1656/395643/29-12-2022
Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρκαγιές, κατά το έτος 2021

Αριθμ. 1656/395643/2022

(ΦΕΚ Β’ 6875/29-12-2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.δ. 131/1974, «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή» (Α’ 320),
β) της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992, «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 113),
γ) Ιδίως της παρ. 5 του άρθρου 21 και των παρ. 1 και 3 του άρθρου 24 του ν. 3877/2010 «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» (Α’ 160), όπως οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 24 αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4061/2012 (Α’ 66),
δ) των άρθρων 20, 66, 67 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
ε) του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
ζ) του π.δ. 62/2020, «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
η) του άρθρου 16 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
θ) του π.δ. 80/2016, «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),
ι) του π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματέων, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών (Α’ 100),
ια) του π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19),
ιβ) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138),
ιγ) της υπ’ αρ. 619/146296/29.12.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων» (Β’ 4562).

2. Την, υπό στοιχεία Υ70/2020, απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Τις Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020 (2014/C 204/01).

4. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής για την τροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020 ως προς την περίοδο εφαρμογής τους και για την προσωρινή προσαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών ώστε να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 (2020/C 424/05).

5. Το υπό στοιχεία C (2016) 6442 final/3.10.2016 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως της κρατικής ενίσχυσης SA 45002 (2016/N) Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.

6. Το υπό στοιχεία C(2021) 9883 final/7.01.2022 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως της κρατικής ενίσχυσης SA 100795/(2021/N) Κανονισμός για τις κρατικές ενισχύσεις, όπως τροποποιήθηκε με τη SA 59356 (2020/N) έγκριση [παράταση ισχύος καθεστώτος SA 45002(2016/N)].

7. Την υπό στοιχεία 2/72071/ΔΠΓΚ/24.09.2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 3240) και ειδικότερα το Β’ Παράρτημα αυτής «Διοικητική Ταξινόμηση κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 3967).

8. Την υπό στοιχεία 2/17437/ΔΠΓΚ/13.05.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 16.000.000 € για το έτος 2023 σε βάρος της πίστωσης του αναλυτικού λογαριασμού 2310803004 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-501-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΑΔΑ: ΨΝΖΞΗ-ΑΜ4.

9. Την υπό στοιχεία 2/90443/ΔΠΓΚ/18.08.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 16.000.000 € για το έτος 2024 σε βάρος της πίστωσης του αναλυτικού λογαριασμού 2310803004 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-501-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΑΔΑ: Ψ9ΞΙΗ-00Τ.

10. Την υπό στοιχεία 2/142377/ΔΠΓΚ/13.09.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 16.000.000 € για το έτος 2025 σε βάρος της πίστωσης του αναλυτικού λογαριασμού 2310803004 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-501-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΑΔΑ: 64Κ7Η-Λ04.

11. Το υπ’ αρ. 13705/31.10.2022 έγγραφο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) Ν.Π.Ι.Δ.

12. Την υπ’ αρ. 1507/351882/22.11.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών βάσει της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 1.500.000 € ευρώ σε βάρος της πίστωσης του αναλυτικού λογαριασμού 2310803004 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-501-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικονομικών ετών 2023, 2024 και 2025 για την υλοποίηση του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: «Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρκαγιές κατά το έτος 2021», η οποία αναλύεται σε 500.000 € για το οικονομικό έτος 2023, 500.000 € για το οικονομικό έτος 2024 και 500.000 € για το οικονομικό έτος 2025 και η οποία αποτελεί μέρος της συνολικής προκαλούμενης δαπάνης των 16.000.000 € για κάθε οικονομικό έτος 2023, 2024 και 2025 για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών όλων των επιμέρους προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, προκειμένου να ενισχυθούν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι, έναντι ζημιών στη φυτική και ζωϊκή παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής συμπεριλαμβανομένου του πάγιου κεφαλαίου, που προκαλούνται από απρόβλεπτα γεγονότα, όπως θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή άλλα έκτακτα γεγονότα,

αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη λήψη των μέτρων και αναθέτουμε στον ΕΛ.Γ.Α. την υλοποίησή τους, υπέρ των γεωργών και κτηνοτρόφων της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρκαγιές, κατά το έτος 2021 και δεν έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του ν. 4797/2021. Οι ενισχύσεις χορηγούνται εφόσον έχει καεί μία ενιαία έκταση μεγαλύτερη των 500 στρεμμάτων και ειδικά για τη νησιωτική χώρα, μεγαλύτερη των 300 στρεμμάτων. Στη νησιωτική χώρα δεν περιλαμβάνονται η νήσος Κρήτη και η Εύβοια.

Άρθρο 1
Πυρκαγιές έτους 2021

Α. Πίνακας επιλέξιμων πυρκαγιών

ΝΟΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ (Δ.Δ.)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΜΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ (στρ)
Αιτωλ/νία
Ακτίου Βόνιτσας, ΔΕ Ανακτορίου (Τ.Κ. Δρυμού, Θυρίου)
30.7.2021
516,5
Άρτας
Δ. Άρτας- ΔΕ Αμβρακικού – Τ.Κ. Καλογερικό, Τ.Κ. Ανέζας
6.8.2021
1.500
Αττική (Ανατολική)
Δ. Λαυρεωτικής (ΔΚ Κερατέας, οικ. Μαρκάτι)
16.8.2021
5.460
Αττική (Δυτική)
Δ. Μάνδρας-Ειδυλλίας (ΔΚ Βιλίων, ΔΚ Μάνδρας)
16.8.2021
94.000

Δ. Μάνδρας-Ειδυλλίας (ΔΚ Βιλίων)
23.8.2021
7.750
Δωδεκανήσου
νήσος Ρόδος (ΔΕ Πεταλούδων – Τ.Κ. Θεολόγου, Μαριτσάς, Δαματριάς, Παραδεισίου, ΔΕ Καλλιθέας – Τ.Κ. Ψίνθου, ΔΕ Καμείρου – Τ.Κ. Σορωνής)
1.8.2021
11.583

νήσος Κάρπαθος (Δ. Καρπάθου – Τ.Κ. Σπόων, Απερίου)
23.9.2021
4.038
Eυβοίας
Δ. Καρύστου (ΔΕ Στύρων)
10.7.2021
4.400
Eυβοίας
Δ. Καρύστου (Τ.Κ. Αετού, Τ.Κ. Μαρμαρίου – ΔΕ Μαρμαρίου)
22.8.2021
1.750
Ηρακλείου
Δ. Ηρακλείου (Δ.Ε. Γοργολαϊνης – Τ.Κ. Άνω Ασιτών)
30.6.2021
600

Δ. Γορτύνας (Δ.Ε. Αγ. Βαρβάρας – Τ.Κ. Αγ.Θωμά)
8.8.2021
900
Θεσσαλονίκης
Δ. Βόλβης-ΔΕ Απολλωνίας (Τ.Κ. Νέας Απολλωνίας)
4.7.2021
1.200
Κεφαλληνίας
Δ.Αργοστολίου – ΔΕ Ελείου Προνών (Τ.Κ. Αγ. Ειρήνη, Μαρκόπουλο, Ξενόπουλο, Πάστρα, Πόρος)
4.7.2021
6.000
Κιλκίς
Δ. Κιλκίς (Δ.Ε. Πικρολίμνης – Τ.Κ. Ξυλοκερατιάς)
25.6.2021
600
Δ.Παιονίας (Δ.Ε. Πολυκάστρου Τ.Κ. Βαφιοχωρίου)
27.6.2021
1.000

Δ. Κιλκίς – ΔΕ Γαλλικού (Τ.Κ. Καμπάνης, Πεδινού)
2.7.2021
4.000

Δ. Παιονίας – ΔΕ Πολυκάστρου (Τ.Κ. Ευζώνων)
3.8.2021
600
Κοζάνης
Δ. Κοζάνης – ΔΕ Ελλησπόντου (Τ.Κ. Πολυμύλου)
3.8.2021
600
Κυκλάδων
νήσος Άνδρος, ΔΕ Υδρούσας (Τ.Κ. Κατάκοιλου και Αρνας)
4.4.2021
3.420

νήσος Κέα, ΔΕ Κέας (Τ.Κ. Ιουλίδας)
24.5.2021
2.200

νήσος Πάρος, ΔΕ Πάρου (Τ.Κ. Κώστου, Αρχίλοχου, Λευκών, Μάρπησσας)
27.6.2021
3.200
Λακωνίας
Δ. Ανατολικής Μάνης – ΔΕ Οιτύλου (Τ.Κ. Βάχος, Γέρμα, Κελέφα)
22.9.2021
3.300
Λάρισας
ΔΕ Κιλελέρ (Τ.Κ. Αγ. Ανάργυροι)
7.6.2021
556

ΔΕ Λάρισας (Τ.Κ. Λάρισας

ΔΕ Πολυδάμαντα (Τ.Κ. Σκοτούσσας)
2.7.2021
1.600
Λασιθίου
Δ. Ιεράπετρας Δ.Ε. Ιεράπετρας (Τ.Κ. Πρίνας)
22.7.2021
550

Δ. Αγ Νικολάου Δ.Ε. Αγιίου Νικολάου (Τ.Κ. Μεσελέρων)
Σάμου
Δ. Αναντολικής Σάμου (ΔΕ Πυθαγορείου – Τ.Κ. Μυτιληνιών, ΔΕ Βαθέος – Τ.Κ. Βουρλιωτών, Κοκκαρίου)
15.7.2021
5.100
Σερρών
Δ. Νέας Ζίχνης – ΔΕ Αλιστράτης (Τ.Κ. Αλιστράτης)
1.9.2021
3.500
Φθιώτιδας
Δ. Καμένων Βούρλων (ΔΚ Καμ. Βούρλων, Τ.Κ. Μενδενίτσας)
18.9.2021
500
Χανίων
Δ. Καντάνου- Σελίνου Δ.Ε. Πελεκάνου (Τ.Κ. Παλαιόχωρας)
13.7.2021
920

Β. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά της παρ. 3 του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 619/146296/29.12.2016 (Β’ 4562) κοινής υπουργικής απόφασης, θα πρέπει να προσκομιστούν φωτοαντίγραφα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του φορολογικού έτους 2020 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2020), της αντίστοιχης κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3) έτους ζημιάς αν υπάρχει και του αντίστοιχου Εκκαθαριστικού Σημειώματος, καθώς και φωτοαντίγραφο Ασφαλιστήριου Συμβολαίου έτους ζημιάς, εφόσον χρειάζεται. Αντίστοιχα, για τα δικαιολογητικά της παρ. 4 του άρθρου 12 της υπ’ αρ. 619/146296/29.12.2016 κοινής υπουργικής απόφασης, για συνεταιρισμούς, ή γενικά εταιρείες με νομική προσωπικότητα, ομάδες κοινής εκμετάλλευσης κ.λπ. ζητείται η «κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα» (έντυπο Ε3) φορολογικού έτους 2020 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2020) και η «Δήλωση φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013» (έντυπο Ν) φορολογικού έτους 2020 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2020), προκειμένου να ελεγχθούν τα εισοδήματα τους και ότι λειτουργούν τουλάχιστον ένα έτος με οικονομικά αποτελέσματα.

Γ. Για την αντιστάθμιση των ζημιών απώλειας φυτικής παραγωγής δεν ισχύει ο περιορισμός της παρ. Α1 του άρθρου 15 του «Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων», σχετικά με το ηλικιακό όριο των 70 ετών, σύμφωνα με την παρ. 2.7 (Δικαιούχοι) σημείο 11 της υπ’ αρ. C (2016) 6442 final/3.10.2016 απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως της κρατικής ενίσχυσης SA 45002 (2016/N).

Άρθρο 2
Λοιπές διατάξεις

1. Προκειμένου οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι να κριθούν δικαιούχοι ενισχύσεων θα πρέπει να ισχύουν τα αναγραφόμενα στις διατάξεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 619/146296/29.12.2016 Β’ 4562), καθώς και της παρούσας απόφασης.

2. Επιπρόσθετα, για τους επαγγελματίες αγρότες, απαιτείται φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Μ.Α.Α.Ε. έτους ζημιάς, όπου αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ενταγμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Ε.Ε.), ως επαγγελματίας αγρότης.

3. Για την παρούσα απόφαση ως εισόδημα αναφοράς καθορίζεται το ποσό των 15.000 €, όπως αυτό είχε καθοριστεί με την υπ’ αρ. 316179/16061/26.11.2004 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης καθορίζονται σε 150.000,00 € ανά δικαιούχο για το πάγιο κεφάλαιο και σε 70.000,00 € για τα λοιπά, ενώ στο σύνολο της η συνολική καταβληθείσα ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τα 200.000,00 € ανά δικαιούχο, εκτός των Συνεταιρισμών. Ποσά ενίσχυσης μικρότερα των 15,00 € ανά δικαιούχο δεν χορηγούνται.

5. Για λόγους διαφάνειας, ενίσχυση δικαιούχου παραγωγού, που υπερβαίνει τα 60.000,00 €, θα δημοσιεύεται σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α.

6. Η αποκατάσταση των ζημιών, θα πρέπει να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και η συνολική καταβολή των ενισχύσεων να ολοκληρωθεί μέχρι 31.12.2025.

Άρθρο 3
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τρόφιμων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ