1589/383038/2023
Χορήγηση κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) στους πλοιοκτήτες των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L190/45, 28.6.2014)

Αριθμ. 1589/383038/2023

(ΦΕΚ Β’ 7039/13-12-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» (Α’ 320), όπως το ν.δ. τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν. 1409/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 “Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν” και άλλες διατάξεις» (Α’ 199).

2. Το άρθρο 22 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών και οργανωτικών θεμάτων» (Α’ 280).

3. Την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 (Α’ 32).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Το Π.Δ.97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

6. Το Π.Δ.82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.77/ 2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

7. Το Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131) και την υπό στοιχεία 102928 ΕΞ 2023/10.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441).

8. Την παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 (Α’ 113) που αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας.

9. Τον ν. 4384/2016 (Α’ 78) και ιδίως άρθρα 18, 19 και 20.

10. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

11. Το β.δ. 666/1966 «Περί αδειών αλιευτικών σκαφών» (Α’ 160).

12. Τα άρθρα 66, 67 και την παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

13. Τα άρθρα 13 – 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)» (Α’ 200), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (Α’ 154), το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (Α’ 223) και τις παρ. 1 – 8 του άρθρου 29 του ν. 3147/2003 (Α’ 135).

14. Την υπ’ αρ. 271562/2002 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Έγκριση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμής από 1-9-2002» (Β’ 1042).

15. Την υπ’ αρ. 282966/9.7.2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ-ΓΕΠ» (Β’ 1205).

16. Το άρθρο 11 της υπ’ αρ. 132537/28.4.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και έγκριση του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. – Ν.Π.Ι.Δ.)» (Β’ 684).

17. Την υπό στοιχεία 2/72071/ΔΠΓΚ/24.9.2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών “Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού” (Β’ 3240) και ειδικότερα το Β’ Παράρτημα αυτής “Διοικητική Ταξινόμηση κρατικού προϋπολογισμού”» (Β’ 3967).

18. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 717/2014 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας «de minimis» στον τομέα της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών (ΕΕ L 190/45, 28.6.2014).

19. Την αριθ. C (2022) 8995/14.12.2022 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας».

20. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.6.2020 απόφαση για το «Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας για την εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας» (Β’ 2417).

21. Την ανάγκη στήριξης των πλοιοκτητών των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, λόγω της μείωσης της αλιευτικής τους παραγωγής ή/και λόγω των ζημιών που υπέστησαν στα σκάφη και στον αλιευτικό τους εξοπλισμό από την κακοκαιρία Daniel κατά το έτος 2023.

22. Το υπ’ αρ. 555/303289/4.10.2023 (Ορθή επανάληψη: 06-10-2023) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

23. Το γεγονός ότι το συνολικό ποσό που δύναται να χορηγηθεί ως ενίσχυση ήσσονος σημασίας «de minimis» στον τομέα της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών, δεν υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο τριετίας, το οποίο για την Ελλάδα ανέρχεται σε 25.343.906 ευρώ, σύμφωνα με το Παράρτημα του Κανονισμού (ΕΕ) 717/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

24. Το γεγονός ότι για την τριετία 2021 – 2023 έχουν χορηγηθεί ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ύψους 2.754.126 ευρώ στον τομέα της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών.

25. Το γεγονός ότι από την υλοποίηση της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) συνολικού ύψους κατ’ ανώτατο όριο 1.489.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2023, η οποία καλύπτεται με πιστώσεις που μεταφέρθηκαν με την υπ’ αρ. 2/99436/20.11.2023 απόφαση ενίσχυσης του τακτικού προϋπολογισμού του Υπ.Α.Α. και Τ., Ε.Φ. 1029-501-0000000, ΑΛΕ 2390901002 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε νομικά πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς» στον Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.

26. Την υπ’ αρ. 2/99436/20.11.2023 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ενίσχυσης του ΑΛΕ 2390901002 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε νομικά πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς» του Ε.Φ. 1029-501-0000000 του προϋπολογισμού του Υπ.Α.Α. και Τ. οικονομικού έτους 2023.

27. Την υπ’ αρ. 21410/359263/23.11.2023 (ΑΔΑ: ΨΗΖΜ4653ΠΓ-ΠΒΤ) απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 1.489.000 ευρώ της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπ.Α.Α. και Τ., η οποία καταχωρήθηκε με α/α 91359 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α. και Τ.

28. Την υπό στοιχεία ΓΝ 150/2023 γνωμοδότηση της ΚΕΜΚΕ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

29. Την υπ’αρ. 1536/363269/24.11.2023 εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α. και Τ. της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/ 2014, επί του προτεινόμενου σχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στους πλοιοκτήτες των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 717/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με σκοπό τη στήριξή τους λόγω της μείωσης της αλιευτικής τους παραγωγής ή/και λόγω των ζημιών που υπέστησαν στα σκάφη και στον αλιευτικό τους εξοπλισμό από την κακοκαιρία Daniel κατά το έτος 2023.

Άρθρο 2 Δικαιούχοι

Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας, Σποράδων μόνο για την νήσο Σκιάθο και Λάρισας, κάτοχοι επαγγελματικών σκαφών παράκτιας αλιείας, είτε κάτοχοι σκαφών μέσης αλιείας εφοδιασμένων με το αλιευτικό εργαλείο γρι γρι, είτε κάτοχοι επαγγελματικών σκαφών αλιείας εσωτερικών υδάτων, με την αλιευτική τους άδεια σε ισχύ για το έτος 2023. Εξαιρούνται από την παρούσα ενίσχυση οι κάτοχοι σκαφών μέσης αλιείας εφοδιασμένων με το αλιευτικό εργαλείο «τράτα βυθού» (μηχανότρατα).

Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής

1. Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης οι ενισχύσεις χορηγούνται στις επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, με βάση τον Καν. (ΕΕ) 717/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Δεν δύνανται να χορηγηθούν ενισχύσεις στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Ενισχύσεις το ύψος των οποίων καθορίζεται βάσει της τιμής ή της ποσότητας των προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά·

β) ενισχύσεις που χορηγούνται για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, συγκεκριμένα ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή άλλες τρέχουσες δαπάνες συνδεόμενες με την εξαγωγική δραστηριότητα·

γ) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγόμενων·

δ) ενισχύσεις για την αγορά αλιευτικών σκαφών·

ε) ενισχύσεις για τον εκσυγχρονισμό ή την αντικατάσταση των κύριων ή βοηθητικών κινητήρων αλιευτικών σκαφών·

στ) ενισχύσεις για δράσεις που αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα ενός αλιευτικού σκάφους ή αφορούν εξοπλισμό για την αύξηση της ικανότητας ενός αλιευτικού σκάφους να εντοπίζει αλιεύματα·

ζ) ενισχύσεις για τη ναυπήγηση νέων αλιευτικών σκαφών ή εισαγωγή αλιευτικών σκαφών·

η) ενισχύσεις για την οριστική ή προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, με εξαίρεση τις ενισχύσεις οι οποίες πληρούν τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 20 και 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*1)·

θ) ενισχύσεις για την εξερευνητική αλιεία·

ι) ενισχύσεις για τη μεταβίβαση της κυριότητας μιας επιχείρησης·

ια) ενισχύσεις για άμεσο εμπλουτισμό των αποθεμάτων, εκτός αν προβλέπεται ρητά ως μέτρο διατήρησης από νομοθετική πράξη της Ένωσης ή πρόκειται για την περίπτωση του πειραματικού εμπλουτισμού αποθεμάτων.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Καν. (ΕΕ) 717/ 2014, σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και σε άλλους τομείς ή άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, η επιχείρηση διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των στοιχείων κόστους, ότι η πρωτογενής παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας δεν επωφελείται από τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σύμφωνα με τον εν λόγω Κανονισμό.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του Καν. (ΕΕ) 717/ 2014, σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, όσο και στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής, η επιχείρηση διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των στοιχείων κόστους, ότι η πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων δεν επωφελείται από τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σύμφωνα με τον εν λόγω Κανονισμό.

Άρθρο 4 Ύψος ενίσχυσης

1. Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται ως το γινόμενο του ποσοστού ιδιοκτησίας εκάστου πλοιοκτήτη επί το ποσό ενίσχυσης που αντιστοιχεί στην κατηγορία ολικού μήκους του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους που αυτός κατέχει, με ποσό ενίσχυσης ανά σκάφος παράκτιας αλιείας, ανά σκάφος με το αλιευτικό εργαλείο γρι γρι και ανά σκάφος αλιείας εσωτερικών υδάτων, ως εξής:

α) Παράκτια αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος μικρότερο ή ίσο των 5,99 μέτρων, σε 1.800 ευρώ ανά σκάφος.

β) Παράκτια αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος από 6,00 μέτρα και μικρότερο ή ίσο των 11,99 μέτρων, σε 2.600 ευρώ ανά σκάφος.

γ) Παράκτια αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος 12,00 μέτρα και μικρότερο ή ίσο των 14,99 μέτρων, σε 7.000 ευρώ ανά σκάφος.

δ) Παράκτια αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος ίσο ή μεγαλύτερο των 15,00 μέτρων, σε 8.000 ευρώ ανά σκάφος.

ε) Αλιευτικά σκάφη μέσης αλιείας με το αλιευτικό εργαλείο γρι γρι, σε 12.000 ευρώ ανά σκάφος.

στ) Αλιευτικά σκάφη εσωτερικών υδάτων ανεξαρτήτου μήκους, σε 1.800 ευρώ ανά σκάφος.

2. Προϋποθέσεις χορήγησης:

α) Οι κάτοχοι των αλιευτικών σκαφών να έχουν δηλώσει στοιχεία της αλιευτικής τους παραγωγής για τα έτη 2022 ή/και 2023 στο Ο.Σ.Π.Α. (έως και Οκτώβριο, δήλωση έως και 12.11.2023). Εξαιρούνται οι κάτοχοι επαγγελματικών σκαφών αλιείας εσωτερικών υδάτων. β) Γ ια πλοιοκτήτες/συμπλοιοκτήτες αλιευτικών σκαφών άνω των 12 μέτρων ολικού μήκους και σκαφών με το αλιευτικό εργαλείο γρι γρι που είναι υπόχρεα να έχουν εγκατεστημένη λειτουργική συσκευή δορυφορικής παρακολούθησης, ότι αλίευαν στην περιοχή εντός του Παγασητικού κόλπου την χρονική περίοδο από 1η έως 10η Σεπτεμβρίου 2023, μέσω διασταύρωσης των στοιχείων των στιγμάτων τους από το Δορυφορικό Σύστημα Παρακολούθησης αλιευτικών σκαφών (VMS).

3. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε μια ενιαία επιχείρηση του τομέα της Αλιείας και της Υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανόμενης και της χορηγούμενης με την παρούσα, δεν μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 και 5 του Καν. (ΕΕ) 717/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, να υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, δηλαδή για την περίοδο 2021 – 2023.

4. Το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, δεν δύναται, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 και 5, να υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στο Παράρτημα του Κανονισμού (ΕΕ) 717/2014 (25.343.906 €).

5. Απαραίτητη είναι η τήρηση των προϋποθέσεων σώρευσης, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 5 του Καν. (ΕΕ) 717/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 5 Χρηματοδότηση

1. Η δημόσια δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θα καλυφθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.), μετά την έκδοση χρηματικού εντάλματος σε βάρος του ΑΛΕ 2390901002 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε νομικά πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς» (Ε.Φ 1029-501-0000000) του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οικονομικού έτους 2023 με δικαιούχο τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

2. Για το έτος 2023 το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 1.489.000 ευρώ, υπό τον όρο μη υπέρβασης του ορίου του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.

3. Οργανισμός πληρωμής των ενισχύσεων στον τομέα της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών ορίζεται ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

4. Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα από την πίστωση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, επιστρέφονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον κρατικό προϋπολογισμό (Α.Λ Εσόδου 1590789001«Λοιπές Επιστροφές ποσών»).

Άρθρο 6 Διαδικασία Πληρωμής – Έλεγχος

1. Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) της παρούσας είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

2. Αρμόδια υπηρεσία για την υποδοχή των αιτήσεων και τη διαμόρφωση του τελικού καταλόγου δικαιούχων με τα αναλογούντα ποσά είναι η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠ.Α.Α.Τ, η οποία ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Καν. (ΕΕ) 717/2014 τους ενδιαφερομένους (δυνητικούς δικαιούχους) για το ποσό της κρατικής ενίσχυσης που θα λάβουν εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 717/2014, καθώς και ότι η ενίσχυση θεωρείται ήσσονος σημασίας με παραπομπή στον Κανονισμό και τα στοιχεία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας, η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠ.Α.Α.Τ. εκδίδει απόφαση στην οποία περιλαμβάνεται ο εγκεκριμένος κατάλογος δικαιούχων με το ποσό ενίσχυσης, μετά τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων μέσω του Εθνικού Αλιευτικού Μητρώου, καθώς και το συγκεντρωτικό επιλέξιμο ποσό που θα καταβληθεί στους δικαιούχους. Για την πληρωμή των δικαιούχων η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠ.Α.Α.Τ. συμπληρώνει τη σχετική λίστα διοικητικού της ελέγχου με τα απαραίτητα σημεία ελέγχου.

3. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν το αίτημα τους για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας του Καν. (ΕΕ) 717/2014 προς την Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠ.Α.Α.Τ., μέσω των αρμόδιων Υπηρεσιών Αλιείας των Π.Ε. της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπου τηρείται και ο φάκελος του σκάφους. Υπόδειγμα της αίτησης/δήλωσης η οποία ενέχει τη θέση Υπεύθυνης Δήλωσης των ενδιαφερομένων αλιέων προσαρτάται στην παρούσα απόφαση ως Παράρτημα Ι.

Η αίτηση/δήλωση γίνεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ως ημερομηνία αίτησης/δήλωσης νοείται η ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης/δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Π.Ε. της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Π.Ε. της Περιφέρειας Θεσσαλίας ελέγχει την αίτηση/δήλωση ως προς την ορθή συμπλήρωση και την πληρότητα του φακέλου και κατόπιν τη διαβιβάζει στην Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠ.Α.Α.Τ. εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την πρωτοκόλληση της αίτησης/δήλωσης σε αυτήν.

Η αίτηση/δήλωση πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από αντίγραφο της αλιευτικής άδειας του σκάφους, καθώς και από βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πλοιοκτήτη/συμπλοιοκτήτη από τον οικείο Δήμο. Σε περίπτωση αλιευτικής επιχείρησης απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού (π.χ. Γ.Ε.ΜΗ., κ.α.) από το οποίο να προκύπτει η έδρα της επιχείρησης.

4. Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠ.Α.Α.Τ. πραγματοποιεί όλους τους απαιτούμενους ελέγχους, συμπεριλαμβανόμενου και του ελέγχου των επικαιροποιημένων στοιχείων του σκάφους στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο, από τους οποίους πιστοποιείται ότι οι αιτούντες πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της παρούσας και στη συνέχεια διαμορφώνει την κατάσταση των δικαιούχων προς πληρωμή.

5. Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας – Τμήμα Αλιείας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει σύμφωνα με το άρθρο 11, σημείο 2.4 της υπ’ αρ. 132537/28.4.2011 κοινής υπουργικής απόφασης στον έλεγχο των δικαιολογητικών του φακέλου πληρωμής που αποστέλλεται από την Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠ.Α.Α.Τ. και διαβιβάζει με τη σχετική λίστα ελέγχου το φάκελο πληρωμής στη Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων.

6. Το Τμήμα Αλιείας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εξετάζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά του φακέλου πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του ΥΠ.Α.Α.Τ., που περιλαμβάνουν:

α) Τη λίστα ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του ΥΠ.Α.ΑΤ. του άρθρου 6 παρ. 2.

β) Το ηλεκτρονικό αρχείο των δικαιούχων με πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο πλοιοκτήτη/συμπλοιοκτήτη ή επωνυμία αλιευτικής επιχείρησης, Α.Φ.Μ., ποσό πληρωμής και ΙΒΑΝ Τραπεζικού λογαριασμού) που υποβάλλεται από την Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠ.Α.Α.Τ.

7. Η Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει:

– Στην έκδοση εντολής πληρωμής και

– στην αποστολή μαγνητικού αρχείου στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.

8. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που είναι αρμόδιες για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis), κάθε πληροφορία σχετική με την πορεία εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) της παρούσας.

9. Σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης υπέρβασης του ανώτατου ορίου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 717/2014) συνεπεία υπέρβασης του ποσού, η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.Α.Α.Τ. φροντίζει για έκδοση απόφασης καταλογισμού για την ανάκτηση της χορηγηθείσας ενίσχυσης στο σύνολό της στον δικαιούχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 717/2014.

10. Τα αρχεία που αφορούν ενισχύσεις χορηγούμενες στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης και αποδεικνύουν την πλήρωση των όρων του Καν. (ΕΕ) 717/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διατηρούνται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και τη Γενική Διεύθυνση Αλιείας για τουλάχιστον 10 έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση.

Άρθρο 7
Τελικές διατάξεις

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ