1787/14.2.2022
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3891/20.7.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Επικρατείας και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός του χρόνου έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021 (A’ 118) και της διαδικασίας έκδοσης της ψηφίακής χρεωστικής κάρτας και πίστωσης της οικονομικής διευκόλυνσης, και ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων εκκαθάρισης και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας» (B’ 3194).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΥΓΕΙΑΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 34 του ν. 4816/2021 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Τροποποίηση του ν. 4557/2018 – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 118), και ιδίως της παρ. 8 αυτού, β) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

γ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

δ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ζ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

η) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),

θ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

ι) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148) και

ια) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

3. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

4. Την υπ’ αρ. 3891/20.7.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Επικρατείας και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός του χρόνου έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021 (A 118) και της διαδικασίας έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και πίστωσης της οικονομικής διευκόλυνσης, και ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων εκκαθάρισης και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας» (B’ 3194).

5. Την ανάγκη επέκτασης των επιχειρήσεων για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών, από τις οποίες οι δικαιούχοι δύνανται να χρησιμοποιούν την ψηφιακή χρεωστική κάρτα του άρθρου 34 του ν. 4816/2021.

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Το Παράρτημα I της υπ’ αρ. 3891/20.7.2021 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κωδικοί Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant Category Codes – MCC)

Κατηγορία εμπόρου Περιγραφή δραστηριότητας

3000 έως 3350 αεροπορικές εταιρίες, αερομεταφορές

3351 έως 3500 ενοικίαση αυτοκινήτων

3501 έως 3999 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα

4011 σιδηροδρομικές μεταφορές

4111 μεταφορές

4112 σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

4121 υπηρεσίες ταξί

4131 υπηρεσίες λεωφορείων

4411 θαλάσσιες μεταφορές / ακτοπλοϊκά

4457 ενοικίαση θαλάσσιων σκαφών

4468 μαρίνες / παροχή υπηρεσιών σε μαρίνες

4511 λοιπές αερομεταφορές

4582 αεροδρόμια / αεροσταθμοί

4722 ταξιδιωτικά πρακτορεία

4789 λοιπές μεταφορές

5551 ενοικίαση σκαφών

5561 ενοικίαση τροχόσπιτων κλπ

7011 λοιπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα

7032 κατασκηνώσεις αναψυχής και αθλητισμού

7033 campings

7512 λοιπές ενοικιάσεις μηχανοκίνητων οχημάτων

7832 Σινεμά

7911 αίθουσες χορού, σχολεία, στούντιο

7922 Θεατρικές επιχειρήσεις, πρακτορεία εισιτηρίων

7929 ορχήστρες και μπάντες

7991 εκθέσεις και τουριστικές ατραξιόν, μουσεία

7997 υπηρεσίες γυμναστηρίου

7999 λοιπές υπηρεσίες αναψυχής».

2. Το Παράρτημα II της υπ’ αρ. 3891/20.7.2021 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) επιχειρήσεων

ΚΑΔ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

49.10 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

49.20 Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων

49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

49.32 Εκμετάλλευση ταξί

49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.

50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.20 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων

50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

50.40 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων

51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

ΚΑΔ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και Ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90 Άλλα καταλύματα

ΚΑΔ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

ΚΑΔ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

90.01 Τέχνες του θεάματος

90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

90.03 Καλλιτεχνική δημιουργία

90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

91.02 Δραστηριότητες μουσείων

91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών

93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

ΚΑΔ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής»

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 3891/20.7.2021 κοινή υπουργική απόφαση.

 

 

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2022
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Υγείας
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ