29
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 425/42522/20.05.2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 (Α’ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β’ 1239).

 

(ΦΕΚ Β 6711/29.11.2023)

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3877/2010 «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» (Α’ 160),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

γ) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138),

δ) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετο-νομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

ε) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139),

στ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

ζ) της υπ’ αρ. 3495/17.08.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύσιο Σταμενί-τη» (Β’ 5114),

η) της υπό στοιχεία 102928 ΕΞ/10.07.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’4441),

θ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

ι) του ν. 1790/1988 «Οργάνωση και λειτουργία Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 134).

2. Την υπ’ αρ. 132/25.10.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

3. Την υπ’ αρ. 1471/334539/01.11.2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφορικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014.

4. Τους Κανονισμούς Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής και Ζωϊκού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α., όπως ισχύουν κάθε φορά.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η υπ’ αρ. 425/42522/20-05-2013 (Β’ 1239) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με τις υπ’ αρ. 915/91988/01-08-2013 (Β’ 1957), 384/52287/17-04-2014 (Β’ 1031), 603/83797/27-06-2014 (Β’ 1731), 706/96129/06-08-2014 (Β’ 2258), 2042/29553/29-05-2015 (Β’ 1065), 6655/82133/23-07-2015 (Β’ 1572), 5435/72617/24-06-2016 (Β’ 1931), 4332/48587/23-05-2017 (Β’ 1916), 7852/88393/22-08-2017 (Β’ 2960), 1117/52284/05-04-2018 (Β’ 1327), 1441/80504/07-06-2018 (Β’ 2180), 2063/108562/03-08-2018 (Β’ 3425), 3139/138938/ 12-10-2018 (Β’ 4705), 452/79088/12-04-2019 (Β’ 1418), 1106/125833/31-05-2019 (Β’ 2296), 1444/204642/12-08-2019 (Β’3371), 1604/266804/18-10-2019 (Β’ 3975), 419/102902/14-04-2020 (Β’ 1428), 418/102900/14-04-2020 (Β’ 1621), 845/174099/30-06-2020 (Β’ 2725), 1647/299960/26-10-2020 (Β’ 4779), 2009/351458/15-12-2020 (Β’5645), 1034/160054/17-06-2021 (Β’ 2667), 1393/229610/30-08-2021 (Β’ 4070), 2012/361473/14-12-2021 (Β’6032), 2017/362294/14-12-2021 (Β’ 6040), 454/99082/12-04-2022 (Β’ 1787), 1099/244926/25-08-2022 (Β’ 4598), 1098/244915/25-08-2022 (Β’ 4679), 1404/331333/04-11-2022 (Β’5875), 322/77940/14-03-2023 (Β’ 1618), 494/111698/11-04-2023 (Β’ 2730), 615/132802/04-05-2023 (Β’ 3043), 724/154393/22-05-2023 (Β’3450), 1091/250282/08-08-2023 (Β’ 5021) αποφάσεις, τροποποιείται ως ακολούθως:

Η παρ. 6 του άρθρου 6, τροποποιείται ως προς τον χρόνο της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2022,

α) Για τους κατοίκους των Περιφερειών της χώρας πλην της Περιφέρειας Θεσσαλίας έως 30.11.2023

β) Για τους κατοίκους της Περιφέρειας Θεσσαλίας έως 29.12.2023.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2023

Οι Υφυπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ