166922/04-04-2023
Κατάργηση του περιορισμού των κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης κατά τη διαδικασία συνταξιοδότησης λόγω γήρατος. Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47 και 55 του Ν. 4784/2021 και του άρθρου 41 του Ν. 4850/2021 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 της Υ.Α. Δ30/Α3/60787/2022 (ΦΕΚ Β 1271/28-3-2022)

Αρ. Πρωτ.: 166922
Ημ/νία : 04/04/23

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 27-29, Τ.Κ. 10439 Αθήνα
e-mail: d.sintaxeon@efka.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Θ Ε Μ Α : «Κατάργηση του περιορισμού των κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης κατά τη διαδικασία συνταξιοδότησης λόγω γήρατος. Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47 και 55 του Ν. 4784/2021 και του άρθρου 41 του Ν. 4850/2021 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 της Υ.Α. Δ30/Α3/60787/2022 (ΦΕΚ Β 1271/28-3-2022).»

ΣΧΕΤ.: Η εγκύκλιος 23/2022 (α.π. ΙΡΙΔΑ: 304616/29.6.2022)

1. Με την εγκύκλιο 23/2022 (α.π. ΙΡΙΔΑ: 304616/29.6.2022) κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 47 και 55 του ν. 4784/2021 (ΦΕΚ Α’ 40/16.03.2021), του άρθρου 41 του ν. 4850/2021 (ΦΕΚ Α’ 208/5.11.2021), καθώς και οι σχετικές οδηγίες του ΥΠΕΚΥΠ αρ. πρωτ. 34600/31.5.2021 και 107863/22.12.2021) και της Υπηρεσίας μας, για την ορθή εφαρμογή τους.

Σε συνέχεια των εν λόγω οδηγιών, με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ Β’ 1271 της 18-3-2022 δημοσιεύτηκαν οι διατάξεις της με αρ. Δ30/Α3/60787/2022 Απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Επικαιροποίηση διατάξεων της υπ αρ. 50984/7947/2013 υπουργικής απόφασης «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων» (Β’ 3056).».

Στην παρ. 9 του άρθρου 1 (εδάφιο πρώτο) της Απόφασης αυτής με τίτλο: «Επικαιροποίηση διατάξεων της υπ αρ. 50984/7947/2013 υπουργικής απόφασης», ορίζονται τα εξής: «Το άρθρο 12 της υπ αρ. 50984/7947/2013 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 12
Περιορισμός κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης:
«1. Ο περιορισμός των κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης γίνεται για λόγους υγείας μετά από ιατρική εξέταση.»

Με τη διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 12 της Υ.Α.
50984/7947/2013 (Β’ 3056) που όριζε ότι «… ο περιορισμός των κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης, γίνεται για λόγους υγείας μετά από ιατρική εξέταση ή στην περίπτωση συνταξιοδότησης, λόγω γήρατος.»
Επομένως, στην περίπτωση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος έχει καταργηθεί ο περιορισμός των κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης και επομένως έχει εκλείψει η σχετική διαδικασία.

2. Επιπλέον, με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 41 του Ν. 4850/2021 σε συνδυασμό με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Στην παρ. 3 του άρθρου 41 ορίζεται ότι για την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης και τη χορήγηση σύνταξης από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- ΕΦΚΑ) σε ιδιοκτήτη άδειας φορτηγού ή λεωφορείου δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης δεν απαιτείται η κατάθεση στον ασφαλιστικό φορέα της άδειας οδήγησης για επιβολή περιορισμού ως προς την οδήγηση οχημάτων των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, DIE, D και DE. Το ίδιο ισχύει και για τους ιδιοκτήτες αδειών φορτηγών ή λεωφορείων δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης ή έχουν συνταξιοδοτηθεί κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, δεν απαιτείται η κατάθεση της άδειας οδήγησης από τους οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων, οι οποίοι κατά τη χορήγηση της σύνταξής τους καταθέτουν σύμβαση πρόσληψης ως οδηγού σε οποιονδήποτε φορέα. Εξυπακούεται ότι το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που δεν κατατίθεται σύμβαση πρόσληψης, διότι το γεγονός αυτό δεν έχει καμία επίδραση στην εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.

3. Συνεπώς, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι έχει καταργηθεί ο περιορισμός των κατηγοριών της επαγγελματικής άδειας οδήγησης στην περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, τα πρόσωπα που καλύπτονται από τις προαναφερθείσες διατάξεις δεν οφείλουν να καταθέτουν την επαγγελματική τους άδεια οδήγησης στις Υπηρεσίες συντάξεων.

4. Επιπρόσθετα, σε περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, χωρίς διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας και χωρίς κατάθεση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης, που κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος έχει συμπληρωθεί το κατά περίπτωση προβλεπόμενο ηλικιακό όριο του άρθρου 41 του Ν.4850/2021, το εποπτεύον Υπουργείο μας γνώρισε ότι αρμόδιο να επιληφθεί επί του θέματος είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Συνεπώς, θα πρέπει μετά την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης, αυτή να αποστέλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του εν λόγω Υπουργείου.

5. Όλοι οι υπάλληλοι θα πρέπει να λάβουν γνώση του προκείμενου εγγράφου και του συνημμένου ΦΕΚ, με ευθύνη των προϊσταμένων τους, προκειμένου να εφαρμόζεται ενιαία και ορθά η εν λόγω νομοθεσία, με την οποία εναρμονίζονται οι ισχύοντες κανόνες για το θέμα αυτό μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων.

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ