163764 ΕΞ 2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 188204 ΕΞ 2022/21.12.2022 (Β’ 6607) κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» και ανάθεση αρμοδιοτήτων στις ΔΥΕΕ

Αριθμ. 163764 ΕΞ 2023

(ΦΕΚ Β’ 6449/13-11-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) i. Της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 69ΣΤ του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
ii. της παρ. 1 του άρθρου 26 και του άρθρου 69Γ του ανωτέρω νόμου,
iii. της παρ. 3γ του άρθρου 24, των άρθρων 66 και 69Δ του ανωτέρω νόμου,

β) των άρθρων 75 έως και 90 του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 240),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

δ) της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 287),

ε) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), στ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

ζ) Το Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

η) Το Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130). σε συνδυασμό με το Π.Δ.82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

2. Την υπό στοιχεία 102928ΕΞ2023/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’4441).

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας ηλεκτρονικής διακίνησης των δικαιολογητικών, βάσει των οποίων εκκαθαρίζονται και εντέλλονται προς πληρωμή οι δαπάνες των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης.

5. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία οικ. 188204 ΕΞ 2022/21.12.2022 (Β’ 6607) κοινής υπουργικής απόφασης, προκειμένου να επιλυθούν δυσχέρειες κατά την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακίνησης Δικαιολογητικών, καθώς και ανάθεσης αρμοδιοτήτων ελέγχου, εκκαθάρισης, εντολής πληρωμής και εξόφλησης στις κατά τόπο αρμόδιες ΔΥΕΕ,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ηλεκτρονική Διακίνηση Δικαιολογητικών Δαπανών

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία οικ. 188204 ΕΞ 2022/ 21.12.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Επικρατείας και Αν. Υπουργού Οικονομικών «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» (Β’ 6607) και αντικαθιστούμε το άρθρο 7 ως εξής:

«Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 6 της παρούσας, η ΗΔΔ εφαρμόζεται σε όλη την Κεντρική Διοίκηση για το σύνολο των δαπανών της πλην των κατωτέρω περιπτώσεων, για τις οποίες η έναρξη ισχύος ορίζεται από 1.1.2025:

α. το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

β. Δαπάνες των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που αποτελούν ειδικούς φορείς στον προϋπολογισμό τους.

γ. Δαπάνες των δευτερευόντων διατακτών του Υπουργείου Πολιτισμού.

δ. Δαπάνες που ανάγονται στις καταπτώσεις εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς τις τράπεζες και τους εξομοιούμενους με αυτές φορείς.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις τα δικαιολογητικά δαπανών διακινούνται εκτός της ΗΔΔ.».

Άρθρο 2
Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 στις ΔΥΕΕ

Για τις περ. β και γ του άρθρου 7 της υπό στοιχεία οικ. 188204 ΕΞ 2022 (Β’ 6607) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αντικαθίσταται με το προηγούμενο άρθρο της παρούσας, αναθέτουμε στις κατά τόπο αρμόδιες ΔΥΕΕ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (παρ. 1 του άρθρου 69Δ του ν. 4270/2014) την άσκηση των αρμοδιοτήτων που καθορίζονται στις υπό στοιχεία 22358/Β1/2016 (Β’ 4331) και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/97347/7406/2018 (Β’ 875) κοινές υπουργικές αποφάσεις.».

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 01.01.2024.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Πολιτισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Εσωτερικών
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ