16280 ΕΞ 31-03-2023
Λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών

Αριθμ. 16280 ΕΞ 2023

(ΦΕΚ Β’ 2368/12-04-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων ν. 4046/2012, ν. 4093/2012 και ν. 4127/2013» (Α’ 107), ιδία δε, της παρ. 6 της υποπαρ. Γ.2. αυτής, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4778/2021 (Α’ 26).
β. του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45),
γ. του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),
δ. των άρθρων 13, 18 και 19 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
ε. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
στ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ζ. του άρθρου 34 του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
η. του άρθρου 1 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
θ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ι. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»,
ια. του άρθρου 29 του ν. 4778/2021 «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις».

2. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

3. Την υπ’ αρ. 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

4. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

5. Την υπ’ αρ. 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

6. Την υπό στοιχεία 38428 ΕΞ 29-10-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών» (Β’ 5231).

7. Την ανάγκη καθορισμού του τρόπου λειτουργίας και χρήσης της διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την τήρηση του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών της παρ. Γ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) του Υπουργείου Οικονομικών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

8. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον τρόπο λειτουργίας και χρήσης της διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την τήρηση του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) του Υπουργείου Οικονομικών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ως εξής:

Άρθρο 1
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχεδιάζει, αναπτύσσει και υποστηρίζει την παραγωγική λειτουργία τoυ Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών».

2. Η Διεύθυνση Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, αποτελεί την αρμόδια αρχή διαχείρισης και ελέγχου των πληροφοριακών στοιχείων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών», σύμφωνα με την παρ. Γ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107).

3. Σκοπός λειτουργίας του συστήματος είναι, αφενός μεν η έγκυρη πληροφόρηση του κοινού για τους πιστοποιημένους εκτιμητές (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα) που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών ανά περιοχή, αφετέρου δε η εγγραφή και η διαρκής ενημέρωση και επικαιροποίηση των πληροφοριακών στοιχείων κάθε εκτιμητή, μέσω διαδικασίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων, έπειτα από σχετικό έλεγχο της αρμόδιας αρχής.

4. Το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) στη διεύθυνση https://valuers.gov.gr.

Άρθρο 2
Χρήστες του Πληροφοριακού Συστήματος

1. Όλοι οι πολίτες έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα πληροφοριακά στοιχεία του συστήματος όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσης.

2. Οι υπάλληλοι της αρμόδιας αρχής διαχείρισης, εισέρχονται στην πλατφόρμα με χρήση κωδικών Δημόσιας Διοίκησης και έχουν ως ρόλο τη διαχείριση και τον έλεγχο των πληροφοριακών στοιχείων του συστήματος.

3. Οι πιστοποιημένοι εκτιμητές (Φυσικά πρόσωπα) εισέρχονται στην πλατφόρμα με χρήση κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) και έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του συστήματος που τους αφορούν. Αναφορικά με τα Νομικά Πρόσωπα, στο σύστημα εισέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος με τους κωδικούς – διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) του Νομικού Προσώπου.

Άρθρο 3
Ελεύθερη Πρόσβαση Χρηστών στο Πληροφοριακό Σύστημα

1. Οι κλάδοι εκτιμήσεων των πιστοποιημένων εκτιμητών του συστήματος είναι:
Α. Ακίνητα (ιδίως οικόπεδα, γεωργικές εκτάσεις, κτίρια, διαμερίσματα, καταστήματα, τεχνικά έργα κ.ά.)
Β. Μηχανολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (ιδίως μηχανήματα, γραμμές παραγωγής, εργοστάσια, μεταφορικά μέσα κ.ά.)
Γ. Επιχειρήσεις και άυλα αγαθά (ιδίως μετοχές, εφευρέσεις, βιομηχανικά σχέδια, αστικό όνομα, φήμη κ.ά.)
Δ. Κινητά κάθε είδους (ιδίως έργα τέχνης, τιμαλφή, έπιπλα, οικοσκευή, βιβλία, νομίσματα, αντίκες κ.ά.)

2. Για κάθε πιστοποιημένο εκτιμητή Φυσικό Πρόσωπο τα παρακάτω στοιχεία είναι ελεύθερα προσβάσιμα από το πληροφοριακό σύστημα:
α. Αριθμός Μητρώου
β. Ονοματεπώνυμο
γ. Πατρώνυμο
δ. Φορέας Πιστοποίησης ανά Κλάδο Εκτιμήσεων ε. Ειδικότητα
στ. Στοιχεία επικοινωνίας
– Περιφερειακή ενότητα
– Δήμος
– Διεύθυνση
– Τηλέφωνο
– Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

3. Για κάθε πιστοποιημένο εκτιμητή Νομικό Πρόσωπο τα παρακάτω στοιχεία είναι ελεύθερα προσβάσιμα από το πληροφοριακό σύστημα:
α. Αριθμός Μητρώου
β. Επωνυμία
γ. Αρμόδιος Εκτιμήσεων
δ. Κλάδος Εκτιμήσεων
ε. Επαγγελματική Έδρα
– Περιφερειακή Ενότητα
– Δήμος
– Διεύθυνση
– Τηλέφωνο
– Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

4. Η αναζήτηση των στοιχείων μπορεί να γίνει με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω κριτήρια:

α. Για Φυσικά Πρόσωπα
– Αριθμό Μητρώου
– Ονοματεπώνυμο
– Πιστοποίηση-Κλάδο
– Περιφερειακή Ενότητα – Δήμο Έδρας

β. Για Νομικά Πρόσωπα
– Αριθμό Μητρώου
– Επωνυμία
– Αρμόδιο Εκτιμήσεων
– Κλάδο Εκτιμήσεων
– Περιφερειακή Ενότητα – Δήμο Έδρας

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται με τυχαία σειρά για λόγους ισότιμης αντιμετώπισης των εκτιμητών.

Άρθρο 4
Διαδικασία Διαχείρισης και Ελέγχου των Πληροφοριακών Στοιχείων

1. Ο υπάλληλος της αρμόδιας αρχής διαχείρισης και ελέγχου των πληροφοριακών στοιχείων του συστήματος, συνδέεται στο σύστημα με κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης.

2. Επιλέγει ένα εκτιμητή, Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, και παρουσιάζεται η αντίστοιχη ψηφιακή καρτέλα.

3. Στην ψηφιακή καρτέλα μπορεί να δει τα παρακάτω πληροφοριακά στοιχεία του πιστοποιημένου εκτιμητή όπως είναι αποθηκευμένα στο σύστημα καθώς και σε όλα τα ψηφιακά αρχεία/έγγραφα που ο πιστοποιημένος εκτιμητής έχει ανεβάσει στο σύστημα:

α. Φυσικό Πρόσωπο
– Αριθμός Μητρώου
– Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
– Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
– Ονοματεπώνυμο
– Πατρώνυμο
– Στοιχεία Επικοινωνίας
. Περιφέρεια
. Περιφερειακή Ενότητα
. Δήμος
. Δημοτική Ενότητα/Κοινότητα
. Ταχυδρομικός Κώδικας
. Διεύθυνση
. Σταθερό Τηλέφωνο
. Κινητό Τηλέφωνο
. Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
. 2η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
– Πιστοποιήσεις
. Κλάδος Εκτιμήσεων
. Φορέας Πιστοποίησης
. Ημερομηνία Ανάρτησης
. Κατάσταση Πιστοποίησης
. Δικαιολογητικά Πιστοποίησης
. Ημερομηνία Μεταβολής Κατάστασης
– Ειδικότητες
. Τίτλος Ειδικότητας
. Ημερομηνία Ανάρτησης
. Κατάσταση Ειδικότητας
. Δικαιολογητικά Ειδικότητας
. Ημερομηνία Μεταβολής Κατάστασης
– Δικαιολογητικά Ετήσιας Επιτήρησης
– Άλλες Διευθύνσεις
. Περιφέρεια
. Περιφερειακή Ενότητα
. Δήμος
. Δημοτική Ενότητα/Κοινότητα
. Διεύθυνση
. Τηλέφωνο
. Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
. Κατάσταση Διεύθυνσης
. Ημερομηνία Μεταβολής Κατάστασης
– Αιτήματα που έχουν υποβληθεί
. Είδος Αιτήματος
. Αριθμός Αιτήματος
. Ημερομηνία Υποβολής
. Κατάσταση Αιτήματος
. Ημερομηνία Μεταβολής Κατάστασης
– Φάκελος Εκτιμητή
. Αίτηση
. Κατηγορία Δικαιολογητικού
. Ημερομηνία Λήξης
. Δικαιολογητικό
. Αρχείο

β. Νομικό Πρόσωπο
– Αριθμός Μητρώου
– Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
– Επωνυμία
– Επαγγελματική Έδρα:
. Περιφέρεια
. Περιφερειακή Ενότητα
. Δήμος
. Δημοτική Ενότητα/Κοινότητα
. Ταχυδρομικός Κώδικας
. Διεύθυνση
. Σταθερό Τηλέφωνο
. Κινητό Τηλέφωνο
. Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
. 2η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
. Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου
. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας Νόμιμου Εκπροσώπου
– Εκπρόσωποι Νομικού Προσώπου
. Ιδιότητα
. Ονοματεπώνυμο
. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
. Ημερομηνία Ανάρτησης
. Κατάσταση Εκπροσώπου Νομικού Προσώπου
. Ημερομηνία Μεταβολής Κατάστασης
. Εξουσιοδοτημένος
– Αρμόδιοι Εκτιμητές
. Αριθμός Μητρώου Εκτιμητή
. Ονοματεπώνυμο Εκτιμητή
. Κλάδος Εκτιμητή
. Κατάσταση Αρμόδιου Εκτιμητή
. Ημερομηνία Ανάρτησης
. Ημερομηνία Μεταβολής Κατάστασης
– Δικαιολογητικά Ετήσιας Επιτήρησης
– Άλλες Διευθύνσεις
. Περιφέρεια
. Περιφερειακή Ενότητα
. Δήμος
. Δημοτική Ενότητα/Κοινότητα
. Διεύθυνση
. Τηλέφωνο
. Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
. Κατάσταση Διεύθυνσης
. Ημερομηνία Μεταβολής Κατάστασης
– Αιτήματα που έχουν υποβληθεί από το νόμιμο εκπρόσωπο:
. Είδος Αιτήματος
. Αριθμός Αιτήματος
. Ημερομηνία Υποβολής
. Κατάσταση Αιτήματος
. Ημερομηνία Μεταβολής Κατάστασης
– Φάκελος Εκτιμητή
. Αίτηση
. Κατηγορία Δικαιολογητικού
. Ημερομηνία Λήξης
. Δικαιολογητικό
. Αρχείο

4. Μέσω των σχετικών ενεργειών, ο εν λόγω υπάλληλος, δύναται να ενημερώνει και να επικαιροποιεί τα πληροφοριακά στοιχεία του εκτιμητή, έπειτα από την υποβολή αντίστοιχων αιτημάτων και τον έλεγχο αυτών από την αρμόδια αρχή. Οι κατηγορίες των αιτημάτων που μπορούν να υποβληθούν μέσω του συστήματος είναι:

α. Φυσικό Πρόσωπο
– Ετήσια Ανανέωση Επιτήρησης
– Προσθήκη Νέας Πιστοποίησης (σε υπάρχοντα κλάδο)
– Εγγραφή σε Νέο Κλάδο Εκτιμήσεων
– Τροποποίηση Στοιχείων
– Διαγραφή Πιστοποίησης
– Διαγραφή Κλάδου Εκτιμήσεων
– Διαγραφή από το Μητρώο (Προσωρινή/Οριστική)

β. Νομικό Πρόσωπο
– Ετήσια Ανανέωση Επιτήρησης
– Προσθήκη Αρμόδιου Εκτιμήσεων
– Εγγραφή σε Νέο Κλάδο Εκτιμήσεων
– Τροποποίηση Στοιχείων
– Αντικατάσταση Νόμιμου Εκπροσώπου
– Διαγραφή Αρμόδιου Εκτιμήσεων
– Διαγραφή Κλάδου Εκτιμήσεων
– Διαγραφή από το Μητρώο (Προσωρινή/Οριστική)

5. Ο εν λόγω υπάλληλος δύναται να επιλέξει υποσύστημα αναφορών μέσω του οποίου αποκτά πρόσβαση σε ένα σύνολο αναφορών σχετικά με τα στοιχεία του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών.

6. Σε κάθε περίπτωση ο υπάλληλος της αρχής διαχείρισης και ελέγχου δύναται να προβαίνει σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται στον νόμο.

Άρθρο 5
Διαδικασία εγγραφής Φυσικών και Νομικών Προσώπων

1. Για τα Φυσικά Πρόσωπα, ο ενδιαφερόμενος πιστοποιημένος εκτιμητής συνδέεται στο σύστημα με τους προσωπικούς κωδικούς – διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (Taxisnet). Για τα Νομικά Πρόσωπα ο νόμιμος εκπρόσωπος συνδέεται με τους κωδικούς – διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (Taxisnet) του Νομικού Προσώπου.

2. Την πρώτη φορά που εισέρχεται στο σύστημα ο ενδιαφερόμενος πιστοποιημένος εκτιμητής, ζητείται η συμπλήρωση της σχετικής αίτησης εγγραφής και η επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών σε ψηφιακή μορφή. Στην αίτηση αυτή επισυνάπτει υπεύθυνη δήλωση με την οποία, μεταξύ άλλων, αποδέχεται και την δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών των σχετικών πληροφοριακών του στοιχείων.

3. Η αρμόδια αρχή διαχείρισης και ελέγχου των πληροφοριακών στοιχείων, παραλαμβάνει το αίτημα μέσω του συστήματος, προχωρά σε έλεγχο των στοιχείων αυτών και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών και, τελικά, εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα.

4. Ο ενδιαφερόμενος πιστοποιημένος εκτιμητής δύναται να παρακολουθεί την πορεία του αιτήματός του μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

5. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και στην περίπτωση της θετικής έκβασης του αιτήματος, η αρμόδια αρχή οριστικοποιεί την εγγραφή του ενδιαφερόμενου πιστοποιημένου εκτιμητή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών με τη δημιουργία της ψηφιακής του καρτέλας και δημοσιεύει τα πληροφοριακά του στοιχεία στο σύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος.

Άρθρο 6
Διαδικασία Υποβολής Δικαιολογητικών και Ενημέρωσης Στοιχείων

1. Για τα Φυσικά Πρόσωπα ο ενδιαφερόμενος πιστοποιημένος εκτιμητής συνδέεται στο σύστημα με τους προσωπικούς κωδικούς – διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (Taxisnet). Για τα Νομικά Πρόσωπα ο νόμιμος εκπρόσωπος συνδέεται με τους κωδικούς – διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (Taxisnet) του Νομικού Προσώπου.

2. Στην ψηφιακή καρτέλα εμφανίζονται όλα τα σχετικά στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα καθώς και ό,τι αρχεία έχει ανεβάσει ο πιστοποιημένος εκτιμητής στο σύστημα, από την έναρξη λειτουργίας του.

3. Μέσω των σχετικών ενεργειών, ο πιστοποιημένος εκτιμητής μπορεί να ενημερώσει τα στοιχεία του υποβάλλοντας αντίστοιχο αίτημα και επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

4. Η αρμόδια αρχή διαχείρισης και ελέγχου των πληροφοριακών στοιχείων, παραλαμβάνει το αίτημα μέσω του συστήματος, προχωρά σε ελέγχους των στοιχείων και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών και, τελικά, εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα.

5. Ο ενδιαφερόμενος πιστοποιημένος εκτιμητής δύναται να παρακολουθεί την πορεία του αιτήματός του μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

6. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και στην περίπτωση της θετικής έκβασης, ενημερώνεται η ψηφιακή καρτέλα του πιστοποιημένου εκτιμητή και τα επικαιροποιημένα στοιχεία του δημοσιεύονται στο πληροφοριακό σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος.

Άρθρο 7
Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας

1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής διακυβέρνησης ορίζεται ως φορέας λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών» όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 1 υποστηρίζοντας τεχνικά την παραγωγική λειτουργία του σύμφωνα με τις διατάξεις περί πληροφοριακών υποδομών των άρθρων 85 έως 88 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

2. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής διακυβέρνησης ως φορέας λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος σχεδιάζει, αναπτύσσει, βελτιώνει, συντηρεί και χρηματοδοτεί όλες τις αναγκαίες δράσεις που αφορούν στο λογισμικό και τις απαραίτητες υποδομές για την παραγωγική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, παρέχοντας υπηρεσίες Software as a Service (SaaS) στην αρχή διαχείρισης και ελέγχου των πληροφοριακών στοιχείων του συστήματος.

3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το πληροφοριακό σύστημα δύναται να τίθεται εκτός λειτουργίας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών ανά έτος, για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης, ρύθμισης λεπτομερέστερων τεχνικών θεμάτων ή προσαρμογής του σε τυχόν μεταβολές του θεσμικού πλαισίου, έπειτα από αίτημα του φορέα λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος ή της αρχής διαχείρισης και ελέγχου των πληροφοριακών στοιχείων. Κατ εξαίρεση, κατά το χρονικό διάστημα που το πληροφοριακό σύστημα τίθεται εκτός λειτουργίας, οι διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα απόφαση, διεκπεραιώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός των προθεσμιών της παρ. Γ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107).

4. Οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες του ως άνω πληροφοριακού συστήματος παρέχονται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα.

5. Το πληροφοριακό σύστημα και όλο το απαραίτητο για την αδιάλειπτη λειτουργία του λογισμικό, εγκαθίσταται και λειτουργεί στις υποδομές του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) της Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής διακυβέρνησης.

Άρθρο 8
Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Το Υπουργείο Οικονομικών ως υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Οι φορείς και ειδικότερα οι χρήστες των πληροφοριακού συστήματος του παρόντος, έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα.

2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως εκτελών την επεξεργασία έχει υποχρέωση ενημέρωσης απέναντι στο Υπουργείο Οικονομικών ως υπεύθυνου επεξεργασίας των δεδομένων που διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής αναφορικά με τα Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα προστασίας των δεδομένων του.

3. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 9
Έναρξη Λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας

Η έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 1, εκκινεί από την έκδοση της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2023

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ