170006/12.4.2022
Πιστοποιητικό εκπλήρωσης υποχρεώσεων προς τον e-ΕΦΚΑ ναυτιλιακών επιχειρήσεων υπαγόμενων στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975

Αθήνα 12 Απριλίου 2022
Αριθμ. Πρωτ.: 170006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Πληροφορίες: Β. Τσίτουρας
Αριθ. τηλ.: 210 5285639
Ταχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18
104 32 Αθήνα
E-mail: d.eisf.misth@efka.gov.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΩΝ

Πληροφορίες: Κ. Σαλής
Αριθ. τηλ.: 214 4022874
Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 178 152 31 Χαλάνδρι
E-mail: d.sxed.elegxon@efka.gov.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ «Πιστοποιητικό εκπλήρωσης υποχρεώσεων προς τον e-ΕΦΚΑ ναυτιλιακών επιχειρήσεων υπαγόμενων στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975»

Με τις διατάξεις των άρθρων 44 και 45 του ν. 4712/2020 (ΦΕΚ 146 Α’) και της 2212.2-3/92749/20.12.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 6685 Β’) ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα σχετικά τη διαδικασία επιστροφής της τραπεζικής εγγύησης προς το Δημόσιο, που οφείλουν να υποβάλουν οι ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975.

Ειδικότερα, μετά την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής της ναυτιλιακής εταιρείας, στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975, η κατατεθειμένη εγγυητική επιστολή ή το υπόλοιπο μερικώς καταπεσούσης εγγυητικής επιστολής, αποδεσμεύεται, κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με εισήγηση της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού του ιδίου Υπουργείου, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι κατάπτωσης, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 44 και 45 του ν. 4712/2020.

Προϋπόθεση για την έκδοση της προαναφερθείσας απόφασης αποτελεί η υποβολή, εκ μέρους της ναυτιλιακής επιχείρησης, στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού των κατά περίπτωση πιστοποιητικών των αρμοδίων αρχών για διαπίστωση της εκπλήρωσης των πάσης φύσεων υποχρεώσεών της προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς.

Υποχρέωση υποβολής πιστοποιητικού εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους ασφαλιστικούς φορείς υφίσταται, εφόσον η ανάκληση της απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975, με την οποία σχετίζεται η εγγυητική επιστολή είναι μεταγενέστερη της 29.07.2020.

Ως εκ τούτου, η ενδιαφερόμενη ναυτιλιακή εταιρεία οφείλει εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης ανάκλησης, να υποβάλει αίτηση στην υπηρεσία Ασφάλισης – Εισφορών της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ, που υπάγεται η έδρα της, προκειμένου αφού διενεργηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος και να λάβει το σχετικό πιστοποιητικό (συν/νο Υπόδειγμα). H αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με την απόφαση ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής της στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975.

Η προθεσμία υποβολής του πιστοποιητικού παρατείνεται αυτοδίκαια κατά ένα (1) έτος από την εκάστοτε λήξη αυτής, εφόσον η επιχείρηση υποβάλλει σχετικό αίτημα στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συνοδευόμενο από βεβαίωση της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης e-Ε.Φ.Κ.Α., από την οποία προκύπτει η εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης σε αυτήν, καθώς και το στάδιο εξέτασής της (π.χ. εκκρεμεί η ολοκλήρωση του τακτικού ελέγχου).

Κατόπιν των ανωτέρω, εφόσον, από ναυτιλακή εταιρεία υπαγόμενη στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της προς τον Θ-Ε.Φ.Κ.Α., πρέπει το Τμήμα Ασφάλισης – Εισφορών της Τοπικής Διεύθυνσης, όπου υπάγεται η έδρα της εταιρείας, να αποστείλει, κατά προτεραιότητα, έγγραφο αίτημα στο οικείο Π.Ε.Κ.Α., κοινοποιούμενο στην Διεύθυνση Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων (d.sxed.elegxon@efka.gov.gr), προκειμένου αυτό να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες αρμοδιότητάς του, για να διαπιστωθεί εάν η συγκεκριμένη εταιρεία έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, ως εργοδότης, έναντι του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Σε περίπτωση αδυναμίας του Π.Ε.Κ.Α. για την άμεση διενέργεια τακτικού ελέγχου, ενημερώνεται η ενδιαφερόμενη Τοπική Διεύθυνση, εφόσον ζητηθεί, ώστε να χορηγηθεί στην εταιρεία η προαναφερόμενη βεβαίωση περί εμπρόθεσμης υποβολής αίτησής της για έκδοση πιστοποιητικού εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τον e- ΕΦΚΑ, καθώς και το στάδιο εξέτασής της.

Μετά το πέρας των ενεργειών του το Π.Ε.Κ.Α. θα πρέπει να γνωστοποιεί στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση τα αποτελέσματα του διενεργηθέντος τακτικού ελέγχου.

Εφόσον από τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστωθεί ότι, η εταιρεία έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις της και δεν υφίσταται άλλη, βεβαιωμένη στο Κ.Ε.Α.Ο., οφειλή της προς τον e-Ε.Φ.Κ,Α. (ρυθμισμένη ή μη) το πιστοποιητικό θα χορηγείται άμεσα.

Αντίθετα, εάν από τον έλεγχο προκύψει καταλογισμός εισφορών ή επιβολή οποιονδήποτε κυρώσεων, το ζητούμενο πιστοποιητικό (συν/νο υπόδειγμα) θα χορηγείται μόνο μετά την ολοσχερή εξόφληση των αντίστοιχων Πράξεων Επιβολής, καθώς και οποιασδήποτε τυχόν άλλης, βεβαιωμένης στο Κ.Ε.Α.Ο., οφειλής της εταιρείας προς το e-Ε.Φ.Κ,Α. (ρυθμισμένης ή μη).

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ