ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4503/2017

ΦΕΚ 183/Α/24-11-2017

Κύρωση του Ισολογισμού του Κράτους του οικονομικού έτους 2015.

Άρθρο Μόνο

Κυρώνεται ο Ισολογισμός του Κράτους του οικονομικού έτους 2015, ως ακολούθως:

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
(σε ευρώ)

31.12.2015

31.12.2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

34.391.423.026,59

52.422.821.761,28

Εξοπλισμός

108.224.261,48

90.119.733,94

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση

1.179.083.417,28

951.478.388,91

Συμμετοχές και Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

33.084.277.873,06

51.354.438.609,23

Δαπάνες Πολυετούς Απόσβεσης

19.837.474,77

26.785.029,20

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

101.970.176.572,27

90.911.265.785,18

Χρεώστες

90.746.226.588,49

79.889.783.243,17

Επισφαλείς Χρεώστες
Προκαταβολές

7.914.582.185,78

7.665.382.601,23

Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα *

3.309.367.798,00

3.356.099.940,78

Ι. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

136.361.599.598,86

143.334.087.546,46

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

108.919.925.572,45

112.757.007.365,61

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

290.234.333.656,36

284.853.665.814,07

Μακροπρόθεσμα Δάνεια

290.234.333.656,36

284.853.665.814,07

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

61.322.485.205,97

67.128.176.604,73

Πιστωτές

28.846.251.545,98

27.499.503.545,46

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια

24.880.633.706,92

23.133.560.910,50

Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακρ/μων δανείων

7.212.339.953,07

16.140.152.148,77

Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις

383.260.000,00

354.960.000,00

ΙΙ. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

351.556.818.862,33

351.981.842.418,80

ΙΙΙ. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΙΙΙ = Ι – ΙΙ)

(215.195.219.263,47)

(208.647.754.872,34)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

108.919.925.572,45

112.757.007.365,61

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης
(σε ευρώ)Από 1.1. έως 31.12.2015Από 1.1. έως 31.12.2014

Μεταβολή

%

Άμεσοι Φόροι

19.695.883.006,13

20.325.804.610,04

-3,1%

Έμμεσοι Φόροι

24.959.168.551,22

24.496.447.071,90

1,9%

Σύνολο Φορολογικών Εσόδων

44.655.051.557,35

44.822.251.681,94

-0,4%

Επιχορηγήσεις από Ε.Ε.

4.035.537.975,50

4.844.863.713,24

-16,7%

Λοιπά μη Φορολογικά Έσοδα

7.469.896.560,93

7.410.591.947,75

0,8%

Σύνολο μη Φορολογικών Εσόδων

11.505.434.536,43

12.255.455.660,99

-6,1%

Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων

56.160.486.093,78

57.077.707.342,93

-1 ,6%

Αμοιβές – Παροχές Κεντρικής Διοίκησης

(9.017.206.361,85)

(9.018.772.870,78)

0,0%

Αμοιβές – Παροχές Ν.Π.Δ.Δ.

(3.069.566.318,53)

(3.426.327.743,87)

-10,4%

Παροχές Τρίτων

(395.149.336,19)

(421.746.674,22)

-6,3%

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα και Λοιπές Δαπάνες

(3.028.243.802,43)

(3.130.976.758,18)

-3,3%

Επιδοτήσεις – Επιχορηγήσεις(20.928.347.966,70)(21.181.352.680,41)

-1,2%

Ασφάλιση και Περίθαλψη

(56.300.264,15)

(58.097.283,74)

-3,1%

Επιστροφές – Αποδόσεις

(4.400.885.459,28)

(5.485.771.892,48)

-19,8%

Συντάξεις Δημοσίων Υπαλλήλων – Λειτουργών

(6.41 0.586.266,20)

(6.110.475.807,45)

4,9%

Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων(47.306.285.775,33)(48.833.521.711,13)

-3,1%

Χρηματοοικονομικά Έξοδα/Έσοδα και Τόκοι Δημοσίου Χρέους(15.862.453.364,36)(18.021.791.996,38)

-12,0%

Αποτελέσματα από Λειτουργικές Δραστηριότητες

(7.008.253.045,91)

(9.777.606.364,68)

-28,3%

Λοιπά Αποτελέσματα

454.719.671,63

4.664.750.181,83

-90,3%

Πλεόνασμα (+) Έλλειμμα (-) Περιόδου

(6.553.533.374,28)

(5.112.856.182,75)
Κατάσταση Ταμειακών Ροών
(σε ευρώ)Από 1.1. έως 31.12.2015Από 1.1. έως 31.12.2014

Μεταβολή

%

Α. Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες

(1.765.472.822,66)

(3.384.635.517,24)

-47,8%

Εισπράξεις από φόρους

40.496.592.178,82

40.689.691.103,19

-0.5%

Εισπράξεις από Ε.Ε.

4.035.537.975,50

4.844.863.713,24

-16,7%

Εισπράξεις από λοιπά μη φορολογικά έσοδα

5.100.159.582,85

4.304.475.437,66

18,5%

Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα και κέρδη επιχειρήσεων

2.707.725.085,19

2.535.119.760,31

6,8%

Προεισπράξεις – Προπληρωμές

(38.602.161,05)

(45.335.221,31)

-14,9%

Πληρωμές για Προκαταβολές και Πάγιες Προκαταβολές

(9.095.143,48)

(378.769.767,55)

-97,6%

Πληρωμές για Αμοιβές – Κεντρ. Διοίκησης

(8.503.527.266,97)

(8.479.020.721,57)

0,3%

Πληρωμές για Αμοιβές – ΝΠΔΔ

(2.717.238.389,79)

(3.064.486.410,22)

-11,3%

Πληρωμές για παροχές τρίτων

(395.399.333,69)

(420.510.684,08)

-6,0%

Πληρωμές για λοιπά λειτουργικά έξοδα και λοιπές δαπάνες

(2.942.451.431,44)

(2.686.478.390,71)

9,5%

Πληρωμές για Επιδοτήσεις – Επιχορηγήσεις

(20.867.219.177,75)

(21.248.875.056,70)

-1,8%

Πληρωμές για ασφάλιση και περίθαλψη

(983.643.117,97)

(1.027.158.431,68)

-4,2%

Πληρωμές για επιστροφές – αποδόσεις

(4.623.970.030,01)

(5.764.276.785,84)

-19,8%

Πληρωμές για συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων – λειτουργών

(6.410.586.266,20)

(6.110.475.807,45)

4,9%

Πληρωμές για τόκους και συναφή έξοδα

(6.613.755.326,67)

(6.533.398.254,53)

1,2%

Β. Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες

3.687.046.205,97

(760.889.549,11)

-584,6%

Εισπράξεις από πώληση παγίων και επενδύσεων

11.818.200.627,99

2.268.175.239,61

421,0%

Πληρωμές για αγορά παγίων και επενδύσεων

(8.131.154.422,02)

(3.029.064.788,72)

168,4%

Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές και Επενδυτικές Δραστηριότητες (Α+Β)

1.921.573.383,31

(4.145.525.066,35)

-146,4%

Γ. Ταμειακές Ροές

από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

(1.974.374.509,32)

2.572.972.039,93

-176,7%

Εισπράξεις από δάνεια και παρεμφερή εργαλεία

783.685.698.546,22

164.371.116.578,47

376,8%

Πληρωμές για δάνεια και παρεμφερή εργαλεία

(785.660.073.055,54)

(161.798.144.538,54)

385,6%

Δ. Εισροές /Εκροές απ’ ευθείας στην ΚΘΠ

6.068.983,15

80.003,26

Καθαρή μεταβολή στα χρηματικά διαθέσιμα (Α+Β+Γ+Δ)

(46.732.142,86)

(1.572.473.023,16)

97,0%

Χρηματικά διαθέσιμα αρχής περιόδου

3.356.099.940,87

4.928.572.964,03

Χρηματικά διαθέσιμα τέλους περιόδου

3.309.367.798,01

3.356.099.940,87

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Πολιτών
(σε ευρώ)

2015

2014

Υπόλοιπα αρχής χρήσης

(208.647.754.872,34)

(203.534.978.692,85)

Πλεόνασμα/Έλλειμμα από Κ.Χ.Ε.

(6.553.533.374,28)

(5.112.856.182,75)

Άμεσες Πιστώσεις/Χρεώσεις στην Κ.Θ.Π.

6.068.983,15

80.003,26

Υπόλοιπα τέλους χρήσης

(215.195.219.263,47)

(208.647.754.872,34)

 

 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2017