178914 ΕΞ 05-12-2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 188204 ΕΞ 2022/21.12.2022 (Β’ 6607) κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών»

Αριθμ. 178914 ΕΞ 2023

(ΦΕΚ Β’ 6865/08-12-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) i. Της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 69ΣΤ του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
ii. της παρ. 1 του άρθρου 26 και του άρθρου 69Γ του ανωτέρω νόμου,
β) των άρθρων 75 έως και 90 του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 240),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
δ) της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 287),
ε) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
στ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
ζ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
η) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130) σε συνδυασμό με το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

2. Την υπό στοιχεία 102928ΕΞ2023/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441).

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας ηλεκτρονικής διακίνησης των δικαιολογητικών, βάσει των οποίων εκκαθαρίζονται και εντέλλονται προς πληρωμή οι δαπάνες των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης.

5. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία οικ. 188204 ΕΞ 2022/21.12.2022 (Β’ 6607) κοινής υπουργικής απόφασης, προκειμένου να επιλυθούν δυσχέρειες κατά την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακίνησης Δικαιολογητικών.

6. Την από 22.11.2023 επιστολή του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προς τον Αθανάσιο Πετραλιά, Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Π. Καρασιώτου, Γενική Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, αναφορικά με την παράταση έναρξης ισχύος της υπό στοιχεία οικ. 188204 ΕΞ 2022/21.12.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» ως προς τις δαπάνες των Περιφερειακών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία οικ. 188204 ΕΞ 2022/21.12.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Επικρατείας και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» (Β’ 6607), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 163764 ΕΞ 2023/07.11.2023 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Πολιτισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 188204 ΕΞ 2022/21.12.2022 (Β’ 6607) κοινής υπουργικής απόφασης “Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών” και ανάθεση αρμοδιοτήτων στις ΔΥΕΕ» (Β’ 6449) και προσθέτουμε περ. ε στο άρθρο 7, ως ακολούθως:
«ε. Δαπάνες, πλην αυτών πάγιου λειτουργικού χαρακτήρα (ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, επικοινωνιών, μισθωμάτων και κοινοχρήστων) των περιφερειακών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ που αποτελούν Ειδικούς Φορείς στον προϋπολογισμό της».

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 01.01.2024.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Εσωτερικών
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ