18
Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, για τη μελέτη και πρόταση λήψης των αναγκαίων μέτρων, με σκοπό τη διασφάλιση καθολικής πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των ΤΑΧΙ και των ΚΤΕΛ

Αριθμ. 16335/2024

(ΦΕΚ Β’ 519/26-01-2024)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
β) των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 131),
γ) των άρθρων 75, 76, 77, 78 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)-Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
δ) του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α’ 131),
ε) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
ζ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

2. Την υπ’ αρ. 68361/16.03.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Μεταφορών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (ΥΟΔΔ 204).

3. Το γεγονός ότι, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού καθώς στα μέλη της Επιτροπής δε θα καταβάλλεται αποζημίωση,

αποφασίζουμε:

Συστήνουμε και συγκροτούμε επταμελή (7) Επιτροπή στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, για τη μελέτη των κατάλληλων και αναγκαίων μέτρων με σκοπό τη διασφάλιση καθολικής πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων των ΤΑΧΙ και των ΚΤΕΛ και την υποβολή σχετικού πορίσματος στην Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για θέματα Μεταφορών, εντός πέντε (5) μηνών, από τη δημοσίευση της παρούσας.

Το έργο της Επιτροπής είναι:
α) η συλλογή, μελέτη στοιχείων και η επεξεργασία τους αναφορικά με τα δικαιώματα των επιβατών με αναπηρία στους ευρωπαϊκούς Κανονισμούς,
β) η εξαγωγή συμπερασμάτων, διατύπωση θέσεων και υποβολή προτάσεων για την υιοθέτηση των βέλτιστων πολιτικών για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αναφορικά με το ανατεθέν σε αυτήν έργο,
γ) η σύνταξη και υποβολή πορίσματος στο οποίο θα περιέχονται προτάσεις για την λήψη κατάλληλων και αναγκαίων μέτρων με σκοπό τη διασφάλιση καθολικής πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των ΤΑΧΙ και των ΚΤΕΛ.

Η Επιτροπή θα αποτελείται από τους:
1. Ιωάννη Ξιφαρά του Μιχαήλ, Γενικό Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με στοιχεία επικοινωνίας: ggmsec@yme.gov.gr, ο οποίος θα ασκεί καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής.
2. Σοφοκλή Φάτσιο του Σωτηρίου, Πρόεδρο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών, με αναπληρωτή τον Δημήτρη Κολυνδρίνη του Στεφάνου, μέλος Δ.Σ. της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών.
3. Βασίλειο Κούτσιανο, Γενικό Γραμματέα της Εθνικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίας, με αναπληρώτρια την Χριστίνα Σαμαρά του Βασιλείου, επιστημονικό στέλεχος της Εθνικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίας.
4. Μπέτυ Αρμένη του Φραγκίσκου, Προϊσταμένη Τμήματος Αστικής Κινητικότητας και Περιβάλλοντος Ο.Α.Σ.Α.
5. Κώστα Γιαννόπουλο του Δημητρίου, Αναπληρωτή Γραμματέα Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί και Αγοραίων (ΠΟΕΙΑΤΑ).
6. Ιφιγένεια Μπαλαμπέκου του Νικολάου, Πολιτικό Μηχανικό, εκπρόσωπο ΟΣΕΘ.
7. Μαρία Κανελλοπούλου του Ευαγγέλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με Α’ βαθμό, που υπηρετεί ως

Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Λειτουργία Διάρκεια Εργασιών:
Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός και εκτός των ωρών του κανονικού ωραρίου εργασίας σε χώρο που θα ορίσουν από κοινού τα μέλη ή μέσω τηλεδιάσκεψης.
Τα μέλη της Eπιτροπής αναλαμβάνουν το έργο αμισθί. Το έργο της Επιτροπής περατούται με την υποβολή του τελικού πορίσματός της στην Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για θέματα Μεταφορών, και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 18 Ιανουαρίου 2024

Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΙΦΑΡΑΣ