1839/370647/06-12-2022
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1824/332840/24-11-2021 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (EE) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 (L 084 και διορθ. L 057/2017, L 137/2017 και L 048/2021), σχετικά με τη δημιουργία εθνικού ηλεκτρονικού Μητρώου εμπορικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών» (Β’ 5718)

Αριθμ. 1839/370647/2022

(ΦΕΚ Β’ 6248/12-12-2022)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α’ 78).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α’98).

2. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

3. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων»)(L 084 και διορθ. L 057/2017, L 137/2017 και L 048/2021).

4. Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/ 2035 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται χερσαία ζώα και τα εκκολαπτήρια, καθώς και την ιχνηλασιμότητα ορισμένων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων και αυγών για επώαση (L 314 και διορθ. L 191/2020 και L 267/2020).

5. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

6. Την υπ’ αρ. 6310/9.9.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Συμεών Κεδίκογλου» (Β’ 4190).

7. Την από 02/12/2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1824/332840/24.11.2021 (Β’ 5718) απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Η παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι ιδιοκτήτες των εμπορικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίες ασκούσαν δραστηριότητα πριν την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού Μητρώου, υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό Μητρώο ή μεριμνούν για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους σε αυτό, κατά περίπτωση, μέσα σε χρονικό διάστημα 21 μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας. Ειδικά για τις εκμεταλλεύσεις ωοπαραγωγών ορνίθων, τα αναθρεπτήρια πουλερικών και τα εκκολαπτήρια, οι ιδιοκτήτες τους οφείλουν να τις εγγράψουν ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στο ηλεκτρονικό Μητρώο, κατά περίπτωση, πριν την έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «ΑΡΤΕΜΙΣ» κατά την υπ’ αρ. 1618/162339/22-6-2021 απόφαση.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ