164953/7.11.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 65771 ΕΞ 2022/ 16.5.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση και συγκρότηση Επενδυτικού Συμβουλίου της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) και έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας αυτού» (Β’ 2419)

Αριθμ. 164953(ΦΕΚ Β’ 6452/13.11.2023)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, A’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

4. Το Π.Δ.82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

5. Το Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

6. Το Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

7. Την υπό στοιχεία Y12/07.07.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’4403).

8. Την υπό στοιχεία 114549 ΕΞ 2023/01.08.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 775).

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).

10. Την υπ’ αρ. 2021/0159/17.06.2021 πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας (στο εξής το «Σ.Α.Α.»).

11. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

12. Τον ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207) και ιδίως τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 197 αυτού.

13. Τον ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130) και ιδίως του άρθρου 197 αυτού.

14. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135).

15. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση [Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024] – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες [Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972] και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

16. Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 28.9.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498).

17. Την υπό στοιχεία 120535 ΕΞ 30.9.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κριτήρια αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται με δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4521), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 159335 ΕΞ 2021/13.12.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120535 ΕΞ 2021/30.9.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα “Κριτήρια αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται με δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας” (Β’ 4521)» (Β’ 5885).

18. Την υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 30.9.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας διάθεσης κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα, των όρων και προϋποθέσεων της διαδικασίας χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις, εξειδίκευση των κριτηρίων και του τρόπου ελέγχου της επιλεξιμότητας των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ορισμός της διαδικασίας, των όρων και των κριτηρίων ανάθεσης σε αξιολογητές των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων» (Β’ 4522).

19. Την υπό στοιχεία 439/30.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Πρόσκλησης προς πιστωτικά ιδρύματα για συνεργασία με σκοπό την από κοινού παροχή δανείων προς χρηματοδότηση επιλέξιμων επενδύσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130)» (ΑΔΑ: ΡΘΗ1Η-ΓΦΙ).

20. Την υπ’ αρ. 440/30.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Πρόσκλησης προς πιστωτικά ιδρύματα για συνεργασία με σκοπό την από κοινού παροχή δανείων προς χρηματοδότηση επιλέξιμων επενδύσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130)» (ΑΔΑ: 66Ω3Η-Ν7Π).

21. Την υπό στοιχεία 164102 ΕΞ 2023/ΥΠΟΙΚ07.11.2023 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

22. Το γεγονός ότι, από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την παρ. 3 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 65771 ΕΞ 2022/16.5.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση και συγκρότηση Επενδυτικού Συμβουλίου της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) και έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας αυτού» ως προς τη σύνθεση του Επενδυτικού Συμβουλίου και η παρ. 3, διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Το Επενδυτικό Συμβούλιο αποτελείται από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωματικά μέλη:

1. Ορέστη Καβαλάκη του Πλάτωνα, Διοικητή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά του τη Σταματίνα Χαραλαμποπούλου του Θωμά, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναφορών και Δημοσιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

2. Νικόλαο Χαιρέτα του Σταύρου, Τοπογράφο Μηχανικό, ως μέλος, με αναπληρωτή του την Αθηνά Έξαρχου του Ελευθερίου, Πολιτικός Μηχανικός.

3. Δημήτριο Τσάκωνα του Γεωργίου, Γενικό Διευθυντή Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Δημήτριο Ντάσιο του Θωμά, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Δημοσίου Χρέους, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

4. Δάφνη Φουντουκάκου-Κυριακάκου του Δρακούλη, Επιχειρηματίας, ως μέλος, με αναπληρώτριά της την Αγγέλα Βογιατζή του Εμμανουήλ, Δικηγόρος.

5. Ευάγγελος Σαμπράκος του Αντωνίου, Οικονομολόγος, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς με αναπληρώτριά του τη Μαγδαλινή Τσιρώνη του Γεωργίου, Πολεοδόμος – Χωροτάκτης Μηχανικός.

6. Μιχάλης Αργυρού του Γεωργίου, Οικονομολόγος, Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αναπληρώτριά του τη Ζαφείρα Καστρινάκη του Ανδρέα, Οικονομολόγος, Επικεφαλής του Τομέα Οικονομικής Μεγέθυνσης και Διαρθρωτικών Αλλαγών και του Τομέα Μικροοικονομικής Ανάλυσης στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.

7. Παρασκευή Ζαχαριά του Αθανασίου, Προϊσταμένη του Τμήματος Υλοποίησης Δράσης Δανειακής Στήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, ως μέλος, με αναπληρώτριά της την Αλίκη Παπαδοπούλου του Βλασίου, Δικηγόρος.

Άρθρο 2

Τροποποιούμε την παρ. 4 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 65771 ΕΞ 2022/16.5.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση και συγκρότηση Επενδυτικού Συμβουλίου της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) και έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας αυτού» ως προς τη σύνθεση του Επενδυτικού Συμβουλίου και η παρ. 4, διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, χρέη Προέδρου εκτελεί η Σταματίνα Χαραλαμποπούλου του Θωμά, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναφορών και Δημοσιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος της τελευταίας, χρέη Προέδρου εκτελεί ο Δημήτριος Τσάκωνας.».

Άρθρο 3

Τροποποιούμε την παρ. 5 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 65771 ΕΞ 2022/16.5.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση και συγκρότηση Επενδυτικού Συμβουλίου της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) και έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας αυτού» ως προς τη σύνθεση του Επενδυτικού Συμβουλίου και η παρ. 5, διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Επενδυτικού Συμβουλίου, ορίζεται ως Γραμματέας η Βασιλική Κόλλια του Αλεξίου, Σύμβουλος του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας του Ταμείου Ανάκαμψης, με αναπληρώτριά της τη Δήμητρα Μπάτρα του Στεργίου, υπάλληλος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. Η Γραμματεία του Επενδυτικού Συμβουλίου ασκεί τις αρμοδιότητες της παρ. 8 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’4522), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 159337 ΕΞ 2021/13.12.2021 (Β’ 5886) και 47990 ΕΞ 2022/13.04.2022 (Β’ 1814) αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και ισχύει.».

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2023

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ