15796/20-02-2023
Καθορισμός των επιλέξιμων κατηγοριών λειτουργικών δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων που αναλαμβάνει για τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027

Αριθμ. 15796/2023

(ΦΕΚ Β’ 917/21-02-2023)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2008, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121, όπως διορθώθηκε στο Α’ 126).

4. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

5. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

6. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας “Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.” και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 61) και ειδικότερα τις παρ. 1, 3 και 15 του άρθρου 13..

7. Τον ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265) και ειδικότερα της περ. ε), παρ. 7 του άρθρου 13.

8. Τον ν. 4336/2015, υποπαρ. Δ9, του άρθρου 2 (Α’ 94).

9. Την υπ’ αρ. 114947/29.11.2022 υπουργική απόφαση «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027» (B’ 6132).

10. Την υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 υπουργική απόφαση «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» (Β’ 677).

11. Την υπό στοιχεία 2/68332/ΔΕΠ κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις στο πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων και των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, του ΕΟΧ και του Μηχανισμού “Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη”» (Β’ 2493/2016).

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων.

13. Την ανάγκη προσδιορισμού των επιλέξιμων κατηγοριών των λειτουργικών δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ που πραγματοποιούνται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων που αναλαμβάνει στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 και είναι απαραίτητες για την άσκηση των εν λόγω αρμοδιοτήτων/καθηκόντων, καθώς και τα χρηματικά όρια ανά κατηγορία δαπάνης και τη διαδικασία καταβολής.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα υπουργική απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1. Ως Λειτουργικές Δαπάνες που πραγματοποιεί ο «Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΦΕΠΑΕ)», κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων/ καθηκόντων που έχει αναλάβει με την απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή Περιφερειάρχη, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4914/2022, νοούνται το σύνολο των πραγματικών δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ, οι οποίες αφορούν σε δαπάνες αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων που έχει αναλάβει.

2. Οι Λειτουργικές Δαπάνες του ΕΦΕΠΑΕ θα πρέπει να ακολουθούν τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 114947/29.11.2022 υπουργική απόφαση «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027» (B’ 6132/2022) και στην υπ’ αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 υπουργική απόφαση «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» (Β’ 677/2017), καθώς και τους όρους που ορίζονται από την παρούσα.

3. Οι Λειτουργικές Δαπάνες του ΕΦΕΠΑΕ δύναται να αποζημιωθούν:
α. βάσει των επιλέξιμων δαπανών που όντως πραγματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν (πραγματικό κόστος), ή
β. με την εφαρμογή ενός κατ’αποκοπή ποσοστού ύψους 40% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού ή γ. με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή, το ύψος του οποίου που θα καθοριστεί επί του προϋπολογισμού των αποφάσεων ένταξης των πράξεων που θα διαχειριστεί, με βάση μεθοδολογία που θα εκπονηθεί και θα εγκριθεί αρμοδίως με βάση τα οριζόμενα στις οικείες
ενωσιακές και εθνικές διατάξεις και οδηγίες ή
δ. βάσει των επιλέξιμων δαπανών που όντως πραγματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν (πραγματικό κόστος), σε συνδυασμό με την εφαρμογή επιλογών απλουστευμένου κόστους.

4. Ο εφαρμοζόμενος τρόπος αποζημίωσης του ΕΦΕΠΑΕ εμπεριέχεται και στην επιχειρησιακή συμφωνία που θα υπογραφεί μεταξύ Διαχειριστικής Αρχής και ΕΦΕΠΑΕ.

5. Οι «Λειτουργικές Δαπάνες» του ΕΦΕΠΑΕ δύναται να αποζημιωθούν βάσει των επιλέξιμων δαπανών που όντως πραγματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν (πραγματικό κόστος), ή βάσει επιλογών απλουστευμένου κόστους, σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπό στοιχεία 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 υπουργικής απόφασης (Β’ 3521/2016) ή και βάσει συνδυασμού των παραπάνω μεθόδων.

Άρθρο 2
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1. Ο ΕΦΕΠΑΕ υποχρεούται να επιμερίζει τις λειτουργικές του δαπάνες στα Προγράμματα, στο πλαίσιο των οποίων διαχειρίζεται δράσεις κρατικών ενισχύσεων.

2. Ο επιμερισμός των λειτουργικών δαπανών προσδιορίζεται προϋπολογιστικά βάσει των οικείων ανά έτος αποφάσεων ανάθεσης πόρων και αρμοδιοτήτων εκάστου Προγράμματος και επαληθεύεται και εκκαθαρίζεται απολογιστικά κατά την ολοκλήρωση του ανατεθέντος έργου βάσει των οριστικών ανά πρόγραμμα ενταγμένων πράξεων.

Άρθρο 3
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1. Οι Λειτουργικές Δαπάνες του ΕΦΕΠΑΕ είναι επιλέξιμες εφόσον αφορούν σε δαπάνες αναγκαίες για την άσκηση των ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων/καθηκόντων σε αυτόν, εντάσσονται στις δαπάνες των υπουργικών αποφάσεων του άρθρου 2 και τηρούν τους παρακάτω όρους των επί μέρους κατηγοριών δαπανών:
α. Αμοιβές Προσωπικού: Είναι οι αμοιβές προσωπικού του ΕΦΕΠΑΕ, οι οποίες σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχει αναλάβει. Οι εν λόγω αμοιβές οφείλουν να είναι ανάλογες της προϋπηρεσίας και των προσόντων των απασχολουμένων, ώστε το κόστος να παραμένει συγκρίσιμο και εύλογο, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την αναγκαιότητα άσκησης εσωτερικής διαχείρισης (management) και μισθολογικής πολιτικής από τον ΕΦΕΠΑΕ. Οι επιλέξιμες αμοιβές προσωπικού προσδιορίζονται ως εξής:
Για τις θέσεις ευθύνης του προσωπικού του ΕΦΕΠΑΕ (Γενικός Διευθυντής Κεντρικής Δομής ΕΦΕΠΑΕ-Γενικοί Διευθυντές Περιφερειακών Μονάδων ΕΦΕΠΑΕ), ο μέγιστος επιλέξιμος μικτός μισθός για πλήρη απασχόληση δεν θα υπερβαίνει μηνιαίως το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (4.800 €) ευρώ.
Ο μέγιστος επιλέξιμος μικτός μισθός οποιουδήποτε άλλου στελέχους για πλήρη απασχόληση δεν θα υπερβαίνει μηνιαίως το ποσό των τριών χιλιάδων οκτακοσίων (3.800 €) ευρώ.
Ο ελάχιστος επιλέξιμος μικτός μισθός οποιουδήποτε άλλου στελέχους για πλήρη απασχόληση, δεν μπορεί να είναι κατώτερος των οκτακοσίων ευρώ (800 €), μηνιαίως υπό την αίρεση ότι το ποσό αυτό δεν υπολείπεται του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου μισθού.
Τα παραπάνω όρια προσδιορίζουν τις αμοιβές ανάλογα με τη θέση εργασίας και την προϋπηρεσία του κάθε στελέχους, εφαρμόζονται σε όλους τους τύπους των συμβάσεων εργασίας και συμβάσεις μίσθωσης έργου που συνάπτει ή/και διατηρεί ο ΕΦΕΠΑΕ και οι εταίροι του και ορίζουν αποκλειστικά τα ποσά που δύνανται διά της παρούσας να είναι επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση από τα Προγράμματα. Δεν δημιουργούν δηλ. μισθολογικούς περιορισμούς για τον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του, καθώς τυχόν υπερβάλλον ποσό αμοιβής μη επιλέξιμο δύναται να καταβληθεί από τον εργοδότη.
Τυχόν αποζημιώσεις απόλυσης του προσωπικού του ΕΦΕΠΑΕ (Κεντρική Μονάδα και Περιφερειακές Μονάδες) που απασχολείται στη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων δύναται να είναι επιλέξιμες από το εθνικό σκέλος του συγχρηματοδοτούμενου ΠΔΕ, σύμφωνα με το το εδάφιο γ’ της παρ. 3 του άρθρου 66 του ν. 4914/2022 που αντίστοιχα παραπέμπει στην περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014.
Οι αμοιβές προσωπικού εταίρου/ων του ΕΦΕΠΑΕ ή εταίρου/ων αυτών, οι οποίοι δανείζονται από τον φορέα εργοδότη τους στον ΕΦΕΠΑΕ ή σε εταίρους του για να απασχοληθούν στη διαχείριση των δράσεων κρατικών ενισχύσεων δύναται να είναι επιλέξιμες, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνες με τα ανωτέρω οριζόμενα και μετά από προηγούμενη έγκριση του σχεδίου σύμβασης δανεισμού από την αρμόδια ΔΑ. Σε κάθε περίπτωση στη σύμβαση δανεισμού προσωπικού, θα πρέπει να ορίζεται ως υπόχρεος καταβολής του μισθού ο ΕΦΕΠΑΕ ή οι εταίροι του.
β. Πρόσθετες αμοιβές προσωπικού (υπερωρίες): Ο ΕΦΕΠΑΕ δύναται να καταβάλει πρόσθετες αμοιβές υπερωρίες στα στελέχη του, αρκεί αυτές να αντιστοιχούν τεκμηριωμένα σε πρόσθετη εργασία.
Σε ετήσια βάση, οι πρόσθετες επιλέξιμες αμοιβές για υπερωρίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10% των ετήσιων αποδοχών κάθε στελέχους και οποιαδήποτε υπέρβαση του ορίου αυτού δεν θα είναι επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση.
Για την πιστοποίηση της πρόσθετης αμοιβής (υπερωρίες) απαιτείται η τήρηση της νόμιμης διαδικασίας για την απόδοσή της, όπως αυτή προσδιορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (δηλαδή, αναγγελία των υπερωριών στο ΣΕΠΕ, καταβολή εισφορών ΕΦΚΑ, κ.λπ.).
γ. Δαπάνες Ταξιδιών και Μετακινήσεων στελεχών του ΕΦΕΠΑΕ και μελών Δ.Σ.: Περιλαμβάνονται οι δαπάνες ταξιδιών μετακινήσεων, εκτός έδρας, με οποιοδήποτε μέσο, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης των στελεχών του ΕΦΕΠΑΕ και μελών του Δ.Σ. καθώς και των μελών των Δ.Σ. των εταίρων που μετακινούνται στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται, σύμφωνα με τα σχετικά με τις δαπάνες τα-ξιδιών μετακινήσεων που ορίζονται στην υπό στοιχεία 2/68332/ ΔΕΠ κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2943/2016) «Ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις στο πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, του ΕΟΧ και του Μηχανισμού Διευκόλυνση Συνδέοντας την ευρώπη» όπως εκάστοτε ισχύει και στο οικείο θεσμικό πλαίσιο.
δ. Δαπάνες Δημοσιότητας: Οι δαπάνες δημοσιότητας και προβολής δράσεων των Προγραμμάτων, από τα οποία ο ΕΦΕΠΑΕ διαχειρίζεται μέρος των πόρων τους, κατόπιν ανάθεσης αρμοδιοτήτων διαχείρισής τους από τον αρμόδιο Υπουργό ή Περιφερειάρχη, είναι επιλέξιμες, εφόσον:
i. η υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες που ανατίθενται στον ΕΦΕΠΑΕ,
ii. αφορούν δαπάνες οργάνωσης ημερίδων, ενημερωτικών εκδηλώσεων, παραγωγή και αναπαραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού, δημοσιεύσεις σε κάθε μέσο ενημέρωσης, συμμετοχής του ΕΦΕΠΑΕ σε εκθέσεις, ημερίδες, κ.λπ.,
iii. οι δράσεις δημοσιότητας, πριν την υλοποίησή τους συμφωνούνται και εγκρίνονται από την αρμόδια ΔΑ και εντάσσονται στο πλαίσιο της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του Προγράμματος, το κόστος του οποίου θα βαρύνουν.
ε. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων: Είναι αμοιβές λοιπών νομικών ή φυσικών προσώπων, οι οποίες σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά με το αντικείμενο του έργου.
Οι αμοιβές και έξοδα τρίτων είναι επιλέξιμες, μόνο στην περίπτωση που η αμοιβή προκύπτει με βάση την αξία της εργασίας που παρασχέθηκε και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η εργασία δεν μπορεί να υλοποιηθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ. Η ευθύνη για την ορθότητα και την ποιότητα των πιστοποιήσεων αυτών παραμένει στον ΕΦΕΠΑΕ.
στ. Παροχές Τρίτων: Περιλαμβάνονται δαπάνες ενοικιάσεων χώρων/γραφείων που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων, κοινόχρηστων, τέλη και λογαριασμοί ηλεκτρικού αποχετευτικού υδρευτικού δικτύου, δικτύου φυσικού αερίου, δαπάνες θέρμανσης, ασφάλισης κτιρίου και εξοπλισμού, δαπάνες επισκευών και συντήρησης κτιρίων και εξοπλισμού, δαπάνες σύνδεσης με το διαδίκτυο, τηλεπικοινωνιών, δαπάνες σύνδεσης με τράπεζες πληροφοριών και δαπάνες για υπηρεσίες φυσικής ή ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και φύλαξης αρχείων, ασφάλιση και επισκευή ιδιόκτητων μέσων μεταφοράς κ.λπ.».
ζ. Προμήθειες διαφόρων υλικών και υπηρεσιών (π.χ. υλικά επιμόρφωσης βιβλία, συγγράμματα, μελέτες, εγχειρίδια, στοιχεία δεδομένα μετρήσεις, δαπάνες προμήθειας ή/και υπηρεσίας που συνδέονται με διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, εκπαιδεύσεων προσωπικού, όπως βραχυχρόνιες μισθώσεις αιθουσών και εξοπλισμού, παροχή γευμάτων, μεταφράσεις, διερμηνείες, μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση, κόστος εισηγήσεων κ.ά., δαπάνες σύνδεσης με βάσεις δεδομένων και τραπεζών πληροφοριών, κ.ά.) που σχετίζονται άμεσα με την εφαρμογή των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στον ΕΦΕΠΑΕ. Για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών ο ΕΦΕΠΑΕ θα πρέπει να ακολουθεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες στον επικαιροποιημένο κανονισμό λειτουργίας του, ο οποίος εκδίδεται μετά από γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου, και σύμφωνα με το άρθρο 43 της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αρ. 114947/29.11.2022 «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027» (B’ 6132/2022).
Για τις προμήθειες/υπηρεσίες ο ΕΦΕΠΑΕ και καθ’ όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη, εντοπισμό και επανόρθωση σύγκρουσης συμφερόντων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή των διαδικασιών σύναψης σύμβασης, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης, ώστε να αποφεύγονται τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των οικονομικών φορέων.
η. Λειτουργική Μίσθωση ή/και χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού. Η δαπάνη για λειτουργική ή/και χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση του έργου του φορέα κρίνεται κατ’ αρχήν επιλέξιμη, και εξετάζεται ως προς την αναγκαιότητά της και το εύλογο του ύψους αυτής.
Για τυχόν χρηματοδοτικές μισθώσεις, ισχύουν και δεσμεύουν τον ΕΦΕΠΑΕ, τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της υπ’ αρ. 114947/29.11.2022 υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027» (B’ 6132/2022).
θ. Τραπεζικά έξοδα για το άνοιγμα και την τήρηση λογαριασμών είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφόσον απαιτείται από τους όρους χρηματοδότησης της πράξης, το άνοιγμα χωριστού λογαριασμού. Επίσης, επιλέξιμη δαπάνη είναι η προμήθεια και τα έξοδα τραπέζης για τη μεταφορά των χρημάτων από τους λογαριασμούς του ΕΦΕΠΑΕ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων καθώς επίσης και τυχόν προμήθειες των εγγυητικών επιστολών.
ι. Αποσβέσεις εξοπλισμού, λογισμικού, άλλων προμηθειών και διαμόρφωσης χώρων που αφορούν στην άσκηση αρμοδιοτήτων του ΕΦΕΠΑΕ, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 18 της υπ’ αρ. 114947/29.11.2022 υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027» (B’ 6132/2022).

2. Ο ΦΠΑ που αναλογεί στις ως άνω επί μέρους κατηγορίες λειτουργικών δαπανών αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη, εκτός εάν νομοθετική ρύθμιση ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 4
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Οι επιλέξιμες προς πληρωμή λειτουργικές δαπάνες του ΕΦΕΠΑΕ δεν δύναται, για τη συνολική διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων που αναλαμβάνει, να υπερβαίνουν το 4% του οικονομικού αντικειμένου/προϋπολογισμού των εντάξεων Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων (δημόσια και ιδιωτική δαπάνη), η διαχείριση των οποίων του έχει ανατεθεί.

Άρθρο 5
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΦΕΠΑΕ

1. Για το σύνολο των λειτουργικών δαπανών, ο ΕΦΕΠΑΕ τηρεί τα βιβλία και στοιχεία, που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 251/2014).

2. Όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά των λειτουργικών δαπανών τηρούνται σε ειδική μερίδα, καθ’ όλη τη διάρκεια άσκησης των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του ΕΣΠΑ 2021-2027 και τίθενται στη διάθεση της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, καθώς και των αρμόδιων εθνικών και ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργάνων.

Άρθρο 6
ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1. Εφόσον οι λειτουργικές δαπάνες του ΕΦΕΠΑΕ αποζημιώνονται βάσει πραγματικού κόστους:
α) Από τον ΕΦΕΠΑΕ
Η Κεντρική Δομή του ΕΦΕΠΑΕ έχει την ευθύνη να επαληθεύει τη νομιμότητα, κανονικότητα και την επιλεξιμότητα των δαπανών που δηλώνουν Οι Περιφερειακές του Μονάδες πριν την υποβολή τους στη ΔΑ, στη βάση παραστατικών και δικαιολογητικών εγγράφων.
β) Από τη ΔΑ Διοικητικές Επαληθεύσεις
Οι λειτουργικές δαπάνες που πραγματοποιεί ο ΕΦΕΠΑΕ (η Κεντρική Δομή του ΕΦΕΠΑΕ και οι Περιφερειακές του Μονάδες) καταγράφονται σε Καταστάσεις Λειτουργικών Δαπανών, τις οποίες υποβάλλει στο τέλος του τριμήνου που προσδιορίζεται στη βάση του έτους ελέγχου στην ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027». Οι δαπάνες θα πρέπει να συνοδεύονται από απολογιστική έκθεση, με την οποία θα τεκμηριώνονται/συσχετίζονται οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες με την πρόοδο της υλοποίησης των πράξεων που διαχειρίζεται επιμερισμένες ανά Πρόγραμμα, σύμφωνα με την αναλογία που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας. Οι Καταστάσεις Λειτουργικών Δαπανών θα πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά:
i) Λογιστική κατάσταση με το σύνολο των Λειτουργικών Δαπανών, όπου θα αποτυπώνεται και ο επιμερισμός τους σε κάθε Πρόγραμμα/άλλη δραστηριότητα, με βάση μια κατ’ αναλογία κατανομή καθορισμένη εκ των προτέρων από τη Διαχειριστική Αρχή,
ii) καταστάσεις μισθοδοσίας, και υπερωριακής απασχόλησης,
iii) αναλυτικό καθολικό για τις δηλωθείσες δαπάνες,
iv) τους τόκους των τραπεζικών λογαριασμών λειτουργικών δαπανών (κίνηση λογαριασμού).
Η Δ.Α. δύναται να ζητήσει την προσκόμιση από τον ΕΦΕΠΑΕ:
α) δείγματος συμβάσεων από το σύνολο των νέων συμβάσεων του φορέα που συνάπτονται κατά την περίοδο αναφοράς των λειτουργικών δαπανών, τόσο των συμβάσεων του προσωπικού (συμβάσεις εργασίας αορίστου/ορισμένου χρόνου, συμβάσεις έργου στελεχών, εξωτερικών συνεργατών με εξαίρεση των αξιολογητών) όσο και των συμβάσεων μίσθωσης κτιρίων, εξοπλισμού και λοιπών συμβάσεων προμηθειών κ.λπ.,
β) για δείγμα δαπανών μετακινήσεων παραστατικά μετακίνησης, αιτιολογία μετακίνησης (π.χ. πρόσκληση για συμμετοχή σε συνεδρίαση γνωμοδοτικής), απόφαση έγκριση μετακίνησης από εντεταλμένο πρόσωπο ή όργανο, παραστατικά δαπανών (εξοδολόγιο).
γ) δείγμα παραστατικών από κάθε κατηγορία δαπάνης. Τα παραπάνω (i, ii, iii, iv, α, β και γ) θα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική και επεξεργάσιμη μορφή.
Επιτόπιες Επαληθεύσεις
Η Δ.Α. διενεργεί επιτόπιες επαληθεύσεις στην Κεντρική Δομή του ΕΦΕΠΑΕ ή/και στις Περιφερειακές του Μονάδες με αντικείμενο τις λειτουργικές δαπάνες τους, στη βάση του προγράμματος των επιτόπιων επαληθεύσεων που εκπονεί.

2. Εφόσον οι λειτουργικές δαπάνες του ΕΦΕΠΑΕ αποζημιώνονται βάσει επιλογών απλουστευμένου κόστους: Στην περίπτωση αποζημίωσης των «Λειτουργικών δαπανών», σύμφωνα με την παρ. 3 περ. β 4 του άρθρου 1, για την επαλήθευση των λειτουργικών δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ απαιτείται η τεκμηρίωση των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 12 της υπ’ αρ. 114947/29.11.2022 υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027» (B’ 6132/2022) και η επαλήθευση της ορθής εφαρμογής του κατ’ αποκοπή ποσοστού 40%.
Για τις δαπάνες που αποζημιώνονται με το κατ’ αποκοπή ποσοστό 40% δεν απαιτείται επαλήθευση της πραγματοποίησής τους με βάση λογιστικά ή άλλα υποστηρικτικά έγγραφα.
Οι δαπάνες θα πρέπει να συνοδεύονται από απολογιστική έκθεση, με την οποία θα τεκμηριώνονται/συσχετίζονται οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες με την πρόοδο της υλοποίησης των πράξεων που διαχειρίζεται επιμερισμένες ανά Πρόγραμμα, σύμφωνα με την αναλογία που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας.
Οι επαληθεύσεις της Δ.Α. διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΣΔΕ του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Άρθρο 7
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1. Οι λειτουργικές δαπάνες του ΕΦEΠΑΕ καταβάλλονται τμηματικά με τήρηση των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/22.9.2014 (Β’ 2573)» (Β’ 2857) και ειδικότερα το άρθρο 7 «Έμμεσες πληρωμές ΠΔΕ από την κεντρική διοίκηση επιχορηγήσεις νομικών προσώπων με υπόλογο την οικονομική υπηρεσία, πληρωμές νομικών προσώπων» και την παρ. 2δ του άρθρου 12 Δικαιολογητικά πληρωμών έργων του ΠΔΕ.

2. Ο αριθμός και το ύψος των δόσεων προσδιορίζεται από την ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 20212027» σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το αντικείμενο, των δράσεων κρατικών ενισχύσεων που διαχειρίζεται ο ΕΦΕΠΑΕ και το ύψος του προϋπολογισμού των Λειτουργικών Δαπανών, που κατατίθεται από τον ΕΦ και εγκρίνεται από την ΕΥΔ, έως 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους. Οι δόσεις δε μπορεί να είναι λιγότερες από δύο.
Η καταβολή της κάθε νέας δόσης γίνεται με την προϋπόθεση της απορρόφησης τουλάχιστον 70% του συνολικού καταβληθέντος ποσού.

3. Ο ΕΦΕΠΑΕ οφείλει να επιστρέψει τα αδιάθετα υπόλοιπα του λογαριασμού που τηρεί, καθώς και τους παραχθέντες τόκους σε λογαριασμό αδιάθετων υπολοίπων νομικών προσώπων παρελθόντων οικονομικών ετών του ΠΔΕ στην Τράπεζα της Ελλάδας ΤτΕ.

4. Η καταβολή του συνόλου των λειτουργικών δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ διενεργείται από την ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που πραγματοποιούνται για τη διαχείριση δράσεων κρατικών ενισχύσεων άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 και οι οποίες, οι δαπάνες διαχείρισης, καταβάλλονται από πόρους των τελευταίων.

Άρθρο 8

Τα καθήκοντα/αρμοδιότητες που εκχωρούνται στον ΕΦΕΠΑΕ καθορίζονται με αποφάσεις Ορισμού Ενδιάμεσου Φορέα της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής.
Οι επιμέρους όροι της εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων/ καθηκόντων του αναλαμβάνει ο ΕΦΕΠΑΕ και της αποζημίωσης των λειτουργικών του δαπανών στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, εξειδικεύονται από τη Διαχειριστική Αρχή σε επιχειρησιακή συμφωνία που θα υπογραφεί με τον ΕΦΕΠΑΕ.

Άρθρο 9
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2023

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ