15667 ΕΞ 2022/21.4.2022
Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, από τους δικαιούχους εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων

(ΦΕΚ Β’ 2068/27.04.2022)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις

1. Του ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις.» (Α’ 114) και ειδικότερα της παρ. 5 του άρθρου 2.

2. Του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5).

3. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία, διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

4. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Του άρθρου 1 του Π.Δ.3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών Γραμματειών (Α’ 3).

6. Του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Του Π.Δ.40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

8. Του Π.Δ.56/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 142).

9. Της υπ’ αρ. 1786/14.02.2022 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 638).

10. Των υπ’ αρ. 155/7/30.09.2021, 168/12/13.01.2022 και 174/6/24.02.2022 αποφάσεων του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

ΙΙ. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

1. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, για τους κατοίκους εσωτερικού, τους κατοίκους της αλλοδαπής και για το Ελληνικό Δημόσιο, από την 18η Απριλίου 2022 έως και την 30η Ιουνίου 2022, επί των ακινήτων που κτηματογραφούνται με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-30 και τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις περιοχές της Περιφερειακής Ενοτήτων Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης» και συγκεκριμένα στους Καλλικρατικούς Δήμους Χανίων, Αποκορώνου, Σφακίων, Καντάνου-Σελίνου, Πλατανιά και Κισσάμου.

2. Η ισχύς της παρ. 1 της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 18η Απριλίου 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καλλιθέα, 21 Απριλίου 2022

Ο Υφυπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ