15764/20-02-2024
Προσθήκη πεδίου Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) στο υποσύστημα δημοτολογίου του Μητρώου Πολιτών

Αριθμ. 15764/2024

(ΦΕΚ Β’ 1258/21-02-2024)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Tου άρθρου 2 του π.δ. 497/1991 (Α’ 180), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4954/2022 (Α’ 136) και του άρθρου 6 του ιδίου π.δ.
β) των άρθρων 115-124 του ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» (Α’ 107),
γ) των άρθρων 13-18 του ν. 3274/2004 «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού» (Α’ 195),
δ) του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),
ε) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),
στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),
ζ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),
η) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
θ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη,

αποφασίζουμε:

Α. 1) Την εισαγωγή πεδίου με τίτλο «Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)» στα στοιχεία του Δημοτολογίου που τηρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών».

2) Την εισαγωγή και εκτύπωση του ανωτέρω πεδίου «ΑΦΜ» σε όλα τα πιστοποιητικά τα οποία εκδίδονται από το δημοτολόγιο.
Οι διοικητικές διαδικασίες και οι τεχνικές προσαρμογές του πληροφοριακού συστήματος για την εφαρμογή των παραπάνω αλλαγών (1 και 2) έχουν ως ακολούθως:
Προστίθεται νέο πεδίο «ΑΦΜ» στην ενότητα «Πρόσθετα Προσωπικά Στοιχεία» του δημότη.
Εισαγωγή νέας εγγραφής δημοτολογίου.
Το πεδίο «ΑΦΜ» στην ενότητα «Πρόσθετα Προσωπικά Στοιχεία» του δημότη συμπληρώνεται από τον υπάλληλο δημοτολογίου κατά την εισαγωγή νέας εγγραφής και η κίνηση καταγράφεται στο ιστορικό της εγγραφής. Κατά την εισαγωγή γίνεται έλεγχος εγκυρότητας της νέας τιμής και ενημερώνεται ο χρήστης σε περίπτωση λάθους. Σε περίπτωση που η εισαγωγή εγγραφής γίνεται με χρήση εκκρεμότητας από το Ληξιαρχείο, δύναται να μεταφερθεί στη δημοτολογική καρτέλα ο ΑΦΜ που έχει δηλωθεί σε ληξιαρχική πράξη. Μεταβολή εγγραφής δημοτολογίου
Το πεδίο «ΑΦΜ» στην ενότητα «Πρόσθετα Προσωπικά Στοιχεία» του δημότη ενημερώνεται από τον υπάλληλο δημοτολογίου με κατάλληλη κίνηση μεταβολής. Η κίνηση καταγράφεται στο ιστορικό της εγγραφής. Κατά την ενημέρωση γίνεται έλεγχος εγκυρότητας της νέας τιμής και ενημερώνεται ο χρήστης σε περίπτωση λάθους. Σε περίπτωση που η μεταβολή γίνεται με χρήση εκκρεμότητας, δύναται να μεταφερθεί στη δημοτολογική καρτέλα ο ΑΦΜ που έχει δηλωθεί σε ληξιαρχική πράξη ή στο δημοτολόγιο της κανονικής εγγραφής, κατόπιν αντίστοιχης κίνησης μεταβολής που καταγράφεται στο ιστορικό.
Πιστοποιητικά δημοτολογίου
Στα πιστοποιητικά δημοτολογίου, τα οποία εκδίδονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών», εμφανίζεται ο ΑΦΜ, εφ’ όσον υφίσταται στη δημοτολογική εγγραφή.

Β. Τη δημιουργία τεχνικής λειτουργικότητας στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών» για μαζική αυτοματοποιημένη ενημέρωση του πεδίου «ΑΦΜ» στο σύνολο των ενεργών εγγραφών που τηρούνται στο υποσύστημα του Δημοτολογίου με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

1. Για την ενημέρωση, α) ελέγχεται το υποσύστημα ληξιαρχικών πράξεων του «Μητρώου Πολιτών» και β) γίνεται κλήση στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μέσω του κέντρου διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2. Η αναζήτηση γίνεται με τα προσωπικά στοιχεία μονοσήμαντης ταυτοποίησης του πολίτη.

3. Η συμπλήρωση του πεδίου γίνεται αυτόματα μόνον στις περιπτώσεις εγγραφών που ταυτοποιούνται μονοσήμαντα.

4. Η κίνηση αυτή καταγράφεται στο ιστορικό της κάθε εγγραφής με την ένδειξη της αυτοματοποιημένης διαδικασίας, ως «προσθήκη ελλειπόντων στοιχείων».

Γ. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2024

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ