17267/04-04-2023
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» σε Φορείς του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αριθμ. 17267/2023

(ΦΕΚ Β’ 2990/08-05-2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), ιδίως του άρθρου 84,
2. των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
3. του άρθρου 19 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 133),
4. του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/ 2022, Α΄ 206), ιδίως των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12,
5. του ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (Α’ 58) και ιδίως του άρθρου 20,
6. του άρθρου 37 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94),
7. της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 «Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α’ 43),
8. του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),
9. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L119),
10. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),
11. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),
12. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Α’ 147),
13. του άρθρου 65 του ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 171),
14. του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),
15. του π.δ. 432/1987 ’’Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας» (ΙΤC)’’ (Α’ 204),
16. του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258) και ιδίως του άρθρου 13α, όπως έχει τροποποιηθεί με:την παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38) και το άρθρο 76 ’’Επανίδρυση του Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών (Ι.Β.Ε.) και μετονομασία του Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας (Ι.Π.Ε.) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας’’ του ν. 4864/2021 (Α’ 237),
17. του άρθρου 11 «Ίδρυση του Ινστιτούτου Κβαντικής Υπολογιστικής και Κβαντικής Τεχνολογίας (Ι.Κ.Υ.Κ.Τ.) και του Ινστιτούτου Γονιδιωματικής του Ανθρώπου» του ν. 4965/2022 (Α’ 162),
18. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
19. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85) και
20. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Β. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Δ. Την υπ’ αρ. 2/16570/0026/13.5.2016 κοινή απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» (Β’ 1381).

Ε. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1123/2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά ή μέσω διαδικτύου» (Β’ 1665).

ΣΤ. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1274/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170)», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις υπό στοιχεία Α.1277/2019 (Β’ 2985) και Α.1464/2019 (Β’ 4820) αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Ζ. Το υπ’ αρ. 8786/24.6.2021 αίτημα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, το υπ’ αρ. 7545/6.4.2021 αίτημα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, το υπ’ αρ. 8817/28.6.2021 αίτημα του Δήμου Κιλελέρ, το υπ’ αρ. 12395/23.3.2022 αίτημα του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, το υπ’ αρ. 7092/16.3.2021 του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και το υπ’ αρ. 13407/26.5.2022 αίτημα του Ιονίου Πανεπιστημίου, στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Η. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ 1021942/14.2.2020 έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. αναφορικά με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας «Χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας».

Θ. Το υπό στοιχεία ΥΨηΔ. 29135/5.7.2022 έγγραφο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, το υπό στοιχεία ΥΨηΔ 20449/26.5.2022 έγγραφο του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, το υπ’ αρ. 3706/4.3.2021 έγγραφο του Δήμου Κιλελέρ, το υπ’ αρ. 2583/29.6.2022 έγγραφο του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, το υπ’ αρ. 100830/27.6.2022 του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και το υπ’ αρ. 3094/21.7.2022 έγγραφο του Ιονίου Πανεπιστημίου, προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας».

I. Την ανάγκη διασφάλισης της εναρμόνισης της διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών των Φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με τον στρατηγικό σχεδιασμό.

ΙΑ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» στα πληροφοριακά συστήματα των κάτωθι φορέων του δημοσίου φορέα:
i. «ΙΤΕ -ΚΕΔ-ΦΟΡ-ΕΝΗΜ» του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με σκοπό τη λήψη αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία διαγωνισμών μέσω ΕΣΗΔΗΣ και για τους Αναδόχους στην φάση της κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης και για τους προμηθευτές του Φορέα μας κατά την διαδικασία της εξόφλησης εκκαθαρισμένων οφειλών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ii. «Υπηρεσία Διαδικτύου (G2G Web Service) Πληροφοριών Μητρώου για Φυσικά Πρόσωπα» του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, με σκοπό την πληρωμή αντισυμβαλλόμενων που εκδίδουν τιμολόγια με ακαθάριστο ποσό άνω των 1.500 €, βάσει του άρθρου 12 του ν. 4987/2022 (Α’ 206) και του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1274/2013.
iii. «(ΑΦΕ) ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» του Δήμου Κιλελέρ, με σκοπό την εξασφάλιση της δυνατότητας αυτεπάγγελτης αναζήτησης του αποδεικτικού ενημερότητας για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγω αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όπου είναι υποχρεωτική η υποβολή φορολογικής ενημερότητας σύμφωνα με τον ν. 4412/2016.
iv. «ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ» του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, με σκοπό τη λήψη αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για:
• Ανάθεση δαπανών σε υποψήφιους αναδόχους,
• πληρωμή προμηθευτών και
• ολοκλήρωση διαγωνιστικών διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1034/2017 «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2016, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή» και τον ν. 4704/2020, άρθρο 19 «Αποδεικτικό ενημερότητας και βεβαίωση οφειλής».
v. «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ», με σκοπό την εξόφληση τίτλων πληρωμής και την εκκαθάριση χρηματικών ενταλμάτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
vi. «Π.Σ. Οικονομικής Διαχείρισης Ιονίου Πανεπιστημίου» του Ιονίου Πανεπιστημίου, με σκοπό την εναρμόνιση του ΠΣ της Οικονομικής Διαχείρισης στην αυτόματη αναζήτηση Φορολογικής ενημερότητας με το άρθρο 19 του ν. 4704/2020 (Α’ 133), για την εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων υπέρ προμηθευτών και τον έλεγχο δυνατότητας συμμετοχής προμηθευτών σε διαγωνισμούς, σύμφωνα με τον ν. 4704/2020, άρθρο 19 «Αποδεικτικό ενημερότητας και βεβαίωση οφειλής».

2. Η διαδικτυακή υπηρεσία διατίθεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οι αναγκαίες πληροφορίες της φορολογικής ενημερότητας, όπως προσδιορίζονται στις παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4987/2022 (Α’ 206) και το άρθρο 6 της ΠΟΛ.1274/2013 (Β’ 3398), αντλούνται από τα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4704/2020, όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4987/2022 (Α’ 206) μέσω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους συστημάτων με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).

4. Η πιστοποίηση των φορέων, η εξουσιοδότηση των υπαλλήλων τους για τη διαχείριση των αιτημάτων διαλειτουργικότητας, η έκδοση διαπιστευτηρίων για τη χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας και κάθε τροποποίηση της εξουσιοδότησης των υπαλλήλων τους πραγματοποιούνται μέσω της Ε.Δ.Α. του ΚΕ.Δ. της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. Για τον έλεγχο της πιστοποίησης των φορέων, ειδικώς εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των αιτημάτων στην Ε.Δ.Α. και στα στοιχεία ιχνηλασιμότητας των κλήσεων διαλειτουργικότητας των φορέων.

Άρθρο 2
Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Οι φορείς έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Οι φορείς και ειδικότερα οι χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για την αιτία για την οποία εκδίδεται το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω του ΚΕ.Δ. διενεργείται σύμφωνα το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 4 Απριλίου 2023

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ