176/14.12.2022
Μείωση ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών Αττικής

Αριθμ. απόφ. 176/14.12.2022

(ΦΕΚ Β’ 6893/30-12-2022)

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87).

2. Την υπ’ αρ. 37419/13479.11-05-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Β’1661), με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

3. Την υπ’ αρ. 450172/2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους, στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής» (Β’2697).

4. Τον ν. 4849/2021 «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’207) και ειδικότερα τα άρθρα 23 και 26.

5. Την υπ’ αρ. 42682/31-3-2014 (Β’984) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 33 του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’173).

6. Την υπ’ αρ. 328/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί καθορισμού ύψους ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους για τους φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών Περιφέρειας Αττικής.

7. Την υπ’ αρ. 36/2018 (Β’533) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί καθορισμού του ανταποδοτικού τέλους που καταβάλλουν οι πωλητές Λαϊκών Αγορών και καθορισμός ποσοστού απόδοσης επί του ανταποδοτικού τέλους προς τις Ομοσπονδίες Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

8. Την υπ’ αρ. 67/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής «Έγκριση νέου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Αττικής» (Β’3203).

9. Την υπ’ αρ. 170/2021 (ΑΔΑ: 669Π7Λ7-5ΦΩ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής «Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης ποσού 4.668.674,4€ για την τοποθέτηση συστημάτων υγιεινής στις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής για τρία χρόνια» και το γεγονός ότι ο δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για τη διαδικασία ανάδειξης σχετικού αναδόχου απέβη άγονος και θα επαναπροκηρυχθεί.

10. Την από 13-12-2022 εισήγηση του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Λαϊκών και Υπαίθριων Αγορών Αττικής.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής,

αποφασίζει:

Τη μείωση, από την 1-1-2023, κατά 1€, του ανταποδοτικού τέλους που καταβάλλουν στην Περιφέρεια Αττικής οι πωλητές των λαϊκών αγορών και το οποίο θα διατεθεί, δια των Σωματείων τους, για την κάλυψη των δαπανών τοποθέτησης χημικών τουαλετών και trailers στις λαϊκές αγορές, μέχρι την ολοκλήρωση του σχετικού διεθνούς διαγωνισμού.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει με την έκδοση νεότερης απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ