172/7/14.02.2022
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 62/4/17.04.2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Καθορισμός ωραρίου συναλλαγών και εξυπηρέτησης κοινού στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο Ν.Π.Δ.Δ. (Β’ 1727)»

 

(ΦΕΚ Β’ 768/18.02.2022)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.ΠΔ.Δ.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του νόμου 4512/2018 (Α’ 5), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4602/2019 (Α’ 45) και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 1, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 και της παρ. 11 του άρθρου 40.

2. Την υπ’ αρ. 62/4/17-04-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Καθορισμός ωραρίου συναλλαγών και εξυπηρέτησης κοινού στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο Ν.Π.Δ.Δ.» (Β’ 1727).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο»,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Το Άρθρο Μόνο της υπ’ αρ. 62/4/17-04-2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Καθορισμός ωραρίου συναλλαγών και εξυπηρέτησης κοινού στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο Ν.Π.Δ.Δ.» (Β’ 1727) τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο Μόνο

Το ωράριο συναλλαγών και εξυπηρέτησης κοινού στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» ορίζεται ως εξής:

α) Κατάθεση και παραλαβή αιτήσεων για καταχώριση/εγγραφή πράξεων και έκδοση πιστοποιητικών, αντιγράφων και διαγραμμάτων: 8:30 π.μ. 13:30 μ.μ.

β) Παράδοση και παραλαβή πιστοποιητικών, αντιγράφων και διαγραμμάτων: 8:30 π.μ.14:00 μ.μ.

γ) Έρευνα βιβλίων και λοιπών τηρούμενων αρχείων:

Για τα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα της Περιφέρειας Αττικής: 9.30 π.μ.14:00 μ.μ.

Για τα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα της υπόλοιπης χώρας: 10.00 π.μ.-14.00 μ.μ.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται από την 21.02.2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ