1659/396245/29-12-2022
Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από τον Μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό» πλημμύρες 18, 19.9.2020, την κακοκαιρία «Θάλεια» πλημμύρα 9.8.2020 και τα πλημμυρικά φαινόμενα στις 20-22 Οκτωβρίου 2020 και 6-10 Νοεμβρίου 2020 στη νήσο Κρήτη, τα οποία εντάχθηκαν στο θεσμικό πλαίσιο του Υπ. Οικονομικών και σε συνέχεια στις διατάξεις του ν. 4797/2021 (Α’ 66) περί Κρατικής Αρωγής

Αριθμ.1659/396245/ 2022

 

(ΦΕΚ Β’ 6878/29-12-2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

α) Της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή» (Α’ 320).
β) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α’113).
γ) Της παρ. 5 του άρθρου 21 και των παρ. 1 και 3 του άρθρου 24 του ν. 3877/2010 «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» (Α’ 160), όπως οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 24 αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4061/2012 (Α’ 66).
δ) Των άρθρων 20, 66, 67 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
ε) Του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).
στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
ζ) Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
η) Του άρθρου 16 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
θ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).
ι) Του π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100).
ια) Του π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).
ιβ) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).
ιγ) Της υπ’ αρ. 619/146296/29.12.2016 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων» (Β’ 4562).

Β. ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ

α) Τον ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 66) και ειδικότερα των άρθρων 1 έως και 24.
β) Τον ν. 4728/2020 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα “ΙΑΝΟΣ”, περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοΐού και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 186) και ειδικότερα των άρθρων 1, 5 και 6.
γ) Τον ν. 4753/2020 (Α’ 227) και ειδικότερα το άρθρο 40 «στελέχωση επιτροπών εκτίμησης και καταγραφής ζημιών για την επιχορήγηση επιχειρήσεων μετά από θεομηνία» .
δ) Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Ε./οικ.6517/Α’380/ 27.8.2020 «Τεχνικές λεπτομέρειες και ειδικότερα ζητήματα για την υποβολή της αίτησης χορήγησης έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης στους πληγέντες από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας» (Β’ 3711).
ε) Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/10330/Α325/07.10.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ής Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων: α) Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας β) Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου γ) Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β’ 4431).
στ) Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10331/Α325/7.10.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων: Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ιθάκης και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (Β’ 4432).
ζ) Την υπό στοιχεία 116525 ΕΞ 2020/14.10.2020 του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 2459/1997».
η) Την υπό στοιχεία 123369 ΕΞ 2020/29.10.2020 του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 2459/1997», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 111822 ΕΞ 2021/14.09.2021 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής.
θ) Την υπό στοιχεία 143434 ΕΞ 20/16.12.2020 του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας για την παρακολούθηση και τον συντονισμό των επιχορηγήσεων σε επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Νοεμβρίου 2020, στην Περιφέρεια Κρήτης» (Α’ 5635).
ι) Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-ΚΕ/7280/Α’325/28.4.2021, απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 20ής έως 22ας Οκτωβρίου 2020 και της 6ης, 7ης, 8ης και 10ης Νοεμβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης» (Β’ 1763).
ια) Την υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.6.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021» (Β’ 2670).
ιβ) Την υπό στοιχεία 101587 ΕΞ 2021/20.8.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες 17-20.9.2020 στην ΠΕ Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β’ 3882).

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Την υπό στοιχεία 2/72071/ΔΠΓΚ/24.09.2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών “Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού” (Β’ 3240) και ειδικότερα το Β’ Παράρτημα αυτής “Διοικητική Ταξινόμηση κρατικού προϋπολογισμού”» (Β’ 3967).

4. Τις Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020 (2014/C 204/01).

5. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής για την τροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020 ως προς την περίοδο εφαρμογής τους και για την προσωρινή προσαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών ώστε να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 (2020/C 424/05).

6. Το υπό στοιχεία C (2016) 6442 final/3.10.2016 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως της κρατικής ενίσχυσης SA 45002 (2016/N) Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.

7. Το υπό στοιχεία C (2021) 9883 final/7.01.2022 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως της κρατικής ενίσχυσης SA 100795 (2021/N) Κανονισμός για τις κρατικές ενισχύσεις, όπως τροποποιήθηκε με την SA 59356 (2020/N) έγκριση [παράταση ισχύος του καθεστώτος SA 45002 (2016/N)].

8. Την υπό στοιχεία 2/78006/ΔΠΓΚ/20.11.2019 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 16.000.000 € για το έτος 2022 σε βάρος της πίστωσης του αναλυτικού λογαριασμού 2310803004 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-201-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΑΔΑ: ΨΖΘΜΗ-Θ3Ρ.

9. Την υπό στοιχεία 2/71437/ΔΠΓΚ/13.05.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 16.000.000 € για το έτος 2023 σε βάρος της πίστωσης του αναλυτικού λογαριασμού 2310803004 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-501-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΑΔΑ: ΨΝΖΞΗ-ΑΜ4.

10. Την υπό στοιχεία 2/90443/ΔΠΓΚ/18.08.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 16.000.000 € για το έτος 2024 σε βάρος της πίστωσης του αναλυτικού λογαριασμού 2310803004 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-501-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΑΔΑ: Ψ9ΞΙΗ-00Τ.

11. Το υπ’ αρ. 10198/19.07.2022 έγγραφο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) Ν.Π.Ι.Δ.

12. Την από 26 Σεπτεμβρίου 2022 Γνωμοδοτική της ΚΕΜΚΕ Υπ Οικονομικών.

13. Την υπ’ αρ. 1307/291215/03.10.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών βάσει της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ε.Φ. 1029-501-0000000, ΑΛΕ 2310803004 των οικονομικών ετών 2022, 2023 και 2024 συνολικού ύψους έως 2.500.000 ευρώ, η οποία αναλύεται σε 1.500.000 € για το 2022, σε 500.000 € για το έτος 2023 και σε 500.000 € για το έτος 2024, η οποία αποτελεί μέρος της συνολικής προκαλούμενης δαπάνης των 16.000.000 € για το έτος 2022, των 16.000.000 € για το οικονομικό έτος 2023 και των 16.000.000 € για το οικονομικό έτος 2024 για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών όλων των επιμέρους προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, προκειμένου να ενισχυθούν οι γεωργοί, έναντι ζημιών στο φυτικό κεφάλαιο που προκαλούνται από απρόβλεπτα γεγονότα, όπως θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή άλλα έκτακτα γεγονότα,

αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε στον ΕΛ.Γ.Α. την υλοποίηση μέτρων υπέρ των παραγωγών της χώρας που το φυτικό κεφάλαιο των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων ζημιώθηκε από τον Μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό» πλημμύρες 18-19/9/2020 στις ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας, την κακοκαιρία «Θάλεια» πλημμύρα 9.8.2020 στην ΠΕ Εύβοιας και τα πλημμυρικά φαινόμενα στις 2022 Οκτωβρίου 2020 και 6-10 Νοεμβρίου 2020 στη νήσο Κρήτη, τα οποία εντάχθηκαν στο πλαίσιο των δράσεων της Κρατικής Αρωγής, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και σε συνέχεια των διατάξεων του ν. 4797/2021 (Α’ 66). Ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο κρίνονται επιλέξιμες ενίσχυσης και πέρα από τις οριοθετημένες από τις δράσεις της κρατικής αρωγής περιοχές, εφόσον επλήγησαν από τα αναφερόμενα στην παρούσα αίτια.

Άρθρο 1
Δικαιολογητικά προγράμματος

1. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά της παρ. 3 του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 619/146296/29.12.2016 απόφασης (Β’ 4562), θα πρέπει να προσκομισθούν φωτοαντίγραφα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1) του φορολογικού έτους 2019 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2019), της αντίστοιχης κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3) αν υπάρχει και του αντίστοιχου Εκκαθαριστικού Σημειώματος, καθώς και φωτοαντίγραφο Ασφαλιστήριου Συμβολαίου έτους ζημιάς 2020, εφόσον χρειάζεται.

2. Αντίστοιχα, για τα δικαιολογητικά της παρ. 4 του άρθρου 12 της υπ’ αρ. 619/146296/29.12.2016 (Β’ 4562) απόφασης, για συνεταιρισμούς, ή γενικά εταιρείες με νομική προσωπικότητα, ομάδες κοινής εκμετάλλευσης κ.λπ., ζητείται η «κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα» (έντυπο Ε3) φορολογικού έτους 2019 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2019) και η «Δήλωση φορολογίας Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013» (έντυπο Ν) φορολογικού έτους 2019 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2019), προκειμένου να ελεγχθούν τα εισοδήματα τους και ότι λειτουργούν τουλάχιστον ένα έτος με οικονομικά αποτελέσματα.

3. Ειδικότερα, για τους επαγγελματίες αγρότες, βεβαίωση ΜΑΑΕ έτους ζημιάς 2020, όπου αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ενταγμένος στο Μητρώο ΑΑΕ, ως επαγγελματίας αγρότης, η οποία θα αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον ΕΛ.Γ.Α.

4. Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης με την οποία θα παρέχεται η συγκατάθεση του παραγωγού προς τον ΕΛ.Γ.Α. για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών του προγράμματος.

5. Βεβαίωση από την αρμόδια Περιφέρεια ότι δεν καταγράφηκαν οι ζημιές αυτές από τις αρμόδιες Επιτροπές Κρατικής Αρωγής και δεν συμπεριλήφθηκαν στις βεβαιώσεις ούτε στις συγκεντρωτικές καταστάσεις που απέστειλε η Περιφέρεια για την καταβολή επιχορήγησης στο πλαίσιο της Κρατικής Αρωγής. Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί ενίσχυση/επιχορήγηση για τη ζημία αυτή, κρίνεται μη επιλέξιμη και δεν εντάσσεται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

6. Η διενέργεια του διοικητικού ελέγχου, για στοιχεία πέραν των δεδομένων που θα διασταυρωθούν μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών, πραγματοποιείται από τον αρμόδιο γεωτεχνικό υπάλληλο που έχει διενεργήσει ή πρόκειται να διενεργήσει την εκτίμηση. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό, ο διοικητικός έλεγχος θα διενεργείται από άλλο γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας υπάλληλο του Υποκαταστήματος.

Άρθρο 2
Λοιπές διατάξεις

1. Προκειμένου οι γεωργοί να κριθούν δικαιούχοι ενισχύσεων θα πρέπει να ισχύουν τα αναγραφόμενα στις διατάξεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΥΑ αριθ. 619/146296/29.12.2016 Β’ 4562), όπως ισχύει και της παρούσας απόφασης.

2. Για την παρούσα απόφαση ως εισόδημα αναφοράς καθορίζεται το ποσό των 15.000 €, όπως αυτό είχε καθορισθεί με την υπ’ αρ. 316179/16061/26.11.2004 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης καθορίζονται σε 70.000,00 € για το φυτικό κεφάλαιο. Ποσά ενίσχυσης μικρότερα των 15,00 € ανά δικαιούχο δεν χορηγούνται.

4. Για λόγους διαφάνειας, ενίσχυση δικαιούχου παραγωγού, που υπερβαίνει τα 60.000,00 €, θα δημοσιεύεται σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α.

5. Η αποκατάσταση των ζημιών, θα πρέπει να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος και έως 10.7.2024, ενώ η συνολική καταβολή των ενισχύσεων να ολοκληρωθεί μέχρι 10.11.2024.

Άρθρο 3
Ισχύς απόφασης

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ενισχύσεις δυνάμει της παρούσας δύνανται να καταβάλλονται έως τις 10.11.2024.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ