176/3/10.3.2022
Καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης στις εκθέσεις του Γραφείου Κτηματογράφησης για την υποβολή των απόψεων των ενδιαφερομένων (αιτούντων, θιγομένων) στη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων διόρθωσης του άρθρου 6Α του ν. 2308/1995

Αριθμ. απόφ. ΔΣ 176/3

(ΦΕΚ Β’ 1330/22-03-2022)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 6Α του ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

2. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

3. Τις διατάξεις του ν. 4624/2019 για την προστασία προσωπικών δεδομένων «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις “» (Α’ 137).

4. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις, (Α’ 184)» (Α’ 184).

5. Τις διατάξεις του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α’ 208).

6. Την υπ’ αρ. 2152423/08.03.2022 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή.

7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Άρθρο 1

1. Κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που έχει υποβάλει αίτηση διόρθωσης κατά τη διαδικασία της Ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων έχει δικαίωμα πρόσβασης στις συνταχθείσες από το Γραφείο Κτηματογράφησης εκθέσεις που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Φορέα (ktimatologio.gov.gr) και στα τυχόν συνημμένα σε αυτές διαγράμματα μεταβολών.

2. Κάθε τρίτος θιγόμενος ιδιοκτήτης στον οποίο έχει γνωστοποιηθεί, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 6Α του ν. 2308/1995, είτε η υποβληθείσα αίτηση, η συνταχθείσα επ’ αυτής έκθεση καθώς και οι αντίθετες απόψεις, σε περίπτωση εν όλω ή εν μέρει απόρριψης της αίτησης διόρθωσης, είτε η υποβληθείσα αίτηση και η συνταχθείσα επ’ αυτής έκθεση, σε περίπτωση εν όλω ή εν μέρει αποδοχής της αίτησης διόρθωσης, έχει δικαίωμα πρόσβασης στις εκθέσεις που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Φορέα (ktimatologio.gov.gr) και στα τυχόν συνημμένα σε αυτές διαγράμματα μεταβολών.

3. Οι μηχανικοί που ορίζονται στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΝΕΠ/27623/1752/2018 (Β’ 2216), έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις συνταχθείσες από το Γραφείο Κτηματογράφησης εκθέσεις που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Φορέα (ktimatologio.gov.gr). Η πρόσβαση αφορά αποκλειστικά στις εκθέσεις, στα τυχόν συνημμένα σε αυτές διαγράμματα μεταβολών και στα τυχόν σαρωμένα τοπογραφικά διαγράμματα

4. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των αναφερομένων στις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου προσώπων, έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις εκθέσεις, στα τυχόν συνημμένα σε αυτές διαγράμματα μεταβολών και στα λοιπά συνημμένα σαρωμένα έγγραφα των εκθέσεων που αναφέρονται σε αυτές για την τεκμηρίωσή τους, για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Άρθρο 2

1. Το δικαίωμα πρόσβασης των προσώπων που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 ασκείται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» με χρήση των κωδικών taxisnet.

2. Το δικαίωμα πρόσβασης από τα δικαιούμενα πρόσωπα των παρ. 3 και 4 του άρθρου 1, εφεξής «Χρήστες» ασκείται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», εφόσον έχει εκδοθεί λογαριασμός από την Ολομέλεια όταν πρόκειται για δικηγόρο, ή από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) όταν πρόκειται για μηχανικό, εφεξής «Διαχειριστές» για την πιστοποίησή τους ως χρήστες.

3. Η πιστοποίηση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου που διενεργείται με ευθύνη του «Διαχειριστή» και αφορά στην ταυτοποίηση του «Χρήστη» για τον οποίο ζητείται η έκδοση λογαριασμού, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα στοιχεία των μητρώων και τις μεταβολές τους που κατά νόμο τηρεί και ενημερώνει ο «Διαχειριστής», ο οποίος ελέγχει εάν έχουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το δικαίωμα πρόσβασης στα σχετικά κτηματολογικά στοιχεία, διαπιστώνει την έλλειψη ασυμβίβαστου ή άλλου κωλύματος ή πειθαρχικής κύρωσης και επιτρέπει στα μέλη του να συνεχίσουν τη διαδικασία σύνδεσης. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας τελούν υπό τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, καθώς και των διατάξεων του ν. 4624/2019.

4. Η ηλεκτρονική υπηρεσία της πρόσβασης στα σχετικά κτηματολογικά στοιχεία, υποστηρίζεται τεχνικά από το Φορέα, παρέχεται κάθε ημερολογιακή ημέρα και είναι 24ωρης λειτουργίας, για όσο χρόνο διαρκεί η ανάρτηση των εκθέσεων του Γραφείου Κτηματογράφησης κατά τα οριζόμενα στο υπ’ αρ. 3 της παρούσας απόφασης.

5. Η ηλεκτρονική υπηρεσία της πρόσβασης στα σχετικά κτηματολογικά στοιχεία από τα πρόσωπα των παρ. 3 και 4 του άρθρου 1 ενεργοποιείται, με την εισαγωγή των στοιχείων: α) του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων, β) του ΚΑΕΚ στο οποίο αφορά η αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων.

6. Η ηλεκτρονική σύνδεση και πρόσβαση διενεργείται άνευ οιουδήποτε χρηματικού ανταλλάγματος.

7. Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους πρόσβαση στα κτηματολογικά στοιχεία από τη δικτυακή εφαρμογή του Φορέα διέπεται από την αρχή της ασφάλειας των πληροφοριών που, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και τα διεθνώς ισχύοντα τεχνικά πρότυπα, ορίζεται ως η διαφύλαξη των ακόλουθων τεχνικών ιδιοτήτων απαιτήσεων: α) της ακεραιότητας, ακρίβειας και πληρότητας της πληροφορίας, όπως και των μεθόδων επεξεργασίας της, β) της ελεγχόμενης προσβασιμότητας και γ) της διαθεσιμότητας της πληροφορίας μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες και πρόσωπα δικαιούμενα ηλεκτρονικής σύνδεσης κατά τους όρους της παρούσας απόφασης.

8. Η υπηρεσία της ηλεκτρονικής πρόσβασης εποπτεύεται από το Φορέα και, σε περίπτωση που ανακύπτει οιαδήποτε απόκλιση, τεχνική ή λειτουργική, διακόπτεται και επαναλειτουργεί μετά την άρση της.

Άρθρο 3

Η χρονική διάρκεια της ανάρτησης των εκθέσεων του Γραφείου Κτηματογράφησης ορίζεται στη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Φορέα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2022

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ