17334/04-03-2024
Χορήγηση μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης στα προστατευόμενα τέκνα θανόντων κατά τη διάρκεια και εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων που έπληξαν τις περιοχές: Μάνδρας Αττικής την 15η Νοεμβρίου 2017, Αγίας Πελαγίας Κρήτης την 15η Οκτωβρίου 2022 και Μαγνησίας την 5η Σεπτεμβρίου 2023

Αριθμ. 17334

(ΦΕΚ Β 1534/08.03.2024)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις:

1. Των παρ. 3 και 4 του άρθρου 18 του ν. 2768/1999 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων, σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία “Οργανισμός Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ)”, σύσταση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου Τ.Α.Π. – Ο.Τ.Ε. (ΕΔΕΚΤ -Ο.Τ.Ε. Α.Ε.)” και άλλες διατάξεις» (Α’ 273), όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 73 του ν. 5043/2023 «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Διατάξεις για την ευζωίας των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικοί του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 91).

2. του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις» (Α’ 30).

3. του άρθρου 80 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και του Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (Α’ 73).

4. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

5. του άρθρου 75 του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 240).

6. του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

7. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

8. του Π.Δ.134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

9. του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

10. του Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

11. του Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 31).

12. της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ.82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου, Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματέων – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

Β) Την υπό στοιχεία 102928 ΕΞ 2023/10-7-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’4441).

Γ) Την υπ’ αρ. 110811/18-12-2023 απόφαση «Κατανομή Πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Οικονομικού έτους 2024» (ΑΔΑ: 6ΡΥΑ46ΝΛ2Α-ΑΗΙ).

Δ) Την υπό στοιχεία 2/112057/ΔΠΓΚ/18-12-2023 απόφαση «Διάθεση των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024» (ΑΔΑ: ΩΖΞΚΗ-ΣΤ7).

Ε) Την υπ’ αρ. 12945/19-2-2024 εισηγητική έκθεση Οικονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΣΤ) Την υπ’ αρ. 12479/16-2-2024 (ΑΔΑ: Ρ3ΕΩ46Ν-Λ2Α-ΗΜΔ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για δέσμευση πίστωσης ύψους 144.000,00 € που καταχωρήθηκε με α.α. 20265 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Ζ) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-καλείται δαπάνη για το τρέχον οικονομικό έτος ύψους 144.000,00 €. Για κάθε επόμενο έτος η ανωτέρω δαπάνη θα βαίνει μειούμενη, έως και τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας των δικαιούχων (μέγιστο όριο ηλικίας για την ολοκλήρωση των πανεπιστημιακών κ.α. σπουδών), οπότε και θα μηδενισθεί. Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τις ετήσιες πιστώσεις του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (Ε.Φ. 1034-2020000000 – ΑΛΕ 2310506899), αποφασίζουμε:

Α) Τη χορήγηση τακτικής μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης στα προστατευόμενα τέκνα θανόντων, κατά τη διάρκεια και εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων που έπληξαν τις περιοχές: Μάνδρας Αττικής την 15η Νοεμβρίου 2017, Αγίας Πελαγίας Κρήτης την 15η Οκτωβρίου 2022 και Μαγνησίας την 5η Σεπτεμβρίου 2023, ποσού 1.000,00 € ανά τέκνο.

Η ανωτέρω τακτική μηνιαία οικονομική ενίσχυση δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, ορίζεται ως αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη εις χείρας του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Β) Καθορίζουμε τη διαδικασία χορήγησης, τις αρμόδιες υπηρεσίες, τον χρόνο και τρόπο καταβολής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2768/1999 (Α’ 273), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 73 του ν. 5043/2023 (Α’ 91), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι της χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης

Δικαιούχοι της χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης θεωρούνται:

Α. Τα άγαμα τέκνα, φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα και όσα εξομοιώνονται με αυτά θανόντων κατά τη διάρκεια και εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων που έπληξαν τις περιοχές: Μάνδρας Αττικής την 15η Νοεμβρίου 2017, Αγίας Πελαγίας Κρήτης την 15η Οκτωβρίου 2022 και Μαγνησίας την 5η Σεπτεμβρίου 2023, που δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, ή είναι φοιτητές ή σπουδαστές και μέχρι την ολοκλήρωση των πανεπιστημιακών τους σπουδών ή την ολοκλήρωση της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης σε δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Β. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται μόνο κατά τον χρόνο της διάρκειας φοίτησής τους και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

Γ. Ως ημέρα γέννησης των τέκνων θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους.

Άρθρο2
Αρμόδιες υπηρεσίες

1. Αρμόδια όργανα για την χορήγηση της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης είναι η Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

2. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση πράξεων χορήγησης, απόρριψης, τροποποίησης, ανάκλησης, αναστολής, διακοπής και επαναχορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης ορίζεται ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ.

3. Αρμόδιος για την έκδοση πράξης καταλογισμού ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ.

4. Αρμόδιος για την έγκριση των συγκεντρωτικών καταστάσεων πληρωμής των δικαιούχων ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

5. Αρμόδιες υπηρεσίες για τη διενέργεια των μηχανογραφικών διαδικασιών καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης ορίζεται η Διεύθυνση Πληροφορικής του ΟΠΕΚΑ.

Άρθρο 3
Διαδικασία χορήγησης

1. Για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης, οι δυνητικά δικαιούχοι του άρθρου 1 υποβάλλουν στη Διεύθυνση Οικογενειακών Επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην οπαία αναγράφονται τα παρακάτω:

α) Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο του αιτούντος και των τέκνων για τα οποία αιτείται η οικονομική ενίσχυση.

β) Ίδρυμα φοίτησης, για τέκνα, τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν σε ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καθώς και σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

γ) Αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος.

δ) Αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).

ε) Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του αιτούντος και των προστατευόμενων τέκνων του θανόντος.

στ) Στοιχεία λογαριασμού τράπεζας (ΙΒΑΝ), στον οποίο είναι δικαιούχοι.

2. Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων των ορφανών τέκνων που αποτελούν ιδία οικογένεια υποβάλλεται αίτηση – υπεύθυνη δήλωση από το φυσικό πρόσωπο που έχει με δικαστική απόφαση την επιτροπεία – επιμέλεια των ανήλικων τέκνων. Όσον αφορά ενήλικα τέκνα ορφανά και από τους δύο γονείς, η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από το μεγαλύτερο σε ηλικία τέκνο, δηλώνοντας ως εξαρτώμενα τέκνα, τον εαυτό του και τα αδέρφια του.

3. Τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση είναι τα ακόλουθα:

α) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος και όσων τέκνων διαθέτουν.

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας του θανόντος με κανονική εγγραφή.

γ) Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα, τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν σε ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καθώς και σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

δ) Δικαστική απόφαση ανάθεσης επιμέλειας του Επιτρόπου ή του ασκούντος την επιμέλεια των προστατευομένων τέκνων, όπου απαιτείται.

ε) Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

στ) Δικαστική απόφαση ανάθεσης επιμέλειας του Επιτρόπου η του ασκούντος την επιμέλεια των προστατευομένων τέκνων.

ζ) Δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη ή ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης επιμέλειας των προστατευομένων τέκνων.

4. Για τους παραπάνω δικαιούχους η Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας τους Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας γνωστοποιεί με έγγραφο της στον ΟΠΕΚΑ τα στοιχεία των θανόντων κατά τη διάρκεια και εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων που έπληξαν τις περιοχές: Μάνδρας Αττικής την 15η Νοεμβρίου 2017, Αγίας Πελαγίας Κρήτης την 15η Οκτωβρίου 2022 και Μαγνησίας την 5η Σεπτεμβρίου 2023.

5. Τα έγγραφα της αλλοδαπής του παρόντος άρθρου θα πρέπει να είναι νόμιμα μεταφρασμένα και επικυρωμένα.

6. Στον ΟΠΕΚΑ τηρείται ηλεκτρονικό ή και φυσικό αρχείο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών που τις συνοδεύουν.

Άρθρο 4
Διαδικασία ελέγχου

1. Η χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται με βάση τα δηλωθέντα από τον δικαιούχο στοιχεία, τις τυχόν ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ως προς αυτά καθώς και τα δικαιολογητικά, όπου αυτά απαιτούνται.

2. Σε περίπτωση που υπάρχει ταύτιση των δηλωθέντων στοιχείων με αυτά που προκύπτουν από τις διασταυρώσεις ή μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, εκδίδεται, από το αρμόδιο όργανο του ΟΠΕΚΑ, εγκριτική πράξη.

3. Εάν προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων ή της εξέτασης των δικαιολογητικών, εκδίδεται, από το αρμόδιο όργανο του ΟΠΕΚΑ, απορριπτική πράξη.

Άρθρο 5
Διαδικασία πληρωμής

1. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ, την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, με πίστωση σε ενεργό τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

2. Η ημερομηνία έναρξης καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης είναι ή 1η του επόμενου μήνα από την υποβολή της αίτησης.

3. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του ΟΠΕΚΑ δημιουργεί, σε μηνιαία βάση, ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο αναγράφονται, αναλυτικά, τα ονοματεπώνυμα των δικαιούχων, τα πληρωτέα ανά δικαιούχο και ανά πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών ποσά και συγκεντρωτικά, το πλήθος των δικαιούχων, το συνολικό προς πληρωμή ποσό και η αμοιβή ΔΙΑΣ.

4. Οι εν λόγω καταστάσεις υπογράφονται και από τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ και διαβιβάζονται στα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ για εκκαθάριση και έκδοση χρηματικού εντάλματος και εντολής πληρωμής.

5. Στον ΟΠΕΚΑ τηρείται αναλυτικό ηλεκτρονικό αρχείο με τα ανωτέρω στοιχεία, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του ΟΠΕΚΑ.

6. Η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ, με πίστωση λογαριασμού σε πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμής, επιλογής του δικαιούχου.

Άρθρο 6
Διακοπή οικονομικής ενίσχυσης

1. Η οικονομική ενίσχυση διακόπτεται:

α) Με τη λήξη των σπουδών, προκειμένου για φοιτητές – σπουδαστές, και όχι πέρα του 25ου έτους της ηλικίας τους.

β) Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου του θανάτου του δικαιούχου.

2. Η διακοπή καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης, σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 1, γνωστοποιείται εγγράφως στον δικαιούχο.

3. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται σε κάθε μεταβολή της κατάστασης των προστατευομένων τέκνων που επηρεάζει το δικαίωμα χορήγησης ή το ύψος του δικαιούμενου ποσού της ενίσχυσης να γνωστοποιούν τη μεταβολή άμεσα εντός μηνός στη Διεύθυνση Οικογενειακών Επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

Άρθρο 7
Άσκηση προσφυγής

Κατά των πράξεων έγκρισης, απόρριψης, ανάκλησης, διακοπής και καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών οικονομικής ενίσχυσης, επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής από τον δικαιούχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4520/2018.

Άρθρο 8
Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

Για την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από οποιαδήποτε αιτία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4520/2018.

Άρθρο 9
Κοινοποίηση πράξεων

Η κοινοποίηση των πράξεων έγκρισης, απόρριψης, διακοπής ή αναστολής και καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4520/2018.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2024

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας  και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ