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό της υποπαρ. 2 α) ή 2 γ) της παρούσας, την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου μηνός, αρχής γενομένης τον επόμενο μήνα της έγκρισης από την Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, η συνεισφορά δεν πιστώθηκε εμπρόθεσμα στο λογαριασμό εξυπηρέτησης της οφειλής, ενώ είχε λάβει χώρα η έγκριση αυτής, δύναται να καταβληθεί αναδρομικά. Στην περίπτωση αυτή, πιστώνεται το ποσό που αντιστοιχεί στους μήνες για τους οποίους η συνεισφορά ήταν καταβλητέα, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.

ε) Καθυστέρηση του Δημοσίου να καταβάλλει την εγκριθείσα συνεισφορά μπορεί να οδηγήσει σε έκπτωση του αιτούντα κατά το άρθρο 80 του ν. 4605/2019 (Α’ 52), μόνο εφόσον το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση υπερβαίνει αθροιστικά την αξία εννέα μηνιαίων δόσεων συνεισφοράς και ο πιστωτής έχει ενημερώσει τον Οφειλέτη ως προς την υπερημερία του Δημοσίου το αργότερο έως τον έκτο μήνα υπερημερίας.

στ) Σε κάθε περίπτωση, και προκειμένου για την παρακολούθηση των καταβολών, οι πιστωτές οφείλουν να αποστέλλουν σε μηνιαία βάση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας κατάσταση δικαιούχων και καταβληθέντων ποσών, ώστε να διαπιστώνονται οι καταβολές για τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα.

ζ) Η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους προωθεί μέσω της Η.Π.Π.Κ.Κ. τα στοιχεία των μηνιαίων συνεισφορών του Δημοσίου για κάθε δικαιούχο στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα της Ανώνυμης Εταιρείας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.), η οποία αντλεί σε μηνιαία βάση τα στοιχεία για το ποσό επιδότησης από την Η.Π.Π.Κ.Κ. Κατόπιν, η Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. προβαίνει σε προώθηση των στοιχείων πληρωμών των μηνιαίων συνεισφορών του Δημοσίου στην Οικονομική Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Α., η οποία προβαίνει στην πληρωμή των δικαιούχων, όπως περιγράφεται στη συνέχεια. Η καταβολή πραγματοποιείται με βάση σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο αναλυτικής κατάστασης, μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ, με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών, που δηλώθηκαν από τους πιστωτές. Στην αναλυτική κατάσταση περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ.), ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης, το πληρωτέο ποσό, ο αριθμός ΙΒΑΝ του λογαριασμού των δικαιούχων, η ημερομηνία πίστωσης και ο μοναδικός κωδικός αναφοράς των περιπτώσεων της παραγράφου 2γ της παρούσας. Σε συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής της δαπάνης θα αναγράφονται ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της πληρωμής, η κατανομή των πληρωμών ανά τράπεζα (αριθμός πιστώσεων και ποσά) και η αμοιβή της τράπεζας για την υλοποίηση της πληρωμής.»

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 131164/17.12.2019 (Β’ 4733) κοινή υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 5 Φεβρουαρίου 2024

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Ανάπτυξης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ