162662 ΕΞ 2022/7.11.2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 128320 ΕΞ 2020/10.11.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΥΟΔΔ 971)

162662 ΕΞ 2022/07.11.2022
ΦΕΚ: ΥΟΔΔ 1047

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ε’ – Οργάνωσης και Ποιότητας

Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 6-10
Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γ. Κατσαλή
Τηλ.: 213 1339693
Email: g.katsali@minfin.gr

Θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 128320 ΕΞ 2020/10.11.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΥΟΔΔ 971).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 του ν.4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις», (Α’148),
β) της περ. ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’143),
γ) των άρθρων 76 και 77 του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)-Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», (Α’184),
δ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’131), ε) των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’181 και ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ‘ 121 και Α’126 Διορθώσεις Σφαλμάτων).

2. α) Την υπό στοιχεία 127519 ΕΞ 2020/06.11.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των θεμάτων λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών», (Β’ 4939, ΑΔΑ: ΨΠΦΞΗ-3ΥΝ), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 68225 ΕΞ 2021/09.06.2021 (Β’2666, ΑΔΑ: Ω01ΧΗ-ΩΩΛ) και 134649 ΕΞ 2021/27.10.2021 (Β’5023, ΑΔΑ: ΨΤΣ2Η-Ρ7Α) όμοιες.
β) Την υπό στοιχεία 128320 ΕΞ 2020/10.11.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΥΟΔΔ 971, ΑΔΑ: 6Λ8ΧΗ-ΘΦ5), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 33785 ΕΞ 2021/19.03.2021 (ΥΟΔΔ 234, ΑΔΑ: 62Ο4Η- ΨΨ0), 70439 ΕΞ 2021/14.06.2021 (ΥΟΔΔ 475, ΑΔΑ: ΩΥ2ΥΗ-ΠΔΝ), 88917 ΕΞ 2021/19.07.2021 (ΥΟΔΔ 603, ΑΔΑ: 990ΩΗ-7ΘΕ), 117312 ΕΞ 2021/24.09.2021 (ΥΟΔΔ 821 και 873 Διόρθωση Σφάλματος, ΑΔΑ: 6Ε0ΝΗ-ΧΕΓ), 149129 ΕΞ 2021/ 24.11.2021 (ΥΟΔΔ 1031, ΑΔΑ: ΨΛΨΝΗ-0ΙΩ), 16802 ΕΞ 2022/08.02.2022 (ΥΟΔΔ 102, και 177 Διόρθωση Σφάλματος, ΑΔΑ: 9ΦΒ2Η), και 67721 ΕΞ 2022/18.05.2022 (ΥΟΔΔ 426, ΑΔΑ: 9ΠΕΛΗ-Φ3Α), όμοιες.
γ) Την υπό στοιχεία 148348 ΕΞ 2020/28.12.2020 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Παράταση προθεσμιών εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α’148)» (Β’5825, ΑΔΑ: Ψ413Η-ΕΒΦ), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 37414 ΕΞ 2021/29.03.2021 (Β’1227, ΑΔΑ: ΨΒΣ6Η-ΑΔ3), 134647 ΕΞ 2021/27.10.2021 (Β’5023, ΑΔΑ: ΨΕΗΖΗ-ΑΚΗ) και 43326 ΕΞ 2022/31.03.2022 (Β’1538, ΑΔΑ: 6ΚΣΦΗ-ΟΗΒ), όμοιες.

3. Την υπό στοιχεία 159660 ΕΞ 2022/02.11.2022 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

4. α) Την από 30.08.2022 αίτηση παραίτησης της Ελένης Τσολακούδη, πρώην Εφέτη των Διοικητικών Δικαστηρίων, η οποία είχε οριστεί ως μέλος στο 1ο Τμήμα της Επιτροπής με έδρα την Αθήνα και η οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το υπ’ αρ. 123143 ΕΞ 2022 ΕΜΠ/01.09.2022 έγγραφο του Γενικού Προϊσταμένου της Επιτροπής.
β) Το υπ’αρ. 3343/05.10.2022 έγγραφο από τη Γενική Επιτροπεία της Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.

5. α) Την υπό στοιχεία 123098 ΕΙ 2022/01.09.2022 αίτηση αντικατάστασης της Μαρίας Κατσάνου, υπαλλήλου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) με βαθμό Α’ του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, η οποία είχε οριστεί ως μία εκ των Γραμματέων των τεσσάρων (4) Τμημάτων της έδρας της Επιτροπής.
β) Το από 20.10.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Ιδιαίτερο Γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών για το τρέχον οικονομικό έτος και για τα έτη του εγκεκριμένου ΜΠΔΣ.

Αποφασίζουμε

Ι. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 128320 Εξ 2020/10.11.2020 (ΥΟΔΔ 971) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ως εξής:

A. Αντικαθιστούμε στην παράγραφο Β.ΙΙ του διατακτικού αυτής το υπό στοιχείο 2) μέλος του 1ου Τμήματος της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με έδρα την Αθήνα, ως εξής:

«Τμήμα 1ο
2. Βλαδίμηρο Μωϋσίδη του Δημητρίου, με ΑΔΤ …, τέως Εφέτη των Διοικητικών Δικαστηρίων και
»

B. Διαγράφουμε στην παράγραφο Β.ΙΙΙ του διατακτικού αυτής το στοιχείο 2) και αναριθμούμε το στοιχείο 3) σε 2).

ΙΙ. Ως εκ τούτου, οι παράγραφοι Β και Γ του διατακτικού της τροποποιούμενης απόφασης, διαμορφώνονται ως εξής:

«Β. I. Ορίζουμε τον Γενικό Προϊστάμενο και τον αναπληρωτή αυτού, ως εξής:
Αριστόβουλο-Γεώργιο Βώρο του Χρήστου, με ΑΔΤ …, τέως Σύμβουλο της Επικρατείας, ο οποίος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του αναπληρώνεται από την Ευγενία Μυλωνοπούλου του Παναγιώτη, με ΑΔΤ …, τέως Πρόεδρο Εφετών των Διοικητικών Δικαστηρίων, Πρόεδρο του 1ου Τμήματος.

ΙΙ. Ορίζουμε τα μέλη των τεσσάρων (4) Τμημάτων της Επιτροπής που εδρεύουν στην Έδρα (Αθήνα), ως εξής:

Τμήμα 1ο

1. Ευγενία Μυλωνοπούλου του Παναγιώτη, με ΑΔΤ …, τέως Πρόεδρο Εφετών των Διοικητικών Δικαστηρίων, ως Πρόεδρο.
2. Βλαδίμηρο Μωϋσίδη του Δημητρίου, με ΑΔΤ …, τέως Εφέτη των Διοικητικών Δικαστηρίων και
3. Γεωργία Μπουρδάκου του Γεωργίου, με ΑΔΤ …, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως μέλη.
Εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ορίζεται ο Μιχαήλ Τσιγκάκος του Δημάκη, με ΑΔΤ …, υπάλληλος με βαθμό Δ’ του κλάδου ΤΕ Εφοριακών.

Τμήμα 2ο

1. Δέσποινα Οικονόμου του Γεωργίου, με ΑΔΤ …, Πρόεδρο Εφετών των Διοικητικών Δικαστηρίων, ως Πρόεδρο.
2. Κωνσταντίνα Κλουτσινιώτη του Μάριου, με ΑΔΤ …, τέως Εφέτη των Διοικητικών Δικαστηρίων και
3. Θεόδωρο Στριλάκο του Νικολάου, με ΑΔΤ …, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως μέλη.
Εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ορίζεται Ιωάννης Καπετάνος του Γεωργίου, με ΑΔΤ …, υπάλληλος με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών.

Τμήμα 3ο

1. Αδαμαντία Παπασταμοπούλου του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ …, τέως Πρόεδρο Εφετών των Διοικητικών Δικαστηρίων, ως Πρόεδρο.
2. Νικόλαο Μπασέα του Παναγιώτη, με ΑΔΤ …, τέως Εφέτη των Διοικητικών Δικαστηρίων και
3. Χρήστο Κορατζάνη του Ευαγγέλου, με ΑΔΤ …, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως μέλη.
Εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ορίζεται η Μαρία Υφαντή του Μιχαήλ, με ΑΔΤ …, υπάλληλος με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών.

Τμήμα 4ο

1. Μαρίνα Βάθη του Αναστασίου, με ΑΔΤ …, τέως Πρόεδρο Εφετών των Διοικητικών Δικαστηρίων, ως Πρόεδρο.
2. Αικατερίνη Κοφινά του Αποστόλου, με ΑΔΤ …, τέως Εφέτη των Διοικητικών Δικαστηρίων και
3. Θησέα Κουρή του Σπυρίδωνα, με ΑΔΤ … Δικαστικό Πληρεξούσιο Α’ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως μέλη.
Εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ορίζεται η Ελένη Κοσμέτου του Ιωάννη, με ΑΔΤ …, υπάλληλος με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών.

III. Γραμματείς των τεσσάρων (4) Τμημάτων της έδρας της Επιτροπής, ορίζονται οι εξής:

1. Γεωργία Χατζηκάλφα του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ …, υπάλληλος με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών.
2. Κυριακή Μαλούτα του Περίανδρου, με ΑΔΤ …, υπάλληλος με βαθμό Α’ του κλάδου ΔΕ Εφοριακών.

Γ.Ι. Ορίζουμε τα μέλη των δύο (2) Τμημάτων του Παραρτήματος της Επιτροπής που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη, ως εξής:

Τμήμα 1ο

1. Ηλία Κοντοζαμάνη του Θωμά, με ΑΔΤ …, τέως Πρόεδρο Εφετών των Διοικητικών Δικαστηρίων, ως Πρόεδρο.
2. Στυλιανή Προδρόμου-Κουκουτζέλα του Βασιλείου, με ΑΔΤ …, τέως Εφέτη των Διοικητικών Δικαστηρίων και
3. Θωμά Καζάκο του Ιωάννη, με ΑΔΤ …, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως μέλη.
Εισηγητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ορίζονται οι εξής:
Κατερίνα Καμπουρίδου του Χρήστου, με ΑΔΤ …, υπάλληλος με βαθμό Α’ του κλάδου ΤΕ Εφοριακών και
Γιαννούλα Μπλιάμπτη του Αντωνίου, με ΑΔΤ …, υπάλληλος με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών

Τμήμα 2ο

1. Κωνσταντίνο Παππά του Δημητρίου, με ΑΔΤ …, τέως Πρόεδρο Εφετών των Διοικητικών Δικαστηρίων, ως Πρόεδρο.
2. Σοφία Τσέκου-Πλιάτσικα του Νικολάου, με ΑΔΤ …, τέως Εφέτη των Διοικητικών Δικαστηρίων και
3. Μαρία Βασιλείου του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ …, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως μέλη.
Εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ορίζεται η Κωνσταντίνα Γιαννακούλα του Γεωργίου, με ΑΔΤ …, υπάλληλος με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών.

ΙΙ. Γραμματείς των δύο (2) Τμημάτων του Παραρτήματος της Επιτροπής, ορίζονται οι εξής:

Βασιλική Σκόντζου του Παναγιώτη, με ΑΔΤ …, υπάλληλος με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών.
Ανέστης Τσακαλαΐδης του Στεργίου, με ΑΔΤ …, υπάλληλος με βαθμό Α’ του κλάδου ΤΕ Τελωνειακών
».

ΙΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Χ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ