177/14-12-2022
Καθορισμός ωραρίου τροφοδοσίας επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών καταστημάτων και περιορισμός κυκλοφορίας φορτηγών

Αριθμ. απόφ. 177/14.12.2022

(ΦΕΚ Β’ 7084/31-12-2022)

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Τις παρ. 1 και 8 του άρθρου 52 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α’ 57), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 48 του ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες Διατάξεις» (Α’ 261).

3. Την υπ’ αρ. 37419/13479/8-5-2018 (Β’ 1661) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

4. Τις υπ’ αρ. 498816/2-9-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 688), 624277/31-8-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 699), 1002357/28-12-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1077), 526516/26-6-2021 (Υ.ΟΔ.Δ. 494, 625207/23-7-2021 (Β’ 3353), 809239/26-8-2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 764), 929104/27-9-2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 903), 1071804/26-10-2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1020) και 1206341/23-11-2022 (Υ.ΟΔ.Δ. 1100) αποφάσεις Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού και παράτασης της θητείας των Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών της Αττικής.

5. Την υπ’ αρ. 450172/20-5-2022 (Β’ 2697) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους, στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.

6. Τις υπ’ αρ. 238/2017 (ΑΔΑ: 6Υ6Ξ7Λ7-Κ1Β) και 78/2021 (ΑΔΑ: 9ΘΒΠ7Λ7-ΞΜΔ) αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής «Καθορισμός ωραρίου τροφοδοσίας των επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών καταστημάτων», για το έτος 2017 και 2021 αντίστοιχα.

7. Την υπ’ αρ. 303/2019 (ΑΔΑ ΨΞΔΝΩΡΥ-0ΨΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης (απόσπασμα πρακτικού της από 12-12-2019 9ης συνεδρίασης).

8. Την υπ’ αρ. 78/2022 (ΑΔΑ: ΨΟΔΝΩ9Λ-Χ2Α) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Γαλατσίου (απόσπασμα πρακτικού της από 14-10-2022 12ης συνεδρίασης).

9. Την υπ’ αρ. 327/7-11-2022 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την υπ’ αρ. 562/2022 (ΑΔΑ: 6Ζ9ΚΩ6Μ4ΛΠ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

10. Το υπ’ αρ. 11676 ταυτ./11-10-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης Υμηττού.

11. Το υπ’ αρ. 50805/4543/15-11-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οδοποιΐας Αποχ/σης Δήμου Πειραιά.

12. Το υπ’ αρ. 1016/20/120-ε’/8-11-2022 έγγραφο του Α’ Τμήματος Τροχαίας Πειραιώς.

13. Το υπ’ αρ. 45322/10-11-2022 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.

14. Το υπό στοιχεία 1010/10/26-ρξβ’/14-11-2022 έγγραφο του Τμήματος Συντονισμού και Ε.Ο.Δ. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

15. Το υπ’ αρ. 23820/14-12-2022 έγγραφο του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων.

16. Την υπ’ αρ. 1191686/23-11-2022 εισήγηση -ως συμπληρώθηκε- του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών με συνυπογράφοντες τους Αντιπεριφερειάρχες των ΠΕ Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα Αθηνών και της ΠΕ Πειραιά.

17. Το γεγονός ότι από τη μελέτη των στοιχείων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Αθήνας έχει αποδειχθεί ότι τις ώρες κυκλοφοριακής αιχμής παρουσιάζεται αύξηση στις τιμές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ιδιαίτερα όσον αφορά ρύπους, στο σχηματισμό των οποίων σημαντικά συμμετέχει η κυκλοφορία των οχημάτων.

18. Το γεγονός ότι η μείωση της κυκλοφορίας τις ώρες αιχμής θα έχει θετικό αποτέλεσμα στη μείωση της ρύπανσης και θα συμβάλει στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της περιοχής.

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής,

αποφασίζει:

Τον καθορισμό του ωραρίου τροφοδοσίας των επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών καταστημάτων και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων φορτηγών οχημάτων τροφοδοσίας στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, για το χρονικό διάστημα από ψήφισης της παρούσης έως την έκδοση νεότερης απόφασης, ως ακολούθως:

Ι. ΩΡΑΡΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΥΠΕΡΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (SUPER MARKETS, ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ):

1. Τον καθορισμό του ωραρίου τροφοδοσίας των Επιχειρήσεων, Υπεραγορών και λοιπών καταστημάτων (Super Markets, Πολυκαταστήματα, Αλυσίδες Καταστημάτων) καθ’ όλο το 24ωρο πλην των ωρών από 07:00 π.μ. έως και 10:30 π.μ., για τα φορτηγά αυτοκίνητα ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου, στους εξής δρόμους:
α) Στις περιμετρικές οδούς του εσωτερικού δακτυλίου:
– Γ. Παπανδρέου (από Παπάγου μέχρι τη συμβολή της με Κοκκινοπούλου) (περιοχή Ζωγράφου)
– Ούλοφ Πάλμε (περιοχή Ζωγράφου)
– Στην Ιερά Οδό (από Κηφισού έως Θηβών) (περιοχή Αιγάλεω)
– Στην Θηβών (από λόφο Αξιωματικών έως Ιερά Οδό) (περιοχή Αιγάλεω)
– Λεωφόρο Βουλιαγμένης
– Ελ. Βενιζέλου (Θησέως) Δημοσθένους Σιβιτανίδου Δαβάκη (περιοχή Καλλιθέας)
– Ελ. Βενιζέλου Αρτάκης Μάχης Αναλάτου Ομήρου 25ης Μαρτίου και 2ας Μαΐου (πλατεία Ν. Σμύρνης) (περιοχή Νέας Σμύρνης)
– Αχιλλέως Αμφιθέας Αγ. Βαρβάρας (περιοχή Παλαιού Φαλήρου)
β) Στη Λεωφόρο Μεσογείων (εκτός Δήμου Αθηναίων)

2. α Στον Δήμο Αθηναίων καθορίζεται ωράριο για την κυκλοφορία και την τροφοδοσία των επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών καταστημάτων της πόλης από τις 21:00 έως και 09.00 της επόμενης, με κάθε τύπο φορτηγού οχήματος. Για τις υπόλοιπες ώρες, ο ανεφοδιασμός τους θα διενεργείται με οχήματα μικτού βάρους μέχρι δύο (2) τόνους.

2.β Από τις απαγορεύσεις του εδαφίου 2α εξαιρείται η τροφοδοσία καταστημάτων νωπών αλιευμάτων Βαρβακείου Αγοράς.

2. γ Για την τροφοδοσία των καταστημάτων που βρίσκονται στο Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας, ήτοι στο τμήμα του κέντρου της Αθήνας που περικλείεται από τις οδούς: «Αθηνάς Πλατ. Ομονοίας -Σταδίου Πλ. Συντάγματος Μητροπόλεως Αθηνάς» εφαρμόζονται οι εξής διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΜΕΟ/ στ/οικ./1894/Φ919 (ΦΕΚ Β/684/1997) «Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας».

3. Στον Δήμο Πειραιά, στις κεντρικές λεωφόρους και οδούς της πόλης: Ηρ. Πολυτεχνείου -Γρ. Λαμπράκη Βασ. Γεωργίου Ακτή Μιαούλη Ακτή Ποσειδώνος 2ας Μεραρχίας Γούναρη Τσαμαδού Εθν. Αντιστάσεως 34ου Συντάγματος-Ακτή Μουτσοπούλου Ακτή Καλλιμασιώτη Ακτή Θεμιστοκλέους-Ελευθερίου Βενιζέλου καθορίζεται ωράριο τροφοδοσίας καθ’ όλο το 24ωρο πλην των ωρών από 07:00 π.μ. έως και 10:30 π.μ. για τα φορτηγά αυτοκίνητα ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου.
Στις παραπάνω οδούς ισχύει περιορισμός κυκλοφορίας των φορτηγών οχημάτων ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου από 07:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. και από 14:30 μ.μ. έως και 16:00 μ.μ.

4. Στον Δήμο Ηλιούπολης για την τροφοδοσία των καταστημάτων (super markets) της πόλης, καθορίζεται ωράριο τροφοδοσίας από τις 19.00 έως και 07.00 της επόμενης, με κάθε τύπο φορτηγού οχήματος. Για τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας, ο ανεφοδιασμός τους θα διενεργείται με οχήματα μικτού βάρους μέχρι δύο (2) τόνους.
Εξαιρούνται από την τήρηση του ωραρίου φορτοεκφόρτωσης τα καταστήματα που διαθέτουν ιδιόκτητους χώρους φορτοεκφόρτωσης και δεν επιβαρύνουν τους κοινόχρηστους χώρους.

5. Στον Δήμο Γαλατσίου για την τροφοδοσία των καταστημάτων (super markets) της πόλης, καθορίζεται ωράριο τροφοδοσίας από τις 20:00 έως και 07.00 της επόμενης, για κάθε τύπο φορτηγού οχήματος. Για τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας, ο ανεφοδιασμός τους θα διενεργείται με οχήματα μικτού βάρους μέχρι δύο (2) τόνων.

6. Στον Δήμο Δάφνης -Υμηττού για την τροφοδοσία των καταστημάτων (super markets) της πόλης, καθορίζεται ωράριο τροφοδοσίας από τις 19:00 έως και 07.00 της επόμενης, με κάθε τύπο φορτηγού οχήματος. Για τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας, ο ανεφοδιασμός τους θα διενεργείται με οχήματα μικτού βάρους μέχρι δύο (2) τόνων.

ΙΙ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Από τους παραπάνω περιορισμούς εξαιρούνται:
ι) Φορτηγά αυτοκίνητα Κρατικά, Δημοτικά, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας με ειδικούς αριθμούς κυκλοφορίας, όπως (Κ.Υ., Ε.Α.) ή με εμφανή σήματα Υπηρεσιών αυτών και μισθωμένα φορτηγά αυτοκίνητα από τις εν λόγω Υπηρεσίες για κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.
ιι) Φορτηγά αυτοκίνητα μεταφοράς φαρμάκων και ειδών Νοσοκομείου.
ιιι) Φορτηγά αυτοκίνητα διανομής ημερήσιου και περιοδικού Τύπου.
ιv) Οχήματα τροφοδοσίας καταστημάτων εντός της περιοχής του Εμπορικού Τριγώνου (όπως αυτό ορίζεται στο 2γ της παρούσης), τα οποία αποδεδειγμένα, βάσει συνοδευτικών εγγράφων μεταφοράς, πραγματοποιούν τροφοδοσία από και προς την εν λόγω περιοχή.
v) Φορτηγά αυτοκίνητα Δημόσιας και Ιδιωτικής χρήσης που μεταφέρουν οικοδομικά υλικά, ειδικά οχήματα που χρησιμοποιούνται για έτοιμο σκυρόδεμα και για την ανύψωση διαφόρων αντικειμένων, επιτρέπεται να κυκλοφορούν και άλλες ώρες. Αντιστοίχως αντιμετωπίζονται και άλλες απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες, όπως είναι οι μεταφορές γραφείων, οικοσκευών κ.λπ.
vi) Tα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα μικτού βάρους έως 2,5 τόνους.

ΙΙΙ. Στους παραβάτες των παραπάνω διατάξεων επιβάλλονται οι ποινές του τελευταίου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 52 του ν. 2696/1999, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 48 του ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες Διατάξεις» (Α’ 261).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει με την έκδοση νεότερης απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ