ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4500/2017
ΦΕΚ 177/Α/22-11-2017
Κύρωση της Ενισχυμένης Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών – μελών της, αφενός και της Δημοκρατίας του Καζαχστάν, αφετέρου.

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Ενισχυμένη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών – μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Καζαχστάν, αφετέρου, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες, στις 21 Δεκεμβρίου 2015, της οποίας το πρωτότυπο κείμενο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας, που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 281 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2017