1658/396202/29-12-2022
Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις, πλημμύρες) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, υπερβολικές βροχοπτώσεις, χαλάζι, χιονοπτώσεις, παγετοί, υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία) κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος Δεκέμβριος 2021

Αριθμ. 1658/396202/2022

(ΦΕΚ Β’ 6877/29-12-2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.δ. 131/1974, «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή» (Α’ 320),
β) της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 113),
γ) της παρ. 5 του άρθρου 21 και των παρ. 1 και 3 του άρθρου 24 του ν. 3877/2010 «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» (Α’ 160), όπως οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 24 αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4061/2012 (Α’ 66),
δ) των άρθρων 20, 66, 67 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
ε) του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ζ) του π.δ. 62/2020, «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155) και του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
η) του άρθρου 16 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
θ) του π.δ. 80/2016, «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),
ι) του π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματέων, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών (Α’ 100),
ια) του π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19),
ιβ) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138),
ιγ) της υπ’ αρ. 619/146296/29.12.2016 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων» (Β’ 4562),
ιδ) της υπ’ αρ. 552/85728/29.3.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 619/146296/ 29.12.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων” (Β’ 4562)» (Β’ 1253),
ιε) της υπό στοιχεία 86031 ΕΞ 2022/20.6.2022 (Β’ 3202) κοινής υπουργικής απόφασης και της υπό στοιχεία 86036 ΕΞ 2022/20.6.2022 (Β’ 3202) κοινής υπουργικής απόφασης περί επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων πληγέντων από πλημμύρα,
ιστ) της υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9768/Α235/10.8.2021 (Β’ 3792) κοινής υπουργικής απόφασης περί οριοθέτησης περιοχών, από την πλημμύρα 11 και 12.1.2021 και 1.2.2021 σε περιοχές της Π.Ε. Έβρου,
ιζ) της υπό στοιχεία 129132 ΕΞ 2022/13.9.2022 (Β’ 4858) κοινής υπουργικής απόφασης περί οριοθέτησης περιοχών για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση ζημιών από πλημμύρες 9-16.10.2021 και 11.12.2021, σε περιοχές της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Την υπό στοιχεία 2/72071/ΔΠΓΚ/24.9.2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών“Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού”(Β’ 3240) και ειδικότερα το Β’ Παράρτημα αυτής “Διοικητική Ταξινόμηση κρατικού προϋπολογισμού”» (Β’ 3967).

4. Τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020 (2014/C 204/01).

5. Την ανακοίνωση της Επιτροπής για την τροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020 ως προς την περίοδο εφαρμογής τους και για την προσωρινή προσαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών ώστε να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 (2020/C 424/05).

6. Το υπό στοιχεία C (2016) 6442 final/3.10.2016 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως της κρατικής ενίσχυσης SA 45002 (2016/N) Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.

7. Το υπό στοιχεία C (2021) 9883 final/7.1.2022 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως της κρατικής ενίσχυσης SA 100795 (2021/N) Κανονισμός για τις κρατικές ενισχύσεις, όπως τροποποιήθηκε με την SA 59356 (2020/N) έγκριση [παράταση ισχύος του καθεστώτος SA 45002 (2016/N)].

8. Την υπό στοιχεία 2/71437/ΔΠΓΚ/13.5.2021 (ΑΔΑ: ΨΝΖΞΗ-ΑΜ4) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 16.000.000 € για το έτος 2023 σε βάρος της πίστωσης του αναλυτικού λογαριασμού 2310803004 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-501-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

9. Την υπό στοιχεία 2/90443/ΔΠΓΚ/18.8.2021 (ΑΔΑ: Ψ9ΞΙΗ-00Τ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 16.000.000 € για το έτος 2024 σε βάρος της πίστωσης του αναλυτικού λογαριασμού 2310803004 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-501-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

10. Την υπό στοιχεία 2/142377/ΔΠΓΚ/13.9.2022 (ΑΔΑ: 64Κ7Η-Λ04) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 16.000.000 € για το έτος 2025 σε βάρος της πίστωσης του αναλυτικού λογαριασμού 2310803004 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-501-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

11. Το υπ’ αρ. 11863/13.9.2021 έγγραφο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) Ν.Π.Ι.Δ.

12. Την υπ’ αρ. 1399/315866/21.10.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών βάσει της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014.

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ε.Φ. 1029-501-0000000, ΑΛΕ: 2310803004 των οικονομικών ετών 2023, 2024 και 2025 συνολικού ύψους έως 23.000.000 ευρώ, η οποία αναλύεται σε 5.000.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2023, 9.000.000 ευρώ για το 2024 και 9.000.000 € για το έτος 2025 η οποία αποτελεί μέρος της συνολικής προκαλούμενης δαπάνης των 16.000.000 € για το οικονομικό έτος 2023, των 16.000.000 € για το οικονομικό έτος 2024 και των 16.000.000 € για το οικονομικό έτος 2025 για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών όλων των επιμέρους προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, προκειμένου να ενισχυθούν οι γεωργοί, έναντι ζημιών στη φυτική παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής συμπεριλαμβανομένου του πάγιου κεφαλαίου, που προκαλούνται από απρόβλεπτα γεγονότα, όπως θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή άλλα έκτακτα γεγονότα,

αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε στον ΕΛ.Γ.Α. την υλοποίηση μέτρων υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις, πλημμύρες) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, υπερβολικές βροχοπτώσεις, χαλάζι, χιονοπτώσεις, παγετοί, υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία) κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος Δεκέμβριος 2021.

Άρθρο 1
Δικαιολογητικά προγράμματος

1. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά της παρ. 3 του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 619/146296/29.12.2016 (Β’ 4562) κοινής υπουργικής απόφασης, θα πρέπει να προσκομιστούν φωτοαντίγραφα της «Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος» (έντυπο Ε1) του φορολογικού έτους 2020 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2020), της αντίστοιχης «κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα» (έντυπο Ε3) αν υπάρχει και του αντίστοιχου «Εκκαθαριστικού Σημειώματος», καθώς και φωτοαντίγραφο Ασφαλιστήριου Συμβολαίου έτους ζημιάς, εφόσον χρειάζεται.

2. Αντίστοιχα, για τα δικαιολογητικά της παρ. 4 του άρθρου 12 της υπ’ αρ. 619/146296/29.12.2016 κοινής υπουργικής απόφασης, για συνεταιρισμούς, ή γενικά εταιρείες με νομική προσωπικότητα, ομάδες κοινής εκμετάλλευσης κ.λπ. ζητείται η «κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα» (έντυπο Ε3) φορολογικού έτους 2020 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2020) και η «Δήλωση φορολογίας Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013» (έντυπο Ν) φορολογικού έτους 2020 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2020), προκειμένου να ελεγχθούν τα εισοδήματα τους και ότι λειτουργούν τουλάχιστον ένα έτος με οικονομικά αποτελέσματα.

3. Ειδικότερα, για τους επαγγελματίες αγρότες, απαιτείται φωτοαντίγραφο βεβαίωσης ΜΑΑΕ έτους ζημιάς, όπου αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ενταγμένος στο Μητρώο ΑΑΕ, ως επαγγελματίας αγρότης.

4. Διευκρινίζεται ότι, όσα δικαιολογητικά υπάγονται στην «αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων» θα αναζητούνται υπηρεσιακά από τον ΕΛ.Γ.Α.

Άρθρο 2
Αντιστάθμιση ζημιών απώλειας φυτικής παραγωγής

Για την αντιστάθμιση των ζημιών απώλειας φυτικής παραγωγής:

1. Δεν ισχύει ο περιορισμός του άρθρου 15 της παρ. Α1 του «Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων», σχετικά με το ηλικιακό όριο των 70 ετών, σύμφωνα με την παρ. 2.7 (Δικαιούχοι) σημείο 11 της υπ’ αρ. C (2016) 6442 final/3.10.2016 Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως της κρατικής ενίσχυσης SA 45002 (2016/N).

2. Εντάσσονται, ως επιλέξιμες ενίσχυσης απώλειας παραγωγής, οι καλλιέργειες των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Λευκάδας σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί:

ΝΟΜΟΣ (Π.Ε.)
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΑΠΩΛΕΙΑ
2018
2019
2020
μ.ο.
2021
%
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΦΑΚΗ ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ
25
70
50
48,33
2
-96
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΦΑΚΕΣ
40
90
90
73,33
45
-39
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
110
110
30
83,33
55
-34
ΚΟΖΑΝΗΣ
80
80
80
80,00
55
-31
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΡΕΒΙΘΙΑ
120
120
30
90,00
60
-33

Άρθρο 3
Ζημιές που έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του ν. 4797/2021 (Α’ 66)

Οι οριοθετημένες περιοχές, για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ν. 4797/2021 (Α’ 66), για την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες και ειδικότερα από πλημμύρες 4.1.2021 στην Π.Ε. Σερρών, πλημμύρες 11-12.1.2021 και 1.2.2021 στην Π.Ε. Έβρου, πλημμύρα 11.12.2021 στην Π.Ε. Φθιώτιδος, καθώς και πλημμύρες 15-16.10.2021 και 11-12.12.2021 στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα σχετικά φύλλα της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Πίνακα που ακολουθεί, εντάσσονται στην παρούσα απόφαση ως επιλέξιμες, για την αντιστάθμιση ζημιών φυτικού κεφαλαίου και μόνο, εφόσον υποβληθούν σχετικές αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης, στο πλαίσιο με της ανακοίνωσης του προγράμματος, μετά από βεβαίωση της αρμόδιας Περιφέρειας ότι δεν καταγράφηκαν οι ζημιές αυτές από τις αρμόδιες Επιτροπές Κρατικής Αρωγής και δεν συμπεριλήφθηκαν στις βεβαιώσεις, ούτε στις συγκεντρωτικές καταστάσεις της Περιφέρειας για την καταβολή επιχορήγησης στο πλαίσιο της Κρατικής Αρωγής. Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί ενίσχυση/επιχορήγηση, οι ζημιές αυτές κρίνονται μη επιλέξιμες και δεν εντάσσονται στις διατάξεις της παρούσας.

Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Δ. Ξηρομέρου – Δ.Ε. Αστακού (Τ.Κ. Στρογγυλοβουνίου, Καραισκάκη, Αστακού)
Πλημμύρα
15/10/2021
Δ. Ι.Π.Μεσολογγίου – Δ.Ε. Οινιάδων (Τ.Κ. Λεσινίου, Κατοχής)
Πλημμύρα
15/10/2021
Δ. Αγρινίου – Δ.Ε. Αγρινίου (Τ.Κ. Αγρινίου)
Πλημμύρα
15/10/2021
Δ. Αγρινίου – Δ.Ε. Αγγελοκάστρου (Τ.Κ. Αγγελοκάστρου)
Πλημμύρα
16/10/2021
Δ. Αγρινίου – Δ.Ε. Στράτου (Τ.Κ. Ρίγανης)
Πλημμύρα
16/10/2021
Δ. Ι.Π.Μεσολογγίου – Δ.Ε. Αιτωλικού (Τ.Κ. Αιτωλικού)
Πλημμύρα
10/12/2021
Δ. Ι.Π.Μεσολογγίου – Δ.Ε. Ι.Π.Μεσολογγίου (Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου)
Πλημμύρα
11/12/2021
Δ. Αγρινίου – Δ.Ε. Αγγελοκάστρου (Τ.Κ. Αγγελοκάστρου, Λυσιμαχείας, Κλεισορρευμάτων)
Πλημμύρα
11/12/2021
Δ. Αγρινίου – Δ.Ε. Αγρινίου (Τ.Κ. Αγρινίου, Αγ. Νικολάου)
Πλημμύρα
11/12/2021
Δ. Ι.Π.Μεσολογγίου – Δ.Ε. Ι.Π.Μεσολογγίου (Τ.Κ. Ι.Π.Μεσολογγίου)
Πλημμύρα
12/12/2021
Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
Δ. Διδυμότειχου – Δ.Ε. Διδυμότειχου (Τ.Κ. Ελληνοχωρίου)
Πλημμύρα
13/1/2021
Δ. Αλεξανδρούπολης – Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης (Τ.Κ. Αβάντα)
Πλημμύρα
13/1/2021
Δ. Αλεξανδρούπολης – Δ.Ε. Φερών (Τ.Κ. Φερών)
Πλημμύρα
13/1/2021
Δ. Σουφλίου – Δ.Ε.Σουφλίου (Τ.Κ. Κορνοφωλιάς, Λυκοφωτός, Δαδιάς)
Πλημμύρα
13/1/2021
Δ. Αλεξανδρούπολης – Δ.Ε. Φερών (Τ.Κ.Φερών, Πέπλου)
Πλημμύρα
8/2/2021
Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
Δ. Βισαλτίας – Δ.Ε. Τραγίλου (Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου, Ευκαρπίας, Ιβήρων, Μαυροθάλασσας, Τραγίλου)
Πλημμύρα
4/1/2021

Δ. Βισαλτίας – Δ.Ε. Αχινού (Τ.Κ. Αχινού)
Πλημμύρα
4/1/2021
Δ. Εμμ.Παππά – Δ.Ε. Στρυμόνα (Τ.Κ. Βαλτοτοπίου, Μονόβρυσης, Νεοχωρίου, Νέου Σκοπού, Πεθελινού, Ψυχικού)
Πλημμύρα
4/1/2021
Δ. Εμμ.Παππά – Δ.Ε. Εμμ. Παππά (Τ.Κ.Χρυσού)
Πλημμύρα
4/1/2021
Δ. Νέας Ζίχνης – Δ.Ε.Νέας Ζίχνης (Τ.Κ. Θολού, Ν.Ζίχνης)
Πλημμύρα
4/1/2021
Δ.Σιντικής – Δ.Ε.Πετριτσίου (Τ.Κ. Μεγαλοχωρίου)
Πλημμύρα
12/1/2021
Δ. Ηράκλειας – Δ.Ε. Ηράκλειας (Τ.Κ. Ποντισμένου)
Πλημμύρα
12/1/2021
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
Δ. Λαμιέων – Δ.Ε. Λαμιέων (Τ.Κ. Κόμματος, Κωσταλεξίου, Λαμιέων, Ροδίτσας, Σταυρού, Φραντζή)
Πλημμύρα
10-12/12/21
Δ. Μακρακώμης – Δ.Ε. Μακρακώμης (Τ.Κ. Γραμμένης)
Πλημμύρα
10-12/12/21

Άρθρο 4
Λοιπές διατάξεις

1. Προκειμένου οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι να κριθούν δικαιούχοι ενισχύσεων θα πρέπει να ισχύουν τα αναγραφόμενα στις διατάξεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων [υπ’ αρ. 619/146296/29.12.2016 (Β’ 4562) κοινή υπουργική απόφαση] όπως ισχύει, καθώς και της παρούσας απόφασης.

2. Για την παρούσα απόφαση ως εισόδημα αναφοράς καθορίζεται το ποσό των 15.000 €, όπως αυτό είχε καθοριστεί με την υπ’ αρ. 316179/16061/26.11.2004 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης καθορίζονται σε 150.000,00 € ανά δικαιούχο για το πάγιο κεφάλαιο και σε 70.000,00 € για τα λοιπά, ενώ στο σύνολο της η συνολική καταβληθείσα ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τα 200.000,00 € ανά δικαιούχο, εκτός των Συνεταιρισμών. Ποσά ενίσχυσης μικρότερα των 15,00 € ανά δικαιούχο δεν χορηγούνται.

4. Για λόγους διαφάνειας, ενίσχυση δικαιούχου παραγωγού, που υπερβαίνει τα 60.000,00 €, θα δημοσιεύεται σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α.

5. Η αποκατάσταση των ζημιών, θα πρέπει να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και η συνολική καταβολή των ενισχύσεων να ολοκληρωθεί μέχρι 31.12.2025.

Άρθρο 5
Ισχύς απόφασης

Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ενισχύσεις δυνάμει της παρούσας δύνανται να καταβάλλονται έως τις 31.12.2025.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ